Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Prehľad študijných odborov

6317 M
obchodná akadémia - Ekonóm - informatik
6317 M 74
obchodná akadémia - bilingválne štúdium - anglický jazyk

6317 MObchodná akadémia
Školský vzdelávací program Ekonóm - informatik
Forma štúdia:
denná
pre absolventov ZŠ
pre chlapcov aj dievčatá
Dĺžka štúdia:
4-ročné štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:
maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, praktická časť odborných predmetov, teoretická časť odborných predmetov
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:
úplné stredné odborné - ISCED 3A
Plán prijatia:
otvára sa 1 trieda s počtom žiakov 21, z toho maximálne 8 žiakov v systéme duálneho vzdelávania
Profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi :
Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním.

Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre permanentné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný tak, aby dotváral odborný profil absolventa.

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, prostredníctvom ktorých je schopný samostatne vkonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou, spojené so získavaním a spracúvaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Štúdium voliteľných predmetov umožňuje odbornú orientáciu podľa možností školy.

Umožňuje žiakom okrem získavania praktických ekonomických, podnikateľských vedomostí a zručností aj :
 1. získavať, spracúvať a využívať ekonomické informácie,
 2. poznať sieťové služby ich protokoly,
 3. pracovať s operačnými systémami,
 4. pracovať s rôznymi typmi medziaplikačných komunikácií v lokálnych a sieťových implementáciách,
 5. tvoriť jednoduché algoritmy a programy v procedurálnych programovacích jazykoch,
 6. vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele,
 7. nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie.
Predmety štúdia :
Všeobecno-vzdelávacie:
SJL (4 roky), MAT (4 roky), ANJ (4 roky), NEJ (4 roky), DEJ (1 rok), FYZ (1 rok),
TEV (4 roky), BioEkol (1 rok), OBN (2 roky)

Odborné predmety:
podniková ekonomika (4 roky), informatika (4 roky), účtovníctvo (3 roky), administratíva (4 roky), geografia, technológia spracovania údajov, právo, spoločenská komunikácia, voliteľné odborné predmety.
Podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
splnenie kritérií prijímacích skúšok
zdravotná spôsobilosť
Kritériá prijatia:

 1. Prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou.


 2. Termíny prijímacích skúšok:
       1. termín 13. 05. 2019 (pondelok)
       2. termín 16. 05. 2019 (štvrtok)


 3. Prijímacie skúšky sa konajú z učiva základnej školy, a to zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.


 4. Uchádzač môže podať prihlášku, ak na výročnej klasifikácii za 8. ročník a na polročnej klasifikácii za 9. ročník nemal známku horšiu ako dobrý.


 5. Štúdium v uvedenom odbore neodporúčame žiakom s mentálnym postihnutím, autistickým syndrómom a špeciálnou vývinovou poruchou učenia - dyskalkúliou.


 6. Bez prijímacích skúšok v súlade s § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 v znení noviel a doplnkov budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní T9 - 2019 úspešnosť najmenej 90% zo SJL a súčasne úspešnosť najmenej 90% z MAT.


 7. Vzhľadom k tomu, že v uvedenej triede budú študovať aj žiaci v systéme duálneho vzdelávania (SDV), prijímacie konanie sa uskutoční samostatne vo vzťahu k uchádzačom:
  1. ktorým bude poskytnuté praktické vyučovanie zamestnávateľmi v SDV
  2. ktorí sa nebudú pripravovať na povolanie v SDV - ostatní uchádzači o štúdium

 8. O poradí ostatných uchádzačov na štúdium do 1. ročníka, ktorí konali prijímacie skúšky rozhodujú výsledky z prijímacích skúšok. Samostatne sa budú vyhodnocovať uchádzači uvedení v bode 7a) a samostatne uchádzači uvedení v bode 7b).


 9. V súlade s § 67 ods. 3 riaditeľ strednej školy prednostne prijíma uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.


 10. V prípade rovnosti počtu bodov z PS sa využijú pomocné kritériá, a to:
       a) lepšie výsledky TESTOVANIA T9 - 2019 - súčet percent z MAT a SJL
       b) lepšie výsledky TESTOVANIA T9 - 2019 z matematiky
       c) lepšie výsledky TESTOVANIA T9 - 2019 z predmetu slovenský jazyk a literatúra
       d) súčet priemerov z predmetov zo ZŠ a to z MAT a SJL za uvedené klasifikačné obdobie (bod 4)

  Ak uchádzač neabsolvoval celoštátne TESTOVANIE T9 - 2019, umiestni sa v poradí za uchádzačmi, ktorí ho absolvovali a majú rovnaký súčet bodov z prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V prípade rovnosti bodov žiakov, ktorí testovanie neabsolvovali, rozhoduje súčet priemerov z predmetov zo základnej školy z MAT a SJL za klasifikačné obdobia uvedené v bode 4.


 11. TÉMY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

  10.1 Slovenský jazyk a literatúra

  Forma prijímacej skúšky: písomný test
  Obsahové zameranie testu:
  1. Pravopisné cvičenie (s dôrazom na písanie y/i, vybrané slová, veľké písmená a čiarku vo vete).
  2. Tri texty na čítanie s porozumením (umelecký, vecný, nesúvislý) a úlohy vyplývajúce z nich:
   1. gramatické (lexikálne, morfologické a syntaktické javy, zvuková stránka jazyka)
   2. literárne (druhy, žánre, umelecké prostriedky, kompozícia diela)
   3. slohové (štýly, postupy, žánre).
  - Maximálny počet bodov: 40.

  Žiak splnil kritériá prijímacích skúšok zo SJL, ak získal minimálne 16 bodov z písomného testu.

  10.2 Matematika

  1. Počtové výkony s prirodzenými, celými, desatinnými číslami a zlomkami
  2. Lineárne rovnice
  3. Pomer, priama a nepriama úmernosť
  4. Percentá
  5. Planimetria – obsah a obvod rovinných obrazcov – trojuholník, štvorec, obdĺžnik, lichobežník
  - Maximálny počet bodov: 40.

  Žiak splnil kritériá prijímacích skúšok z MAT, ak získal minimálne 16 bodov z písomného testu.Ukážky testov z minulých rokov:   MAT1 - MAT2 - MAT3 - SLJ1 - SJL2
Späť
6317 M 74Obchodná akadémia: bilingválne štúdium anglický jazyk
Forma štúdia:
Päťročný študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium je zameraný na jazykové odborné vzdelávanie v anglickom jazyku.

Otvára sa 1 trieda - prijímame 18 žiakov.

Termíny konania: 27. 03. 2019 (streda)

Predpoklady pre štúdium v bilingválnom odbore štúdia:

 1. Úspešné ukončenie 8. alebo 9. ročníka ZŠ.
 2. Splnenie kritérií prijímacích skúšok - talentových skúšok z anglického jazyka.
 3. Veľmi dobré vzdelávacie výsledky na ZŠ.
Rozpis štúdia:
1. ročník:

- jazyková príprava v rozsahu 20 hodín týždenne
- všeobecno-vzdelávacie predmety - SLJ, MAT, DEJ, BIE, ETI/NAB, INF

Ďalšie ročníky:

- vyučovanie ANJ v rozsahu 6 hodín týždenne - príprava na štátne skúšky z ANJ
- vyučovanie minimálne troch predmetov v anglickom jazyku.
Ukončenie štúdia:
4. ročník

- maturitná skúška zo SLJ

5. ročník

- praktická časť odbornej zložky MS - v slovenskom jazyku
- teoretická časť odbornej zložky (ekonomika) - v anglickom jazyku
- maturitná a štátna skúška z ANJ
Kritériá talentových prijímacích skúšok
 1. Kritériá platia od 28. 01. 2019.


 2. Otvára sa 1 trieda s počtom žiakov 18.


 3. Žiak môže podať prihlášku na prijímacie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentových skúšok), len ak spĺňa tieto podmienky:

  Vzdelávacie výsledky na ZŠ
  1. ak sa žiak hlási z 8. ročníka - na výročnej klasifikácii za 7. ročník a polročnej klasifikácii za 8. ročník nemôže mať horšiu známku ako chválitebný z predmetu ANJ a súčasne za uvedené klasifikačné obdobia nemôže mať na vysvedčení z ostatných predmetov známku horšiu ako dobrý.


  2. ak sa žiak hlási z 9. ročníka - na výročnej klasifikácii za 8. ročník a polročnej klasifikácii za 9. ročník nemôže mať horšiu známku ako chválitebný z predmetu ANJ a súčasne za uvedené klasifikačné obdobia nemôže mať na vysvedčení z ostatných predmetov známku horšiu ako dobrý.


 4. Forma talentových skúšok: písomný test
  Bodovanie talentových skúšok z anglického jazyka - písomný test
  1. Celkový počet bodov z písomného testu: 40 bodov
  2. Oblasti hodnotenia:
   • čítanie s porozumením
   • posluch s porozumením
   • gramatika
   • slovná zásoba
  3. Žiak splnil kritériá talentových skúšok, ak získal minimálne 16 bodov.


 5. Celkové výsledky prijímacích skúšok
  1. O prijatí na štúdium do 1. ročníka rozhodujú získané body z talentových skúšok.
  2. V prípade rovnosti bodov bude prijatý žiak, ktorý má lepší súčet priemerov z predmetov ANJ, SJL, MAT zo ZŠ za klasifikačné obdobia uvedené v bode 3a) a 3b).

Ukážky testov z minulých rokov:

2016:   Test - Listening - Posluch - Listening Timetable
2013:   Test - Posluch
2010:   Test - Posluch
Späť