"Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov".

Obchodná akadémia v Rožňave spracovala projekt v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje priorita 3.opatrenie 3.2. s názvom

„Projektový manažér – element zvýšenia kvality života v regióne“.

Na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu vo výške Sk 1 297 978,-. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo školstva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre SOP ĽZ.

Ciele projektu:

Vyprofilovať samostatný vyučovací predmet Projektový manažment pre rozvoj regiónov tak, aby sa stal súčasťou učebného plánu obchodných akadémií v časti voliteľné predmety. Predmet budú vyučovať učitelia obchodnej akadémie, ktorí budú v rámci tohto projektu zaškolení pre oblasť manažovania projektov.

Vytvorením jasného systému vzdelávania v tejto oblasti sa umožní zamestnancom aj osobám vstupujúcim a osobám, ktoré chcú vstúpiť na trh práce, vybrať si smer a cestu ich ďalšieho vzdelávania.

Je dôležité aby sa cieľové skupiny stali koordinátormi alebo členmi tímov pre programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a miest nášho regiónu.

Cieľové skupiny:

- študenti
- absolventi
- pedagogickí zamestnanci
- zamestnanci v cestovnom ruchu
- zamestnanci samospráv

Konkrétne aktivity projektu:

 1. etapa realizácie - vzdelávanie budúcich školiteľov

  • príprava študijných materiálov
  • návrh učebných osnov
  • spracovanie učebných textov

 2. etapa realizácie - vzdelávanie cieľových skupín

  • vzdelávanie študentov 4. ročníka
  • vzdelávanie študentov 2. ročníka PŠ

 3. etapa realizácie - praktické cvičenia

  • spracovanie konkrétnych projektov a návrhu na riadenie spojené s prezentáciou

Prínosy projektu:

Ďalšie vzdelávanie cieľových skupín v oblasti manažovania projektov pre príslušný región bude znamenať zvýšenie kvality pracovnej sily, čím sa posilní zamestnanosť jednotlivca a jeho adaptabilnosť na podmienky súčasného trhu práce.

 

 
 
  Európsky sociálny fond Obchodná akadémia Rožňava