Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Obchodná akadémia Rožňava
   
Aktuality
 
Koniec školského roka v obchodnej akadémii...
Posledný týždeň pred prázdninami sa niesol v Obchodnej akadémii v Rožňave v duchu cestovania, kultúrneho vyžitia, ochrany zdravia, ale aj odmien za výchovno-vzdelávacie výsledky. Každý z nás si našiel niečo, na čo bude spomínať...

Celý článok + Fotogaléria

Tatry - zdolané, nezdolané
Náš pán riaditeľ zdolal Gerlachovský štít....

Fotogaléria

Nové talenty v OA Rožňava
Na 2. ročníku súťaže ZAV-talenty 1. ročníkov v SŠ - OA v Detve našu školu
reprezentovali žiaci I. B Róbert Hlaváč a Tomáš Leško.

V odpise textu v programe ZAV s penalizáciou 50 bodov za chybu Tomáš Leško obsadil
2. miesto bezchybným odpisom výkonom 279,5 čistých úderov za minútu.
Róbert Hlaváč
s 2 chybami a výkonom 225 č. ú./min 13. miesto z 22 súťažiacich z celého Slovenska.

V odpise s penalizáciou 100 bodov za chybu Tomáš Leško sa umiestnil na 6. mieste
s 2 chybami a Róbert Hlaváč na 8. mieste s 3 chybami. K dosiahnutým výsledkom im blahoželáme a veríme, že prvá celoslovenská súťaž i pekné výsledky sú predpokladom
rozvíjať talent a reprezentovať našu školu v budúcich rokoch.

Ďalší úspech časopisu K€Š
S našim časopisom K€Š sme sa zapojili do 22. ročníka súťaže spotrebiteľskej výchovy - Spotreba pre život. Témou tohto ročníka bola "Nadmerná spotreba vedie ku ekologickej katastrofe" a nabádala žiakov, aby vyjadrili svoje postoje, možnosti a ochotu zmenšiť svoju ekologickú stopu.
30. a 31. mája 2019 sme odcestovali do Červeného Kláštora, kde bola súťaž vyhodnotená a najlepšie časopisy odmenené. Súťaž každoročne vyhlasuje a hodnotí Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska na čele s Mgr. Boženou Stašenkovou, PhD.

Náš časopis bol jedným z 12 časopisov, ktoré boli odmenené hlavnou cenou zo 61 časopisov prihlásených do súťaže.
Porotcovia najviac oceňovali aktivity, ktoré sa v rámci spomínanej témy samostatne organizovali v jednotlivých školách. My sme najviac zaujali zisťovaním ekologickej stopy našej školy, ako aj organizovaním zberu nepotrebného šatstva pre deti z detského domova.
Už teraz sa tešíme na spracovanie témy pre 23. ročník súťaže, do ktorého sa samozrejme opäť zapojíme.
Fotogaléria

MIS (Medzinárodná internetová súťaž)
Najlepší pisári našej školy sa aj v tomto roku zapojili do Medzinárodnej internetovej súťaže v odpise textu v materinskom jazyku a v multijazyčnom odpise v programe ZAV, ktorú organizuje medzinárodná organizácia INTERSTENO. Práve pri odpise cudzojazyčných textov si žiaci museli poradiť so špecifickými znakmi a využiť vedomosti a zručnosti aj z informatiky. V konkurencii 1374 žiakov z 279 škôl z Európy, Ázie i Ameriky sa naši žiaci nestratili, a to sa odrazilo aj na výsledkovej listine.

13 - 16-roční:
multijazyčné odpisy (z 303=53 úspešných)
13. Kristína Gabriková, II. A (9 jazykov)
15. Nikola Liptáková, II. A (12 jazykov)
16. Lukáš Zakhar, II. A (6 jazykov)
23. Róbert Hlaváč, I. B (5 jazykov)
30. Michaela Koltášová, I. A (5 jazykov)

odpis v slovenčine (z 249=229 úspešných)
23. Lukáš Zakhar, II. A (3060 č.ú.)
25. Kristína Gabriková, II. A (3026 č.ú.)
52. Róbert Hlaváč, I. B (2545 č.ú.)
62. Nikola Liptáková, II. A (2445 č.ú.)
129. Michaela Koltášová, I. A (2004 č.ú.)
17 - 19-roční:
multijazyčné odpisy (zo 698=153 úspešných)
17. Sabína Čobádiová, III. B (10 jazykov)
40. Sebastián Kovács, III. A, (6 jazykov)
42. Henrich Palečko, III. A, (5 jazykov)
45. Dávid Garaj, III. A (4 jazyky )

odpis v slovenčine (zo 682=568 úspešných)
36. Sabína Čobádiová, III. B (3800 č.ú.)
53. Dávid Garaj, III. A (3491 č.ú.)
101. Henrich Palečko, III. A (3120 č.ú.)
115. Sebastián Kovács, III. A (3055 č.ú.)
Celkové výsledky

Májová cesta našich maturantov, teraz už absolventov...
V dňoch 6. a 7. mája 2019 sa konala v Obchodnej akadémii v Rožňave praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
Žiaci študijného odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium sa popasovali s účtovaním v účtovnom programe Omega, s finančnou analýzou a kalkuláciami v Exceli, s písaním obchodných listov a museli preukázať všeobecné znalosti z práce s Excelom. Prví absolventi študijného odboru obchodná akadémia - Školský vzdelávací program Ekonóm - informatik mali pripravené namiesto finančnej analýzy a kalkulácií zadania z programovania...

Celý článok + Fotogaléria

Literárno - historická exkurzia po strednom Slovensku
21. máj 2019 nebol pre žiakov prvého ročníka Obchodnej akadémie v Rožňave obyčajným dňom v škole. Zúčastnili sa literárno-historickej exkurzie, ktorá viedla po významných miestach nášho kultúrneho a spoločenského života. Prvou zastávkou bolo Prvé slovenské gymnázium v Revúcej, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavosti zo života vtedajších študentov. Trasa ďalej viedla do Tajova, do rodného domu J. G. Tajovského a J. Murgaša. Lektorka našich prvákov oboznámila s týmito významnými osobnosťami slovenských dejín. Žiaci si nenechali ujsť ani prehliadku Banskej Bystrice a na spiatočnej ceste sa dozvedeli viac informácií o pamiatke venovanej obetiam fašizmu v Nemeckej.

Exkurzia bola časovo náročná, ale počasie bolo príjemné a bez májových zrážok.
Dobrá atmosféra a veselá nálada prispela k množstvu príjemných zážitkov.

Fotogaléria

Olympiáda mladých informatikov
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava v rámci aktivít Centra odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku zorganizovala 06. marca 2019 a 22. mája 2019 súťaž "Olympiáda mladých informatikov". Súťaž bola určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl. Obidve kolá absolvovalo 13 žiakov zo štyroch základných škôl:

Základná škola akademika Jura Hronca, Rožňava,
Základná škola, Pionierov 1, Rožňava,
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
a Základná škola P. K. Hostinského, Gemerská Poloma.

Žiaci si v 1. kole zmerali sily v troch častiach:
1. časť - Vedomostný test z oblasti internetu
2. časť - Kreslenie podľa predlohy
3. časť - Hry pre budúcich programátorov

2. kolo olympiády pozostávalo z vytvorenia letáku podľa predlohy v programe Word a tabuľky a grafov v programe Excel.

Po 2. kole sa žiaci a ich učitelia dozvedeli výsledky a najlepší traja žiaci, ktorí získali najviac bodov z obidvoch kôl, boli odmenení.

1. miesto: Michal Vrzal, ZŠ akademika Jura Hronca, Rožňava
2. miesto: Matej Hlivák, ZŠ Pionierov 1, Rožňava
3. miesto: Martin Andráš, ZŠ Zlatá 2, Rožňava

Výhercom srdečne blahoželáme!

Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže, dostali účastnícky list.

Fotogaléria

Žiaci obchodnej akadémie opäť v Maďarsku...
V dňoch 13. - 17. 05. 2019 sme sa so žiakmi druhého ročníka zúčastnili výmenného pobytu v rámci projektu "Bez hraníc" v družobnej škole v Szöcsenypuszta v Maďarsku.

V doobedňajších hodinách sa žiaci učili nové štýly plávania a zdokonaľovali sa v tých, ktoré už ovládali. Vo vode súťažili aj v rôznych atypických disciplínach a večer vo vedomostných a iných súťažiach. Aktivity vo vode sme ukončili plaveckými pretekmi. Najlepší plavci boli ocenení peknými cenami a diplomami.

V rámci projektu sme každé popoludnie spoznávali okolie Balatónu, navštívili sme mestečko Kesthely, kde sme obdivovali expozície múzea hračiek, folklóru, nostalgie, ale aj hororu. Najviac nás však upútal romantický kaštieľ s jeho priľahlými záhradami a parkom. Program sme mali obohatený aj o plavbu loďou naprieč Balatónu do vinárskej oblasti Badacsóny, kde sme si pozreli vinice a pivnice výskumného ústavu vinárstva.

Hoci nám neprialo počasie, celý pobyt dopadol k všeobecnej spokojnosti a radi si ho zopakujeme aj nabudúce.

Fotogaléria

Výsledky prijímacích skúšok
Výsledky prijímacích skúšok
do 1. ročníka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava
v školskom roku 2019/2020

odbor:
obchodná akadémia
obchodná akadémia - systém duálneho vzdelávania

Poznámky:

Vyhodnotenie prijímacích skúšok sa uskutočnilo v súlade so schválenými kritériami samostatne vo vzťahu k uchádzačom:
a) ktorým bude poskytnuté praktické vyučovanie zamestnávateľmi v SDV - 4 žiaci
b) ostatní uchádzači o štúdium - 17 žiakov

Pri rovnosti súčtu bodov z prijímacích skúšok sa určuje poradie podľa výsledkov testovania T9.

Zápis žiaka sa môže realizovať až po prevzatí rozhodnutia.
 • Zákonní zástupcovia prijatých žiakov si môžu prevziať Rozhodnutia o prijatí osobne v piatok 17. 5. 2019 od 8:00 - 14:00 h. Je potrebné doniesť zápisný lístok.
 • Ostatné rozhodnutia budú zaslané poštou.
Prosíme žiakov, ktorí sú prijatí na OA a vedia, že sa nezapíšu, aby túto skutočnosť oznámili na skola@oarv.edu.sk, uvoľní sa tým miesto pre ďalších žiakov, ktorí splnili kritériá.


Stredoškolská odborná činnosť 41. ročník - celoštátne kolo
24. - 26. apríla 2019 sa v Košiciach v priestoroch Strednej odbornej školy automobilovej konala celoštátna prehliadka prác úspešných riešiteľov SOČ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. V histórii našej školy sa prvýkrát do celoštátneho kola prebojovali v silnej konkurencii 3 žiaci. V súťažnom odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia s témou Móda, ktorá šetrí životné prostredie Juraj Bobka (1. miesto na krajskom kole SOČ), v súťažnom odbore 01 Problematika voľného času žiačka Zuzana Moravanská s témou Generácia Z (2. miesto na krajskom kole SOČ) a Erik Olejník v súťažnom odbore 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia so súťažnou prácou Možnosti zviditeľnenia banského náučného chodníka pomocou geocachingu (2. miesto na krajskom kole SOČ).

Všetci traja reprezentovali nielen seba, svoju školu, svoj okres, ale aj celý Košický samosprávny kraj. Vo svojich súťažných odboroch preukázali, že táto dobrovoľná a záujmová činnosť vo voľnom čase má svoj význam, a ocenili to aj členovia celoštátnej hodnotiacej komisie. Medzi úspešnými riešiteľmi SOČ bol vyhodnotený Erik Olejník, ktorý získal za spracovanie a prezentáciu svojej práce krásne 5. miesto.

Blahoželáme k dosiahnutým úspechom. Ďakujeme Erik, Zuzka a Juraj.

Fotogaléria

Regionálna súťaž Najlepší podnikateľský plán 2019
Osemnásť žiakov SOŠ košického kraja predstavilo 30.04.2019 na Obchodnej akadémii v Košiciach svojich dvanásť ambicióznych podnikateľských plánov na regionálnej súťaži o Najlepší podnikateľský plán. Súťaž vyhlasuje Úrad KSK, odbor školstva a OA Watsonova.

Dôkazom, že kreativite sa medze nekladú, je každý z účastníkov tejto súťaže. Naši žiaci Saskia Mesarčíková a Szilárd Szantó z II.A BOA prezentovali pod vedením Ing. Zuzany Šivecovej svoj podnikateľský plán s názvom Milky Way, s. r. o. Za predmet podnikania si zvolili výrobu a predaj mliečnych miešaných nápojov, pekárenských a cukrárenských výrobkov a donáškovú službu. Zostavením podnikateľského plánu nadobudli žiaci množstvo nových vedomostí o podnikaní a z oblasti finančnej gramotnosti.
Svojim spracovaním a prezentovaním projektu porotu zaujali a získali osobitné ocenenie za originálny podnikateľský nápad.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Fotogaléria

"Obchoďácke" dobrodružstvo vo Viedni
Posledné dva aprílové dni strávili žiaci tretieho ročníka trochu dobrodružne. A prečo? Obchodná akadémia každoročne organizuje poznávaciu exkurziu do Viedne a Bratislavy, a ani tento rok tomu nebolo inak. Iné bolo hádam len to, že nám neprialo počasie, lebo zažiť Viedeň zaliatu v slnečných lúčoch je úplne iný zážitok, ako Viedeň zaliatu kvapkami dažďa. No napriek nepriazni počasia sme si vychutnali krásy Viedne. Navštívili sme zámok Schönbrunn a priľahlé záhrady, prírodno-historické múzeum s jeho pokladmi, ako aj centrum mesta, kde nás upútal Hofburg a Stephansdom.

Hoci nás ráno zaskočila dopravná zápcha v Bratislave a pred Viedňou, na čo v našej malej Rožňave nie sme zvyknutí, spiatočná cesta do Bratislavy už bola bezproblémová a všetci sme sa tešili na teplučké postele v hoteli. Na druhý deň sme po chutných raňajkách poobdivovali Bratislavský hrad a chutný obed nás už čakal v nákupnom centre Avion, kde sme minuli posledné peniažky. Vďaka spoľahlivým vodičom sme sa šťastlivo dostali domov a môžeme skonštatovať, že hoci bola Viedeň upršaná a vetrom ošľahaná, výlet to bol veru parádny. Koniec koncov, tak, ako každý rok.

Fotogaléria

Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie v OA Rožňava
Naša sekcia administratívy a korešpondencie požiadala Katedru pedagogiky pri NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave o usporiadanie štátnych skúšok z písania na počítači a korešpondencie pre našich žiakov.

17. apríla 2019 ju pod vedením p. komisárky Ing. Magdalény Zavackej vykonalo 31 žiakov zo IV. A, IV. B, III. A a III. B. Prvýkrát v histórii školy naša výborná žiačka Sabína Čobádiová robila štátnu skúšku z majstrovského písania na počítači a korešpondencie (20-min. odpis s minimálnou rýchlosťou 350 č. ú./min a 2 písomnosti podľa zadaných dispozícií). Úspešní žiaci dostanú vysvedčenie o štátnej skúške z EU, ktoré môžu využiť vo svojej budúcej praxi.

Fotogaléria

India meets Slovakia
V dňoch 07. 04. - 13. 04. 2019 sme zorganizovali v Obchodnej akadémii v Rožňave v rámci projektu Be the Change (Buď zmenou) aktivitu India meets Slovakia.
Cieľom tohto podujatia je rozvoj spolupráce medzi krajinami Európy a Ázie prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Žiaci v projekte rozoberajú a diskutujú na témy týkajúce sa životného prostredia a spravovania a fungovania spoločnosti...

Celý článok + Fotogaléria

Náš školský časopis nás opäť zviditeľnil...
S naším školským časopisom Sršeň sa pravidelne zapájame do celoštátnej súťaže Štúrovo pero vo Zvolene. Tento rok to už bol 25. ročník tejto najprestížnejšej novinárskej súťaže stredoškolákov. Na jej slávnostnom vyhodnotení 12. - 13. apríla 2019 sa zúčastnila šéfredaktorka časopisu Sabína Čobádiová, najmladšia redaktorka Ivana Vranková spolu s korektorkou Ing. Helenou Fraňovou.
Tento rok sa do súťaže zapojilo 70 stredoškolských časopisov. Udelilo sa niekoľko cien, napríklad cena mesta Zvolen, cena Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene, cena TV Markíza, cena kníhkupectva Martinus, Zlaté Štúrovo pero a cena Nadácie Slovenskej sporiteľne. Zo spomínaných cien bolo nášmu časopisu udelené 2. miesto ceny Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá sa udeľuje za články z oblasti vzdelávania vo finančnej gramotnosti.

Súťaž hodnotili a moderovali šéfredaktor Reflexu v TV Markíza Patrik Herman, publicista a autor literatúry faktu Pavol Vitko a bývalý riaditeľ spravodajstva RTVS Lukáš Diko. Účastníci Štúrovho pera sa mali možnosť zapojiť do zaujímavých besied s významnými osobnosťami nášho novinárskeho a politického života ako aj dlhoročnými a skúsenými spolupracovníkmi a zakladateľmi tejto súťaže. Spomenieme napríklad europoslanca Vladimíra Maňka, alebo člena Asociácie európskych novinárov Tibora Macáka.
Spomínaní účastníci Štúrovho pera si okrem ocenenia odnášajú z podujatia veľa cenných informácií a rád ako zlepšiť časopis a zdokonaliť svoj reportérsky talent.

Fotogaléria

Návšteva z Indie
Obchodná akadémia v Rožňave, jej učitelia a žiaci už dva roky komunikujú prostredníctvom videokonferencií v rámci Euro-ázijského projektu so strednou školou St. Mark Girl Senior School, New Delhi - India.
Delegácia z uvedenej školy v počte 7 žiakov a jeden pedagóg navštívila našu školu v termíne od 7. - 13. apríla 2019.

Učitelia a žiaci našej školy im pripravili bohatý program. Navštívia kultúrne aj prírodné pamiatky nášho mesta a okresu. 10. 04. 2019 v rámci slávnostného programu na Radnici vystúpia pred žiakmi školy s kultúrnym programom a v piatok navštívia Košice.

Fotogaléria - Video prezentácia

Poďakovanie
Veľmi pekné prekvapenie čakalo všetkých zamestnancov Obchodnej akadémie v Rožňave. Pri príležitosti Dňa učiteľov im Žiacka školská rada v spolupráci s rodičovskou radou odovzdala ružičku, ako poďakovanie za obetavú a náročnú prácu v školstve.

Fotogaléria

Medzi ocenenými bola aj učiteľka našej školy
Predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislav Trnka, udeľoval ocenenia pre najlepších pedagógov kraja pri príležitosti Dňa učiteľov za rok 2019.
Medzi ocenenými bola aj učiteľka našej školy Ing. Ivana Fafráková. Je to veľký úspech pre ňu ale aj pre našu školu.
Pani Ing. Fafrákovej bolo poďakované za dlhoročnú výbornú pedagogickú prácu s dôrazom na vyučovanie predmetu podniková ekonomika. Pani Ing. Fafráková sa aktívne zapája aj do mimoškolskej práce v rámci odborných ekonomických súťaží, stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorých v rámci kraja dosahovala so žiakmi popredné umiestnenia.
Ako projektová manažérska sa pričinila o úspešnú implementáciu dvoch projektov v rámci projektov ESF - operačného programu Vzdelávanie.
Je spoluautorkou učebných textov a pracovných zošitov z predmetu podniková ekonomika, ktoré využívajú žiaci obchodných akadémií na celom Slovensku.

Aj vedenie školy jej ďakuje za aktívnu prácu
a praje do budúcej pedagogickej činnosti veľa úspechov.


Fotogaléria

Náš projekt sa umiestnil na 1. mieste
Náš projekt s názvom
"Vezmi loptu a hraj... skutočných kamarátov maj"
v rámci grantovej výzvy "Vy rozhodujete, my pomáhame",
ktorú vyhllásila Nadácia TESCO

sa umiestnil na 1. mieste
a získal 1 300,- €

O projekte

Naši na celoslovenskej súťaži v spracovaní informácií na počítači
Na základe výkonov v krajskom kole na pozvanie ŠIOV sa aj naši žiaci 19. - 21. marca 2019 zúčastnili 53. ročníka súťaže SIP v Obchodnej akadémii v Senici. Na Záhorie najpočetnejšia skupina z jednej školy cestovala cez hlavné mesto Bratislava. Po ceste stihli absolvovať aj prehliadku centra Bratislavy. Na druhý deň bolo slávnostné otvorenie súťaže, na ktorom každý účastník dostal certifikát. Potom nasledovala súťaž v UTX a vo Wordprocessingu. Na tretí deň pisári súťažili v odpise textu a zúčastnili sa exkurzie v Košariskách do rodného domu jedného z najväčších Slovákov - gen. Milana Rastislava Štefánika a k jeho mohyle na Bradle. Poobede bolo vyhodnotenie súťaže a ocenenie najlepších piatich v každej disciplíne.

Najviac nás potešila svojimi výkonmi Nikola Liptáková z II. A,
ktorá vo wordprocessingu získala 5. miesto a v UTX bola 9.
Veronika Kubasková v UTX 6. miesto,
Sabína Čobádiová 8. miesto a Dávid Garaj 18. miesto v odpise.
Henrich Palečko v UTX 10. a Veronika Fazekašová 11. miesto.

K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme
a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


Ak chcete vedieť a vidieť viac, pozrite si video a fotodokumentáciu.

Prijímacie skúšky 2019
Výsledky prijímacích skúšok
do 1. ročníka OA v Rožňave - bilingválne štúdium
v školskom roku 2019/2020

Obchodná akadémia Rožňava sa opäť zviditeľnila v Prahe...
V dňoch 20. - 22. 03. 2019 sa konal v Prahe 25. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem za účasti 124 cvičných firiem z 9 štátov (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Luxembursko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španielsko, Taliansko)...

Celý článok + Fotogaléria

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
Tohto roku sa uskutočnil 65. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Okresné kolo sa konalo v priestoroch Radnice v Rožňave. Súťaž organizovalo Centrum voľného času pri ZŠ, Pionierov v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave. Zúčastnili sa žiaci zo základných škôl, stredných škôl a gymnázií z Rožňavy a širokého okolia. Žiaci súťažili v dvoch žánrových kategóriách, v poézii a próze. Našu školu reprezentovali dve žiačky, Radka Borošová - poézia a Lucia Fafráková - próza, obidve z II. B triedy, ktoré sa umiestnili zhodne na treťom mieste v IV. kategórii. Dievčatá obdržali diplomy, účastnícky list a vecnú cenu. Počas súťaže bol pripravený aj krátky kultúrny program. Obom našim recitátorkám srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie krásne úspechy.

Fotogaléria

Žiaci obchodnej akadémie na lyžiarskom kurze...
V dňoch 11. 02. - 16. 02. 2019 sa žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie v Rožňave zúčastnili lyžiarskeho výcviku v obci Ždiar.
Ubytovanie bolo zabezpečené vo vile Diana. Účastníci kurzu boli rozdelení do skupín podľa výkonnosti. Slabší lyžiari, resp. úplní začiatočníci nacvičovali základné prvky lyžovania v lyžiarskom stredisku Strednica. Neskôr zvládli aj náročnejšie prvky lyžovania a na konci už väčšina z nich lyžovala aj na náročnejšom teréne. Lyžiarsky výcvik bol ukončený pretekom v slalome, ktorý zvládli všetci žiaci.
Posledný večer vedúci kurzu uskutočnil vyhodnotenie kurzu a najlepší lyžiari v kategórii pokročilí aj začiatočníci boli odmenení vecnými cenami. Všetkým účastníkom kurzu bude nádherný týždeň pripomínať medaila, ktorú si určite zaslúžili hlavne úplní začiatočníci.

Fotogaléria

Olympiáda mladých informatikov ZŠ na pôde OA Rožňava
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava v rámci aktivít Centra odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku zorganizovala 06. marca 2019 1. kolo súťaže "Olympiáda mladých informatikov". Súťaž je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl. Zúčastnili sa jej 15 žiaci zo štyroch základných škôl: Základná škola akademika Jura Hronca, Rožňava, Základná škola, Pionierov 1, Rožňava, Základná škola, Zlatá 2, Rožňava a Základná škola P. K. Hostinského, Gemerská Poloma.

Žiaci si v 1. kole zmerali sily v troch častiach:
1. časť - Vedomostný test z oblasti internetu
2. časť - Kreslenie podľa predlohy
3. časť - Hry pre budúcich programátorov

2. kolo olympiády, ktoré sa uskutoční 22. mája 2019, bude pozostávať z práce vo Worde a v Exceli. V tento deň sa žiaci a ich učitelia dozvedia výsledky z obidvoch kôl. Najlepší traja žiaci, ktorí získajú najviac bodov z obidvoch kôl, budú odmenení zaujímavými vecnými cenami.
Všetkým súťažiacim držíme palce.

Školské kolo SOČ
25. februára 2019 sa v škole uskutočnilo školské kolo SOČ, kde žiaci III. A a III.B predstavili a odprezentovali svoje práce, ktorým sa podľa ich záujmov venujú vo svojom voľnom čase. V školskom kole sa o postup do vyššieho kola zapojilo 15 žiakov.
Obvodné kolo SOČ bude organizovať Technická akadémia, Spišská Nová Ves 25.marca 2019 a z našej školy postupuje 13 prác v ôsmich súťažných odboroch.

Všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov v reprezentácii školy vo vyššom kole súťaže.

Fotogaléria

Hviezdoslavov Kubín v OA
V tomto roku si pripomíname 170. výročie narodenia najväčšieho slovenského básnika. Pavol Országh Hviezdoslav je jedna z vedúcich osobností slovenskej literatúry a kultúry koncom 19. a začiatkom 20. storočia, radí sa k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry. Pri tejto príležitosti sa aj v našej škole konala recitačná súťaž v prednese poézie a prózy, a to 26. februára 2019. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov z prvého, druhého a tretieho ročníka. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére. Recitátori ukázali pekné umelecké výkony. O výsledkoch rozhodovala porota, učiteľky SJL: PaedDr. Iveta Emödiová a Mgr. Anna Sappanošová. Do okresného kola (20. marca 2019) postupujú žiačky, víťazky školského kola v oboch kategóriách.

Obom dievčatám držíme palce!

Umiestnenie:
Poézia:
1.m.: Radka Borošová, 2.B
2.m.: Viktória Valková, 1.B
3.m.: Michaela Koltášová, 1.A
Próza:
1.m.: Lucia Fafráková, 2.B
2.m.: Dominika Antalová, 3.A
3.m.: Veronika Vidová, 2A
Fotogaléria

Naši žiaci na KK súťaže žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači
14. februára 2019 v Obchodnej akadémii Watsonova Košice sa konalo krajské kolo 53. ročníka súťaže SIP. Našu školu reprezentovalo v odpise textu na počítači 7 žiakov, v úprave textu na počítači 9 žiakov a vo wordprocessingu 3 žiaci.
Za vzornú reprezentáciu im ďakujeme a zvlášť blahoželáme tým,
ktorí so svojimi výkonmi postupujú na celoslovenské kolo do Senice:

najvšestrannejší Henrich Palečko, III. A - 2. miesto UTX, 4. miesto WP a 10. miesto odpis;
Veronika Kubasková, III. B - 3. miesto UTX
Veronika Fazekašová, V. A - 5. miesto UTX
Sabína Čobádiová, III. B - 3. miesto odpis
Dávid Garaj, III. B - 5. miesto odpis
Nikola Liptáková, II. A - 2. miesto WP, 7. miesto UTX
Timotej Lipták, IV. B - 3. miesto WP

Duálne vzdelávanie a príprava
Viac informácií nájdeš na stránke Duálne vzdelávanie a príprava.

Dni otvorených dverí 18. 2. - 19. 2. 2019
Výsledky skúšobných testov.

Olympiáda mladých informatikov
Olympiádu organizuje Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava,
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku
pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.
Termín zaslania prihlášky: do 01. 03. 2019

Viac informácií nájdeš na stránke COVP alebo v plagáte.

Workshop OSN
Žiaci, Scarlett Langová a Juraj Bobka a Mgr. Jana Vidová, sa zúčastnili súťaže o najlepšie žiacke projekty v rámci AGENDY 2030, ktorú vyhlásil Slovenský Inštitút mládeže - IUVENTA a zúčastnili sa workshopu v sídle OSN, Viedeň, 6.2.2019.
Mládežnícke tímy, ktoré svojimi videami o projektoch na ktorých pracujú v rámci AGENDY 2030 pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, predstavili svoje projekty, boli privítaní zástupkyňou UNIS, p. Sonja Witersberger a stálym predstaviteľom Slovenska pri OSN p. Petrom Mišíkom, ktorý účastníkom predstavil aktivity misie ktorej je predstaviteľom v oblasti jadrovej energetiky a odpovedal na otázky o záujmoch Slovenska v súvislosti s ďalšími agentúrami OSN.

Projekt, s ktorým sa umiestnili žiaci Obchodnej akadémie v Rožňave
má názov "Buď v obraze", pozri si krátku ukážku.

Fotogaléria

Naša žiačka Paťka Albertová si prevzala poctu "Srdce na dlani"
Dňa 04. 02. 2019 už po jedenásty krát oceňovali v Košickom kraji angažovaných dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v núdzi, v rámci zábavy, vzdelávania a účelného využitia voľného času. Ocenenie Srdce na dlani 2018 odovzdalo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v 13 kategóriách.

Patrícia Albertová bola ocenená v kategórii Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov.

Paťka pracuje ako dobrovoľníčka v občianskom združení pre ľudí s telesným postihnutím. Už od svojich 13 rokov spoluorganizuje v našom meste Deň objatí. Je aktívnou účastníčkou programu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu, v rámci ktorého doučuje angličtinu v detskom domove.

Svojou dobrovoľníckou prácou, podľa jej slov, posúva ďalej to, čo jej dali iní...
K udelenému oceneniu zo srdca blahoželáme.

Fotogaléria

Dni otvorených dverí
Majú Vaši žiaci záujem o štúdium v Obchodnej akadémii v Rožňave?

NECH SI PRÍDU VYSKÚŠAŤ TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY!

V dňoch 18. a 19. februára 2019 organizuje Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava " Dni otvorených dverí", počas ktorých si žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl môžu overiť svoje vedomosti na prijímacie skúšky...

Celý článok

Dotazník - Práca učiteľa
Dobrý deň,Volám sa Sabína Čobádiová a som šefredaktorkou školského časopisu SRŠEŇ. V tomto dotazníku by som chcela zistiť názory respondentov na tému "Práca učiteľa", či už na jeho výhody, nevýhody a podobne. Výsledky dotazníka by som rada zahrnula do článku, kde sa na tieto odpovede vyjadria aj profesori. Dotazník sa skladá z pár jednoduchých otázok a nezaberie veľa času. Dotazník je anonymný. Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujem.

Dotazník

Olympiáda Mladý účtovník 2019
Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre žiakov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Tento rok Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a. s. organizujú už jej 22. ročník.
Cieľom súťaže je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky.

Celý článok + Fotogaléria

Vezmi loptu a hraj... skutočných kamarátov maj
V novembri 2018 podala naša škola projekt v rámci grantovej výzvy
"VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME", ktorú vyhlasuje Nadácia TESCO.

Náš projekt s názvom
"Vezmi loptu a hraj... skutočných kamarátov maj"
sa dostal do finále.

Do finále postúpili tri projekty. Podporte projekt obchodnej akadémie
a hlasujte Vy, Vaši priatelia, rodičia a známi.

Hlasovať za tento projekt môžete v obchodnom dome TESCO
od 21. januára do 17. februára 2019.

Projekty zapojené do hlasovania získajú granty podľa umiestnenia
v hlasovaní zákazníkov v nasledovnej výške:
1. miesto: 1 300 eur
2. miesto: 600 eur
3. miesto: 300 eur

Realizáciou projektu by sme:
 • Vybudovali nové basketbalové ihrisko na našom viacúčelovom ihrisku. Inštaláciou dvoch basketbalových košov chceme rozšíriť možnosti na realizáciu voľnočasových aktivít detí, mládeže, ale aj dospelej verejnosti mesta v oblasti športu.
 • Budeme organizovať "Dni otvoreného ihriska" pre verejnosť, streetballové turnaje a basketbalové súťaže pre žiakov základných, stredných škôl.

Takže "Vezmi žetón a hoď ho do koša pre obchodnú akadémiu"

Sme radi, že sa náš projekt dostal do finále - a preto hlasujete, podporte dobrú myšlienku "Vezmi loptu a hraj ... nie mobil".

Tradícia vianočných trhov OA pokračuje
Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku sa v Obchodnej akadémii v Rožňave niesol v duchu vianočných sviatkov... Členovia Žiackej školskej rady v spolupráci s vedením školy zorganizovali Vianočné trhy obchodnej akadémie. Trhy sú z roka na rok nápaditejšie, žiaci vynaliezavejší a stánky bohatšie. Tohto roku boli plné farieb, vôní, chutí, ale aj hudby, ktorú pre nás zabezpečili žiaci z II. A. Veď na tradičnom trhu by nemali chýbať ani husle ani klávesy a spev. Toto všetko sme tam mali. Tohtoročné trhy však boli oveľa výnimočnejšie. Neniesli sa len v duchu "obchodovania" ako po iné roky, ale aj v duchu spolupatričnosti, rozdávania a ľudského tepla. Medzi nás sme si zavolali aj prijímateľov služieb z domova sociálnych služieb Jasanima. Veríme, že sa medzi nami cítili dobre a odniesli si od nás milé spomienky a zážitky.
Tešíme sa, že sa tradícia vianočných trhov v našej škole zachováva, lebo žiaci a aj učitelia sa rozídu na vianočné sviatky s dobrým pocitom a úsmevom na tvári.

Keď sme sa rozchádzali do svojich domovov, zapriali sme si krásne a čarovné vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších a veľa zdravia a úspechov v novom roku 2019.

Fotogaléria

Online vyučovacia hodina anglického jazyka v OA Rožňava
Dňa 17. 12. 2018 sa uskutočnila online vyučovacia hodina anglického jazyka, na ktorej participovali žiaci Obchodnej Akadémie bilingválneho odboru, z tried I.A, II.A, III.A a IV.A a žiačky partnerskej školy v New Dhelí, India, St. Mark´s Girls Senior Secondary School s pani Anjali Hajna. So spomínanou školou (a aj ďalšími) rozvíjame online projektovú spoluprácu už viac rokov. Naposledy sme spolupracovali v projektoch Cultural Diversity a Empowering women. V roku 2019 plánujeme účasť v troch 3 projektoch: Be the Change, Teens in Action, Our Stories in Photographs. A tešíme sa na výmenné návštevy, ktoré sme si naplánovali na apríl 2019, kedy privítame žiačky St. Mark´s Girls Senior Secondary School s pani Anjali Hajna v Obchodnej akadémii a naši žiaci sa zúčastnia výletu do New Dhelí na jeseň 2019. Všetkým aktívne zapojeným žiakom ďakujeme za prácu v projektoch, ktorá nám umožňuje rozširovať si poznatky o živote, predovšetkým administrátorom Dominikovi Demeterovi z II. A, Lukášovi Zakharovi z II. A, Saskii Mesarčíkovej z II. A a najaktívnejšiemu prispievateľovi odborných článkov Jurajovi Bobkovi z III.A.

Video + Fotogaléria

Obchodná akadémia v Rožňave je zapojená do programu eTwinning
Koordinátorkou v obchodnej akadémii je Mgr. Jana Vidová. Páčila sa jej myšlienka spájania sa a komunikácie s partnerskými inštitúciami, ako spôsob celoživotného vzdelávania sa pre ľudí ktorí pracujú s mládežou. A tiež je to skvelý spôsob vzdelávania žiakov v cudzom jazyku prostredníctvom reálnych kontaktov s mladými ľuďmi v iných krajinách.

Viac o eTwinningu...

Program DofE
Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti, ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.
Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti.

Naša škola je do programu zapojená od septembra 2018.

Žiaci Obchodnej akadémie v Rožňave, ktorí majú chuť bojovať,
rozvíjať sa a najmä plniť si svoje ciele prostredníctvom tohto programu, sú:

II.A: Dominik Demeter, Róbert Furman, Saskia Mesarčíková, Szilárd Szántó, Veronika Vidová, Lukáš Zakhar, III.A: Patrícia Albertová, Juraj Bobka, Boglárka Kovácsová, Zuzana Moravanská, Pavlína Šmídová, III.B: Adriána Žoriová, IV.A: Lucia Tóthová, Krisztina Zalcerová a Braňo Macko, ktorý si zvolil hneď striebornú úroveň.
Zaži dobrodružstvo a získaj ocenenie, ktoré ti otvorí dvere do sveta. Prihlás sa do rozvojového programu DofE, ktorý ti pomôže dotiahnuť ciele do úspešného konca.
Viac info o tomto výnimočnom programe pre mladých a možnosti prihláseniia sa dozvieš od koordinátorky Mgr. Jany Vidovej, resp. vedúcich: PaedDr. Diany Mešťanovej a Branislava Macka zo IV. A.
Porzi si: plagát, brožúru
Všetkým účastníkom sa zatiaľ darí, a my im držíme prsty.
Veríme že úspešne naplnia svoje ciele!!!

Mgr. Jana Vidová z OA Rožňava bola vo Fínsku...
Od 27. do 30. novembra 2018 sa konala v Helsinkách a Espoo (Fínsko) 14. konferencia ASEF ClassNet, ktorá sa zameriava na tému: "Rodová rovnosť: preprogramovanie vzdelávania STEM". Zúčastnila sa jej aj naša učiteľka anglického jazyka - Mgr. Jana Vidová.
Celý článok + Fotogaléria

Novozaložená cvičná firma z OA bola vo Vranove nad Topľou
07. decembra 2018 sa konal v Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou XII. Vianočný veľtrh cvičných firiem. Veľtrh sa organizoval ako súťaž medzi domácimi cvičnými firmami za prítomnosti pozvaných cvičných firiem. Zúčastnilo sa ho 8 cvičných firiem: 5 firiem z kmeňovej školy, 1 firma z SOŠ Prešov, 1 firma z SOŠ Vranov nad Topľou a novovzniknutá cvičná firma AUTOCENTRUM OA, s. r. o. z Obchodnej akadémie v Rožňave.Celý článok + Fotogaléria

Mikuláš navštívil aj obchodnú akadémiu
Obchodná akadémia v Rožňave organizuje každoročne na Mikuláša
pre žiakov svojej školy deň plný zábavy a športu. Nebolo to inak ani 6. decembra 2018.

Žiaci, ktorí sú zdatní v korčuľovaní, sa stretli na zimnom štadióne a do sýta sa vyšantili na ľade.
K dobrej nálade prispeli aj sladkosti, ktoré dostali z košíka Mikuláša.

Tí, ktorí dávajú prednosť turistike, si vychutnali krásne počasie v prírode. Približne hodinová túra v zimnej krajinke začala v obchodnej akadémii a ukončila sa tesne nad zariadením pre seniorov Rožňava-Huta. Samozrejme, ani týchto žiakov Mikuláš neobišiel a okrem sladkostí im priviezol aj horúci čaj.

Tento deň sa naozaj vydaril. Veríme, že na budúci rok ho zopakujeme.

Fotogaléria

Žiačka OARV ocenená predsedom KSK Ing. Rastislavom Trnkom
Sabína Čobádiová je žiačkou III.B triedy Obchodnej akadémie v Rožňave.
Dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.

Predsedom KSK bola odmenená v kategórii "vedomosti a zručnosti".

Svoje zručnosti prejavila na súťažiach v Spracovaní informácií na počítači.Na celoštátnom kole v odpise z obrazovky skončila na 4. mieste a v rámci celoštátnej súťaže Šikovné prsty obsadila tiež 4. miesto.

Výborné výchovno-vzdelávacie výsledky dokázala aj na krajskom kole Olympiády v slovenskom jazyku. Skončila na 8. mieste ako najlepšia žiačka zo stredných odborných škôl.

Je šéfredaktorkou školského časopisu SRŠEŇ, s ktorým sa škola pravidelne zúčastňuje celoslovenskej súťaže Štúrovo pero. V školskom roku 2017/2018 bola odmenená za veľmi dobré spracovanie časopisov poslancom Európskeho parlamentu týždenným pobytom v Štrasburgu.

Vedenie školy aj všetci učitelia jej ďakujú za vzornú reprezentáciu školy.

Fotogaléria

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave
V dňoch 21. - 23. 11. 2018 sa cvičná firma Rio Dolce zúčastnila 20. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Cvičné firmy na veľtrhu vzájomne obchodovali a súťažili v kategóriách: Hlavná kategória - Najlepšia cvičná firma, Najlepší stánok, Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší reprezentant/reprezentantka, Najlepší katalóg, Najlepšie logo, Najlepší slogan. Udelené boli špeciálne ceny: Cena Najinovatívnejší nápad, Cena ekonomickej praxe, Cena SCCF, Cena Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Našu školu reprezentovala CF Rio Dolce, v ktorej pracujú žiaci IV.B a V.A triedy. Žiaci si z veľtrhu odniesli množstvo nových zážitkov, poznatkov a skúseností. CF Rio Dolce získala v konkurencii 42 cvičných firiem z Rumunska, Maďarka, Českej republiky a Slovenska Cenu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kategória Najlepšia firma veľtrhu predstavuje súčet bodov zo všetkých súťaží a naša firma Rio Dolce sa umiestnila na 7. mieste.

Ďakujeme pani Ing. Zuzane Šivecovej a žiakom za skvelú reprezentáciu našej školy.

Fotogaléria

Boli sme štýloví a hodili sme sa do gala!
Dňa 22. 11. 2018 sa uskutočnil medzinárodný SUIT UP deň,
do ktorého sa zapojila aj naša škola - Obchodná akadémia v Rožňave.
Podporili sme tento deň tým, že sme prišli do školy formálne oblečení.
Fotogaléria

Týždeň aktivít Obchodnej akadémie v Rožňave
Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku bol jeden týždeň v novembri v našej škole výnimočný. Od 12. - 16. 11. 2018 sa u nás konali rôzne zaujímavé aktivity pri príležitosti Dňa študentstva.
V pondelok a utorok sme zorganizovali Dni otvorených dverí pre žiakov, učiteľov a výchovných poradcov zo základných škôl formou netradičných vyučovacích hodín priamo v našich triedach a učebniach. V stredu sa konala slávnostná imatrikulácia prváčikov spojená s úžasným kultúrnym programom, ktorý pod taktovkou Ing. Heleny Fraňovej pripravili žiaci vyšších ročníkov. Vo štvrtok všetky triedy "zobudili" svojho športového ducha a zabojovali v rôznych športových disciplínach (stolný tenis, basketbal, volejbal, florbal, futbal).
V piatok sa naši žiaci zapojili do rôznych aktivít. Konala sa Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, súťaž v Spracovaní informácií na počítači, žiaci absolvovali online vedomostný kvíz "Nebuď otrok drog", online projekt "Digitálna inteligencia".
V rámci Dňa zdravej výživy sme mali v školskej jedálni pripravený výber zdravých jedál, ktorý pripravili žiaci rôznych ročníkov. Pri príležitosti Týždňa boja proti drogám sa v triedach konali aktivity s našimi PEER aktivistkami a pracovníčkami CPPPaP. No a kto ešte mal voľné ruky, mohol sa počas dňa podieľať na skrášľovaní okolia školy.

O bohatom programe hovorí aj niekoľko fotiek v našom fotoalbume:
Imatrikulácia - Spracovanie informácií na PC - Športový deň a upratovanie

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Už tretíkrát v našej škole sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách - prváci a druháci v kategórii B a tretiaci a štvrtáci v kategórii A. Všetci museli zvládnuť tri časti úloh: test, kompozíciu textu a rečnícke vystúpenie na určenú tému. Na súťaži sa zúčastnilo 18 žiakov a odborná porota zložená z učiteľov slovenčinárov pozitívne ocenila podané výkony. Podľa kritérií hodnotenia sa za úspešných riešiteľov považovali žiaci, ktorí získali 40 bodov z 55.
Najlepšími žiačkami sa stali Sabína Čobádiová (III.B) v kategórii A a Radka Borošová (II.B) v kategórii B, čím postupujú na krajské kolo olympiády. Úspešnými riešiteľmi boli ešte Adriána Žoriová (III.B), Ján Chalupka (IV.A). Druhé a tretie miesto medzi mladšími žiakmi získali Michaela Koltášová (I.A) a Bianka Burdigová (I.B).

Veríme, že naše dievčatá nás budú úspešne reprezentovať v krajskom kole v Košiciach.

Fotogaléria

Deň zdravej výživy
Každoročne si aj v našej škole pripomíname svetový Deň zdravej výživy. A ani tento rok to nebolo inak. Iné bolo hádam len to, že sme si deň zdravej výživy urobili v piatok 16. 11. 2018, ako súčasť "Týždňa študentstva", v rámci ktorého sa v našej škole konalo množstvo rôznorodých akcií.
Náš "zdravý deň" ale nebol ani tak zdravý, ako skôr chutný a pestrý. Žiaci všetkých tried za asistencie členov Žiackej školskej rady, priniesli do jedálne školy koláče, jednohubky, ovocné pyré, plody jesennej prírody a všetky možné maškrty, ktoré doma pripravili a ozvláštnili tak náš jedálniček.
No čo viac dodať, bol to chutný deň, veď si pozrite fotografie.

Historický úspech Obchodnej akadémie v Rožňave
O dlhodobej a kvalitnej výchovno-vzdelávacej práci učiteľov a vedenia Obchodnej akadémie v Rožňave hovoria výsledky v hodnotení mimovládnej neziskovej a nezávislej organizácii INEKO, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy inštitúcií.
V rámci hodnotenia škôl berie do úvahy výchovno-vzdelávacie výsledky, výsledky maturitných skúšok, úspechy žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach, zamestnanosť absolventov, účasť školy v európskych projektoch.
Obchodná akadémia v Rožňave obsadila za školský rok 2017/2018 medzi strednými odbornými školami na Slovensku 7. miesto.
To, že práca učiteľov je vysoko úspešná, hovoria aj umiestnenia v rámci Slovenska za posledné roky: po školskom roku 2013/2014 skončila obchodná akadémia na 32. mieste, 2014/2015 na 23. mieste, za školský rok 2016/2017 na 10. mieste a za školský rok 2017/2018 na 7. mieste. Zároveň je najlepšou strednou odbornou školou v Košickom kraji a treťou najlepšou obchodnou akadémiou na Slovensku.
Ďakujeme učiteľom aj vedeniu školy za dobrú reprezentáciu školy, mesta Rožňava a Košického samosprávneho kraja.


Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu
V živote mladého človeka je veľmi dôležité vzdelanie a výber správnej strednej školy. Nie je to ľahké rozhodnutie, a žiak je často ovplyvnený tým, kam idú jeho kamaráti, čo povie rodič,....

Na to, aby boli žiaci a rodičia informovaní o možnostiach štúdia na strednej škole, sa každoročne koná prezentačná výstava stredných škôl okresu Rožňava s názvom "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu", ktorú organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre žiakov základných škôl.

V tomto školskom roku sa výstava konala dňa 24. 10. 2018 v priestoroch OKC.

Zamestnanci a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava propagovali na výstave študijné odbory ponúkané pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2019/2020.

Sú to odbory:

6317 M - obchodná akadémia, školský vzdelávací program ekonóm - informatik
6317 M 74 - obchodná akadémia, bilingválne štúdium.
Súčasťou výstavného stánku bola aj prezentácia projektov, do ktorých je obchodná akadémia zapojená. Do tejto aktivity sa škola zapojila v rámci Európskeho týždňa odborných zručností po názvom Worshop ekonómov.

Veríme, že sme naším stánkom zaujali, a žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia sa rozhodnú pre správnu voľbu školy, pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Fotogaléria

16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice
V dňoch 17. - 18. 10. 2018 sa cvičná firma Rio Dolce, v ktorej pracujú žiaci IV.B a V.A triedy, zúčastnila 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach v Spoločenskom pavilóne. Predmetom podnikania CF Rio Dolce je výroba a predaj čokolády. Veľtrhu sa zúčastnilo 26 cvičných firiem z Poľska, Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v siedmych súťažných kategóriách. V troch sme získali prvé miesta:

Súťaž 60 sekúnd vo výťahu
1. miesto Monika Molnárová

Najlepší obchodný reprezentant
1. miesto Jakub Hovorka

Najlepší katalóg
1. miesto Petra Chnapková

Srdečné blahoželanie k úspešnej reprezentácii nielen cvičnej firmy, ale celej obchodnej akadémie patrí všetkým zamestnancom cvičnej firmy Rio Dolce.

Fotogaléria

Obchodná akadémia v štátnom archíve
Štátny archív Košice, pracovisko Rožňava, nám, žiakom 3. ročníka každoročne otvára svoje brány. V rámci predmetu administratíva a korešpondencia sme sa oboznámili prostredníctvom vedúceho pracoviska Mgr. Jána Liptáka s touto inštitúciou, jej poslaním i históriou archívnictva. Správu registratúry - zabezpečenie evidovania, tvorby, uchovania registratúrnych záznamov vo firmách, inštitúciách, úradoch, prístup k nim a zabezpečenie ich vyraďovania nám priblížila Ing. Eva Jergová. Zaujímavé informácie nám poskytli odborné pracovníčky v depozite a bádateľni. Veríme, že návšteva štátneho archívu nám pomôže zorientovať sa v problematike administratívy, resp. využitia poznatkov v praxi.

Fotogaléria

Ako sa darilo našim žiakom (OA Rožňava) na stáži na Cypre?
2. júna 2018 sme z Bratislavy odleteli na Cyprus do mesta menom Paphos. V tomto meste sme 4 mesiace pracovali v hoteloch značky Constantinou Bros. Celý pobyt na tomto ostrove bol plný nenahraditeľných skúseností a zážitkov. Spoznali sme tam ľudí z rôznych štátov sveta, napríklad ľudí z Litvy, Gruzínska, Srí Lanky, Grécka, či dokonca Nepálu.

Celý článok + Fotogaléria

Zlákal nás svet automobilov
V dňoch 11. a 12. októbra 2018 sa žiaci 4. a 5. ročníka Obchodnej akadémie v Rožňave zúčastnili zaujímavej exkurzie do sveta automobilov.
V prvý deň nás prijala automobilka Volkswagen v Bratislave, kde sme mohli sledovať takmer kompletne automatizovaný výrobný proces áut značiek ako Škoda, Volkswagen alebo Audi.
Nasledujúci deň sme sa zúčastnili autosalónu v Nitre, kde návštevníkom predstavili najnovšie modely niektorých značiek ako aj očakávané slovenské premiéry napríklad Škoda Kodiaq RS, CUPRA Ateca, Hyundai i30 N-line, JAGUAR I-PACE electric či Hyundai NEXO na vodíkový pohon.
Milovníci starších áut mohli obdivovať vystavených veteránov. V rámci tejto exkurzie si určite každý účastník prišiel na svoje.

Fotogaléria

OA na KOŽAZE
V dňoch 24. - 28. 09. 2018 sa naši žiaci III. A a III. B triedy zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia (KOŽAZ) v Rejdovej.
Program KOŽAZ-u bol bohatý. Začínal sa turistickým pochodom na Kejdu, počas ktorého sa žiaci oboznamovali s turistickými značkami, environmentálnymi zásadami pri pobyte v prírode, miestnou faunou a flórou.
Nasledujúci deň po raňajkách boli podľa vopred určeného rozvrhu pripravené zadania na stanovištiach - zdravotná výchova, topografia, pobyt v prírode, strelecká príprava.
V posledný deň sa uskutočnili branno - športové preteky, ktoré pozostávali zo streleckej súťaže, vedomostnej súťaže a športových súťaží. Po ukončení pretekov bolo vyhodnotenie súťaže a celého kurzu.
Každý deň mali žiaci spestrený večernými športovými hrami v telocvični základnej školy.

Fotogaléria

OARV podporuje vzdelávanie žiakov netradičnými metódami
Pevnou súčasťou vyučovacieho procesu Obchodnej akadémie v Rožňave sú počas niekoľkých rokov cvičné firmy. Cvičná firma je vyučovací predmet, v ktorom si žiaci spájajú teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami. Žiaci sa učia zostaviť podnikateľský plán, založiť podnikateľský subjekt, vystaviť spoločenskú zmluvu, otvoriť účet v banke, ohlásiť živnosť, založiť webovú stránku firmy, pripraviť marketingové materiály, katalóg firmy, cenníky, fiktívne predávať svoje produkty a služby....
Novinkou, ktorá je v tomto školskom roku súčasťou vyučovania predmetu cvičná firma, je aktívna spolupráca s reálnou firmou Autocentrum Opel - Hyundai. Pilotnou časťou spolupráce sú praktické cvičenia priamo vo firme - predajni automobilov, kde si žiaci prakticky trénujú nakupovanie automobilov na spôsob tzv. Mystery shoppingu (aj keď zamestnanci firmy o "zákazníkoch" vedia).

Ďakujeme firme za takúto skúsenosť a veríme, že si naši žiaci odnesú veľa nápadov, postrehov a námetov, ktoré využijú pri založení novej cvičnej firmy.

Fotogaléria

OA v Rožňave na súťaži "SLOVENSKÉ RÝCHLE PRSTY"
Na I. ročníku celoštátneho sústredenia žiakov v spracovaní informácií na počítači v Bratislave organizovaného OA Nevädzová Bratislava sa zúčastnila aj naša všestranná žiačka Sabína Čobádiová (III. B) s PaedDr. Emíliou Gajdošovou. Trojdňové tréningové sústredenie podľa modelu ZAV pod vedením Heleny a Jaroslava Zaviačičových i aktuálneho majstra sveta Jonáša Valu bolo rozšírené o oboznámenie sa a vyskúšanie novinky Intersteno - disciplíny audiotranscription. Pri kombinácii výsledkov zo súťaže (30 -min odpis textu - záznam hovoreného slova C-B-A a audiotranscription) spomedzi 35 účastníkov reprezentantka našej školy obsadila výborné 4. miesto. Sabínke blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Veríme, že získané zručnosti a vedomosti nám pomôžu pri výchove úspešných pisárov.

Fotogaléria

Ekonómia pre budúcich lídrov
V dňoch 6. - 11. augusta 2018 sa zúčastnil žiak Obchodnej akadémie v Rožňave Timotej Lipták letnej školy s názvom "Ekonómia budúcich lídrov", ktorú organizuje Nadácia F. A. Hayeka. Letná škola ekonómie sa konala v horskom hoteli Remata pri Prievidzi. Zišlo sa tu 28 mladých študentov, ktorí mali záujem rozvíjať svoje vedomosti v oblasti ekonómie.

Každý deň mali nabitý prednáškami, leadership tréningmi a rôznymi hrami. Na tejto letnej škole mali možnosť stretnúť zaujímavých ľudí, napr. podnikateľku roka Oľgu Bušo, alebo chlapcov zo slovenského startupu Ridelo Filipa Tomášku a Adriana Paleša. Porozprávali im o svojich začiatkoch, poradili ako rozbehnúť vlastný biznis... Bola to veľmi prínosná diskusia.

Posledný deň ich navštívil pán D. R. Seckinger, veľvyslanec z USA. On porozprával o tom, ako fungujú vzťahy Slovenska a USA. Po jeho prednáške čakal účastníkov posledný leadership tréning, pri ktorom sa ukázalo, ako sa z 28 člennej skupiny študentov z celého Slovenska stal za týždeň tím, ktorý vedel spolupracovať na 100%.

Účasť na programe Ekonómia pre budúcich lídrov umožnila žiakom zdokonaliť sa v oblasti ekonómie, získať odpovede na niektoré ekonomické a spoločenské otázky, rozvinúť svoje vodcovské zručnosti, načerpať inšpiráciu do ďalšieho profesného života a spoznať množstvo zaujímavých ľudí.
Fotogaléria

Duálne vzdelávanie v Obchodnej akadémii v Rožňave
Dňa 13. 09. 2018 sa konalo v priestoroch COVP Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava pracovné stretnutie o možnosti zavedenia duálneho vzdelávania v Obchodnej akadémii v Rožňave - prvej obchodnej akadémii na Slovensku s oprávnením používať od roku 2015 popri svojom názve označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku.
Stretnutie organizovalo vedenie obchodnej akadémie v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) v zastúpení Ing. Drahomírou Štepanayovou a Ing. Jozefom Štepanayom a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v zastúpení Ing. Petrom Kutruczom (DUAL POINT Košice). Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia regionálnych firiem: AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Autocentrum Opel - Hyundai, CMF Slovakia s.r.o., Ing. Zuzana Končeková - JAKON, Mayser Slovakia s.r.o., Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., výchovné poradkyne rožňavských základných škôl - ZŠ Zlatá, ZŠ Ulica pionierov, ZŠ akademika Jura Hronca a učitelia odborných predmetov obchodnej akadémie.

Predstaviteľom jednotlivých firiem bol vysvetlený, a zároveň prediskutovaný systém spolupráce medzi školou a zamestnávateľmi pri zavádzaní duálneho vzdelávania. Zástupcovia RÚZ a ŠIOV-u objasnili aj povinnosti, ale aj benefity všetkých zainteresovaných strán: zamestnávateľov, základných škôl, obchodnej akadémie aj jej žiakov.

Veríme, že toto pracovné stretnutie prinesie svoje ovocie, a onedlho budeme môcť oznámiť úspešný štart našej školy do systému duálneho vzdelávania, a tým zabezpečiť našim žiakom kvalitné odborné praktické zručnosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa v praxi hneď po ukončení štúdia.

Fotogaléria

Brány Obchodnej akadémie v Rožňave sa opäť otvorili...
Prázdniny sa skončili, škola začala. Privítal nás riaditeľ školy PaedDr. Viktor Baláž, ktorý nám poprial veľa úspechov v novom školskom roku. Osobne privítal žiakov prvého ročníka a aj nášho nového učiteľa anglického jazyka Mgr. Romana Jakobeja.

Okrem úvodných povinností počas prvého týždňa, akými sú: preberanie učebníc, príprava tried na vyučovanie, poučenie o dodržiavaní školského poriadku, bezpečnosti práce, sa už začali aj aktivity školy. Veríme, že ich cez školský rok bude dosť.

Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti sa 7. 09. 2018 žiaci druhého a maturitného ročníka zapojili do rôznych aktivít.

Druháci absolvovali besedu zameranú na ochranné prvky bankoviek a históriu papierových platidiel. Uvedenú problematiku prednášal odborník - numizmatik, a zároveň učiteľ matematiky PaedDr. Sanisló.

Maturitné ročníky sa zúčastnili online testovania, ktorého cieľom bolo zistenie prehľadu ich vedomostí o finančnej gramotnosti. Žiaci absolvovali 4 testy. Najrozsiahlejšie vedomosti preukázali a najviac bodov získali: Dominik Džačovský, Filip Tverďák zo IV. B a Patrik Žúdel z V. A.


Víťazom testovania blahoželáme, a všetkým žiakom a zamestnancom obchodnej akadémie prajeme úspešný školský rok 2018/2019.

OA v Rožňave nezaháľa a zapája sa do ďalších projektov.
Tu je prvý z nich: AEC network: Celebrating Diversity - CELEBRATING DIVERSITY

V rámci tohto projektu predstavujeme krásu rozmanitosti. Účastníci z participujúcich škôl majú priestor na to, aby prostredníctvom skupiny na sociálnych sieťach či internetovej stránke Obchodnej akadémie v Rožňave prezentovali históriu regiónu, recepty (najlepšie od babičiek), prírodné krásy miest, miestnu kultúru a pod.
Keďže chceme, aby naši mladí ľudia boli aktívni, chceli by sme sa naučiť hry a šport ktoré robia ostatní.
Na záver budeme hlasovať o najlepší / najzábavnejší / najzaujímavejší blog: (1) video (2) text a (3) fotografie medzi všetkými účastníkmi. A chceli by sme zorganizovať malé stretnutie s účastníkmi tu v Rožňave, aby sa osobne stretli a spoznali niečo osobne a predstavili svoju kultúru účastníkov. Podrobnosti o tejto navrhovanej návšteve budú predmetom neskoršej diskusie.

Participujúce školy:
 • koordinátor Obchodná akadémia v Rožňave,
 • St. Mark's Girls Senior Secondary School, India,
 • St. Marks. Sr. Sec. Pub. School, India,
 • Science Selangor Secondary School, Kula Lumpur, Malaysia,
 • Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember, Jawa Timur, Indonesia

Tu je krátky opis druhého z nich a odkaz na video, ktoré tvorí súčasť daného projektu:

Globálna vzdelávacia sieť Európa - uznáva dôležitosť inovácií v globálnom vzdelávaní prostredníctvom svojej ceny pre globálnu vzdelávaciu inováciu. Ocenenie prináša prínos globálnym vzdelávacím projektom, ktoré prinášajú pozitívnu zmenu a otvárajú oči a mysle ľudí k realite sveta, lokálne a globálne. Podporuje iniciatívy v oblasti globálneho vzdelávania, ktoré prinášajú túto zmenu prostredníctvom tvorivosti, účasti, priamych akcií, synergií a inovácií a nakoniec inšpirovať verejnú politiku.

GENEproject - video

GENE rozhodol, že budú zohľadnené nasledujúce aspekty:
 • transformačné učenie - zahŕňa osobný a kolektívny proces reflexie, ktorý vedie k posunu vnímania v chápaní seba samého, vieru človeka a správanie človeka, ktoré zahŕňa zmeny životného štýlu. Obsahuje tiež schopnosť poučiť sa zo skúseností, vrátane neúspechu s cieľom podporiť pozitívne zmeny,
 • vzájomná prepojenosť globálny - miestny - čo sa deje v miestnom kontexte, je prepojené s globálnou úrovňou a naopak; takzvanú dimenziu "glocal",
 • vzdelávací prístup - kde sa všetci zainteresovaní učia a aktívne sa zapájajú do procesu učenia, či už vo formálnom alebo neformálnom vzdelávacom prostredí,
 • kreativita - skutočný proces, ktorý dokazuje mimovoľné myslenie,
 • súdržnosť - iniciatíva zvyšuje synergie a súdržnosť medzi účelom, vzdelávacími prístupmi a svedectvami zúčastnených osôb a skupín,
 • outreach - venovať pozornosť verejnosti s osobitným zameraním na skupiny, ktoré sa nezúčastňujú na globálnom,
 • inšpirácia pre verejnú politiku - GENE uľahčuje učenie sa politiky a z tohto dôvodu sa skúsenosti môžu stať ukážkou verejnej politiky.
Žiadatelia sa vyzývajú, aby rozprávali príbeh o tom, ako ich iniciatíva prispieva k transformatívnemu učeniu a zmene vnímania medzi svojimi publikami a vysvetľuje, akým spôsobom je ich prístup inovatívny v ich kontexte.

Zobraziť staršie príspevky