DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI RODIČA

Vyznačte zvolenú možnosť podľa nasledovnej stupnice:

4 - veľmi spokojný; 3 - spokojný; 2 - skôr spokojný; 1 - skôr nespokojný; 0 - nespokojný

1. Hodnotenie materiálneho vybavenia školy
1.1 Vybavenie tried
1.2 Vybavenie odborných učební
1.3 Vybavenie priestorov na TEV (ihriská, telocvičňa, posilňovňa)
2. Posúdenie práce riadiacich zamestnancov školy
2.1 Riadiaca práca riaditeľa školy
2.2 Zabezpečenie materiálnych podmienok riaditeľom školy
2.3 Práca zástupcu riaditeľa školy pre pedagogickú činnosť
2.4 Práca zástupkyne riaditeľa školy pre technicko-ekonomickú činnosť
3. Hodnotenie práce učiteľov odborných ekonomických predmetov
3.1 Systém kontroly a hodnotenia žiakov
3.2 Kvalita vyučovacieho procesu
3.3 Vzťah učiteľ - žiak
3.4 Mimoškolská činnosť (krúžky, súťaže)
4. Hodnotenie práce učiteľov účtovníctva
4.1 Systém kontroly a hodnotenia žiakov
4.2 Kvalita vyučovacieho procesu
4.3 Vzťah učiteľ - žiak
4.4 Mimoškolská činnosť (krúžky, súťaže)
5. Hodnotenie práce učiteľov cudzích jazykov
5.1 Systém kontroly a hodnotenia žiakov
5.2 Kvalita vyučovacieho procesu
5.3 Vzťah učiteľ - žiak
5.4 Mimoškolská činnosť (krúžky, súťaže)
6. Hodnotenie práce učiteľov slovenského jazyka a spoločensko-vedných predmetov
6.1 Systém kontroly a hodnotenia žiakov
6.2 Kvalita vyučovacieho procesu
6.3 Vzťah učiteľ - žiak
6.4 Mimoškolská činnosť (krúžky, súťaže)
7. Hodnotenie práce učiteľov matematiky
7.1 Systém kontroly a hodnotenia žiakov
7.2 Kvalita vyučovacieho procesu
7.3 Vzťah učiteľ - žiak
7.4 Mimoškolská činnosť (krúžky, súťaže)
8. Hodnotenie práce učiteľov telesnej výchovy
8.1 Systém kontroly a hodnotenia žiakov
8.2 Kvalita vyučovacieho procesu
8.3 Vzťah učiteľ - žiak
8.4 Mimoškolská činnosť (krúžky, súťaže)