Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Školský psychológ
 
 

Mgr. Barbora Bániková

Konzultačné hodiny:

streda 07.00 - 15.00
štvrtok 07.00 - 15.00
piatok 07.00 - 15.00

Kontakt: banikova.barbora@gmail.com

Plán práce na školský rok 2017/2018 si môžete stiahnuť tu: Plan_prace.pdf

V záujme efektívneho a optimálneho fungovania našej školy ako systému, s dôrazom na psychické zdravie študentov a pedagógov v školských podmienkach a zdravého rozvoja ich osobnosti, sa priamo na práci našej školy zúčastňuje školský psychológ.

Primárnym cieľom práce školského psychológa je poskytovať odborné psychologické služby študentom, pedagógom, rodičom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia. Školský psychológ poskytuje odbornú psychologickú pomoc pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov a potrieb priamo v prostredí školy.

Podľa používateľov poskytuje školský psychológ rady, návrhy, konzultácie študentom, pedagógom, rodičom, vychovávateľom, výchovnému poradcovi, vedeniu školského zariadenia, ktorí vystupujú vo funkcii konzultujúcich a školský psychológ vo funkcii konzultanta.

Činnosť školského psychológa upravuje zákon č. 317/2009 Z. z. (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch), § 20 ods. 2) podľa ktorého školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Školský psychológ sa riadi etickými, morálnymi zásadami spoločnosti a Etickým kódexom práce školského psychológa.

Hlavným poslaním školského psychológa je práca so všetkými prvkami systému školy, ktoré ovplyvňujú osobnosť študenta. Aktívne prispieva k riešeniu problémov, zúčastňuje sa na inováciách výchovy a vzdelávania so zreteľom na študenta, jeho optimálny vývin a psychické zdravie.

Všeobecnou náplňou práce školského psychológa je činnosť:

Diagnostická - poznáva osobnosť študenta, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s pedagógmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.

Intervenčná - vytvára spolu s pedagogickým kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti študenta vo vzťahu k rodičom, pedagógom, spolužiakom, k škole a školskému učivu. Napomáha pedagógom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u študentov. Školský psychológ napomáha riešeniu situácie, či vzťahu medzi pedagógmi, rodičmi a študentmi.

Preventívna - pozoruje študentov v triedach za účelom odhalenia problémových študentov, prípadne problémových vzťahov medzi pedagógmi a študentmi, vytvára a realizuje špeciálne programy, ktoré napomáhajú zdravému rozvoju osobnosti študenta.

Poradenská - poskytuje konzultácie študentom, pedagógom, rodičom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii študentov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

Školský psychológ osobne pozná atmosféru školy, jej problémy, osobne pozná členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy. Študenti môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o radu. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.


 
Náplň práce školského psychológa:
 
 
 • konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a pedagógov,


 • individuálna prípadová práca so študentmi - študijné problémy, výchovné problémy, adaptačné problémy, problémy v sociálnej oblasti, krízová intervencia,


 • skúmanie úrovne v oblasti kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov študentov, diagnostika úrovne schopností, ktoré sa týkajú myslenia a riešenia problémov, resp. možných problémov a ťažkostí v učení,


 • spolupráca pri riešení problémov študentov v učení (zameranie sa najmä na pasívnych a nemotivovaných študentov),


 • diagnostika predpokladov študenta v oblasti všeobecných a špeciálnych intelektových schopností, osobnostných vlastností, motivácie výkonu a záujmov predovšetkým v súvislosti s pracovným výkonom na vyučovaní, v spolupráci s pedagógmi pomáha lepšie rozvíjať osobné predpoklady a potenciality,


 • diagnostika učebného štýlu študentov a stanovenie odporúčaní ohľadom efektívneho učenia,


 • skúmanie sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v problematických triedach,


 • realizácia prevencie sociálno-patologických javov,


 • podieľanie sa na zvyšovaní psychologickej spôsobilosti študentov a pedagógov na vybrané témy v rámci sociálnych kompetencií, zručností, psychohygieny, emocionálnej inteligencie,


 • spolupodieľanie sa s výchovným poradcom na procese profesionálnej orientácie a voľby povolania študentov nachádzajúcich sa pred 2. smerovou voľbou - vypracovanie a realizácia programov profesijnej orientácie a voľby povolania, diagnostika predpokladov študentov z hľadiska vybranej profesie,


 • práca so študentmi pri rozvíjaní ich špeciálnych schopností, intelektového nadania, návrh pedagógom a výchovným poradcom o možnosti pedagogickej a psychologickej starostlivosti o študentov a ich zdravý osobnostný rozvoj,


 • spolupodieľanie sa na príprave individuálnych programov výchovy a vzdelávania študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s ohľadom na rozvoj ich osobnosti,


 • štúdium dokumentov, samovzdelávanie,


 • príprava podkladov pre odborných zamestnancov poradenských zariadení,


 • spolupráca a konzultácie s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrom špeciálnopedagogických služieb, resp. inými inštitúciami,


 • účasť na zasadnutiach pedagogickej rady školy,


 • účasť na rodičovských združeniach podľa potreby,


 • príprava informačných materiálov pre študentov, pedagógov a rodičov,


 • realizácia tematicky orientovaných besied s odborníkmi, ktoré sú zamerané na prevenciu nežiaducich javov v spolupráci s výchovným poradcom, koordinátorom prevencie a koordinátorom výchovy k manželstvu a rodičovstvu,


 • spolupráca s triednymi učiteľmi,


 • priebežné riešenie problémov v správaní, učení a dochádzke študentov,


 • úzka spolupráca s výchovným poradcom,


 • zaoberanie sa s problémami preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu študentov v školskom prostredí, spolupodieľanie sa na vytváraní možností prekonávať preťaženosť a únavu študentov.