Obchodná akadémia Rožňava, Akademika hronca 8, Rožňava

Európsky týždeň odborných zručností 2018

Kategória 1 / Cathegory 1

Fotopríbeh zachytáva zážitky, ktoré žiaci získavajú počas zahraničnej praxe, kedy nielen odborne rozširujú svoje zručnosti, ale spoznávajú život a kultúru partnerskej krajiny. Počas 6 týždňov žiaci získavajú skúsenosti zo životného štýlu, informácie o multikultúrnom prostredí zažívajú a nielen o nich čítajú, čím sa zvyšuje ich povedomie o živote v Európskej Únii, o rozdieloch ale aj o spoločnom životnom priestore ľudí, o kultúrnom dedičstve, o prírode či životnom štýle tých, ktorí tu žijú.
A story told by pictures captures the experiences that pupils gain during period of foreign practice, when they not only professionally expand their skills and knowledge but find and understand the life and culture of the partner country. During 6 weeks, pupils gain experience in lifestyle, information about multicultural environment is experienced and not only read about, and it leads to increasing their awareness of lifestyles within European Union, about differences and similarities of our common living environment, cultural heritage, nature and lifestyle of those who live here.