Základné informácie o programe partnerstvo škôl eTwinning

 

Komunita európskych škôl
www.etwinning.net

 

Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií poskytovaním nástrojov a služieb, ktoré túto spoluprácu uľahčujú a umožňujú realizovať krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.

 

Portál eTwinning, prostredníctvom ktorého môžu zapojené školy spolu komunikovať, predstavuje hlavný pracovný priestor na realizáciu programu. Je prístupný v 23 jazykoch. Od začiatku programu v januári 2005 sa do tohto programu zaregistrovali učitelia zo 48 286 škôl, ktorí uskutočnili 11 994 projektov zahŕňajúcich najmenej dve školy z dvoch rôznych krajín.

 

Portál poskytuje on-line nástroje pre učiteľov na vyhľadávanie partnerských škôl, zostavovanie projektov, výmenu skúseností a nápadov, výmenu najlepších príkladov spolupráce a na okamžité nadviazanie spolupráce pomocou rôznych nástrojov prístupných na portáli.

 

Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal realizovať v roku 2005 ako hlavná aktivita Programu dištančného vzdelávania eLearning Európskej komisie a v roku 2007 bol pevne integrovaný do Programu celoživotného vzdelávania. Úrad centrálnej podpornej služby tohto programu pracuje pod vedením Siete európskych škôl, medzinárodného partnerstva 26 európskych ministrov školstva, úlohou ktorého je starať sa o rozvoj európskeho vzdelávania. Na národnej úrovni je program partnerstvo škôl eTwinning podporovaný 30 úradmi národných podporných služieb.

 

 

Überblick über eTwinning

 

Die Gemeinschaft für Schulen in Europa
www.etwinning.net

 

Die eTwinning Aktion fördert Schulpartnerschaften in Europa durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Sie bietet Unterstützung, Werkzeuge und Dienste, die es Schulen ermöglichen, kurz- oder langfristige Projekte in jedem Unterrichtsfach durchzuführen.

 

Das eTwinning Portal ist in 23 Sprachen verfügbar und fungiert als zentraler Treffpunkt und Arbeitsplatz der Aktion. Seit dem Start des Projekts im Januar 2005 haben sich Lehrer von 48 286 Schulen bei eTwinning registriert und 11 994 Projekte mit mindestens zwei Schulen aus zwei verschiedenen Ländern durchgeführt.

 

Das Portal bietet LehrerInnen Onlinewerkzeuge zur Partnersuche, zur Durchführung von Projekten, zum Ideenaustausch und zum Austausch bester Praxisbeispiele. LehrerInnen können ihre Arbeit sofort beginnen und sich verschiedene, spezielle auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Werkzeuge, auf der eTwinning Plattform zu Nutze machen.

 

eTwinning wurde 2005 als Hauptaktion des eLearning Programms der Europäischen Kommission gestartet und ist seit 2007 fest im Programm für lebenslanges Lernen integriert. Die zentrale Koordinierungsstelle wird von European Schoolnet, einer internationalen Partnerschaft bestehend aus 26 europäischen Ministerien für Bildung und Erziehung, betrieben, die Lernwerkzeuge für Schulen, LehrerInnen und SchülerInnen in ganz Europa entwickelt. eTwinning wird zudem auf nationaler Ebene von 30 nationalen Koordinierungsstellen unterstützt.