Výučbový program


 


"Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov".

Obchodná akadémia v Rožňave spracovala projekt v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje priorita 3.opatrenie 3.1. s názvom

„Kvalita odbornej prípravy a vzdelávania – prioritný nástroj zamestnanosti“.

Na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu vo výške Sk 2 496 854,-. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo školstva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre SOP ĽZ.

Ciele projektu:

Vytvoriť inovovaný systém odborného vzdelávania zavedením moderných metód výučby s využitím informačných a komunikačných technológií.

Rozšíriť variabilné a flexibilné cesty vzdelávania cieľových skupín zavedením vzdelávania orientovaného na rozvoj kľúčových kompetencií, vrátane podnikateľských vedomostí a zručností, posilniť samostatnosť a kreativitu v získavaní vedomostí.

Uľahčiť prístup k vzdelaniu osobám pochádzajúcim zo znevýhodneného prostredia ich zapojením do inovovaného systému vzdelávania s využitím informačných a komunikačných technológií.

Cieľové skupiny:

- pedagogickí zamestnanci
- žiaci stredných škôl
- žiaci a študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Konkrétne aktivity projektu:

 1. etapa realizácie

  • príprava študijných materiálov
  • materiálne zabezpečenie spracovania učebných textov, pracovných zošitov, metodických a didaktických pomôcok
  • materiálne zabezpečenie multimediálnej učebne

 2. etapa realizácie - experimentálne vzdelávanie cieľových skupín inovačnými formami, dopĺňanie a aktualizácia učebných textov


 3. etapa realizácie - praktické cvičenia

  • kompletizácia učebných textov, pracovných zošitov
  • prenos učebných textov do multimediálnej podoby, tvorba výučbového programu tvorba výučbového programu na CD-nosičoch, vytvorenie a sprístupnenie webovej stránky
  • overovanie inovovaného systému vzdelávania cieľových skupín počas sústredení

Prínosy projektu:

Vzdelávanie cieľových skupín inovovaným systémom podporí samostatnosť a sebavzdelávanie cieľových skupín, čo prinesie pre jednotlivcov schopnosť ich lepšej sebarealizácie a uplatnenia sa na trhu práce v menej rozvinutom regióne, k akým okres Rožňava patrí.

 

 
 
  Európsky sociálny fond Obchodná akadémia Rožňava