Poslanie združenia Rada rodičov Zápisnice a uznesenia Daruj 2% dane

Poslanie združenia:


 1. Spolupracovať s pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť pre nich kvalitné výchovno-vzdelávacie pôsobenie, založené na princípoch humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie.


 2. Zabezpečovať:
  • ochranu práv žiakov - detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti - ochranu záujmov rodičov týchto žiakov - detí, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu detí v zmysle zákona o rodine,
  • ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu.


 3. Podporovať úsilie vedenia školy a školského zariadenia učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že:
  • aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a uplatňovanie najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania,
  • zúčastňuje sa na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresmi, negatívnymi metódami vo výchove, s nadmerným zaťažením žiakov, na ochrane zdravia, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin,
  • pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania pri organizovaní mimoškolskej telesnej výchovy, výletov, exkurzií, lyžiarskych zájazdov a škôl v prírode. Pri organizovaní týchto aktivít spolupracuje s orgánmi miestnej samosprávy, štátnej správy,
  • spolurozhoduje pri zabezpečovaní racionálneho stravovania detí, ochrany životného prostredia a podmienok pobytu žiakov v školských zariadeniach,
  • spolupracuje pri technickom vybavení školy a využívaní audiovizuálnej a výpočtovej techniky.


 4. Rozvíjať družobné styky s ostatnými školami na území SR, ako i v zahraničí.


 5. Spolupracovať s detskými a mládežníckymi organizáciami pri rozvoji záujmovej činnosti.