Obchodná akadémia Rožňava
   
Aktuality
 

Mikuláš neobišiel ani obchodnú akadémiu
Obchodná akadémia v Rožňave organizuje každoročne na Mikuláša pre žiakov svojej školy deň plný zábavy a športu. Nebolo to inak ani dnes, 6. decembra 2017.
Žiaci, ktorí sú zdatní v korčuľovaní, sa stretli na zimnom štadióne a za účasti "Mikuláša" aj "Čerta" sa do sýta vyšantili na ľade. K dobrej nálade prispeli aj sladkosti, ktoré dostali z košíka Mikuláša (p. riaditeľa).
Tí, ktorí dávajú prednosť turistike, si vychutnali krásne počasie v prírode. Približne hodinová túra v zimnej krajinke začala v obchodnej akadémii, pokračovala popri hvezdárni smerom k rybníkom a ukončila sa tesne nad zariadením pre seniorov Rožňava-Huta. Samozrejme, ani týchto žiakov Mikuláš neobišiel a okrem sladkostí priviezol aj horúci čaj.

Tak tento deň sa naozaj vydaril :-)

Fotogaléria

Školské kolo olympiády z anglického jazyka
5. decembra 2017 sa v Obchodnej akadémii Rožňava uskutočnilo školské kolo 28. ročníka olympiády z anglického jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov všetkých tried a odborov školy. Súťažilo sa v troch kategóriách v disciplínach test slovnej zásoby, gramatický test, čítanie a počúvanie s porozumením a rozprávanie.

Víťazi jednotlivých kategórií :

kategória 2A - Matej Koltáš z II. B počet bodov 33
kategória 2B - Petra Chnapková z III. B počet bodov 55
kategória 2C1 (bilingválni) - Adela Pucsoková z V. A počet bodov 63

Víťazi kategórií 2A a 2B postupujú do okresného kola, ktoré bude 17. 01. 2018
v OA Watsonova Košice a víťaz kategórie 2C1 postupuje priamo do krajského kola,
ktoré bude 14. 02. 2018 v Gymnáziu Poštová Košice.

Víťazom blahoželáme a držíme palce do vyšších kôl súťaže.

Fotogaléria

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Koncom novembra sa uskutočnilo školské kolo v Olympiáde zo SJL. Vybraní žiaci súťažili v dvoch kategóriách - prváci a druháci v kategórii B a tretiaci a štvrtáci v kategórii A, a to v troch kolách - riešenie testu, v kompozícii textu a rečníckom vystúpení na určenú tému. Na súťaži sa zúčastnilo 18 žiakov a odborná porota zložená z učiteľov slovenčinárov pozitívne ocenila podané výkony. Podľa kritérií hodnotenia sa za úspešných riešiteľov považovali žiaci, ktorí získali 40 bodov z 55. Najlepšími žiakmi sa stali Sabína Čobádiová (II.B) v kategórii B a Stanislava Macková (IV.B) v kategórii A, čím postupujú na krajské kolo olympiády. Úspešnými riešiteľmi boli ešte Miriam Domiková (II.B), Kristián Laczko (II.B), Saskia Mesarčíková (I.A) a Adriana Žoriová (II.B).
Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Školské kolo v rétorike
Už pravidelne na konci kalendárneho roka organizujeme školskú súťaž v rétorike určenú pre končiacich žiakov, ktorí na základe triednych kôl preukazujú najlepšiu schopnosť pripraviť a prednášať prejav. Tento rok sa na súťaži 24.11.2017 zúčastnilo 8 žiakov, ktorí v dvoch kolách najprv predniesli pripravený prejav a potom predniesli v podstate nepripravený prejav na vyžrebovanú tému. Najlepším rečníkom sa podľa odbornej komisie stala Zuzana Kolesárová (IV.B), na 2. mieste sa umiestnila Monika Molnárová (IV.A) a tretia skončila Lea Dovcová (IV.B).
Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Obchodná akadémia v Rožňave oslávila polstoročie....
Obchodná akadémia v Rožňave, bývalá stredná ekonomická škola, oslávila dňa 16.11.2017 50. výročie svojho založenia. Oslavy sa uskutočnili v divadelnej sále Obchodno-kultúrneho centra v Rožňave. Tri hodiny slávnostného programu prepletaného odovzdávaním pamätných plakiet zamestnancom za výchovné a odborné pôsobenie nielen v minulosti ale aj v súčasnosti a bohatým kultúrnym programom moderovali: Karol Horník - bývalý absolvent SEŠ a dlhoročný poslanec KSK, súčasná žiačka Barbora Tomková a v druhej polovici vystriedal pána Horníka moderátor RTVS Gregor Mareš, ktorý patrí tiež medzi absolventov jubilujúcej školy. V slávnostnom programe vystúpili: tanečná skupina Sambed, speváčka Karmen Pál-Baláž (absolventka obchodnej akadémie) so sestričkou Vivien a otcom Marianom, folklórny súbor Dubina, Gajdošskí trogári z Veľkého Zálužia, hudobné teleso z Konzervatória Jozefa Adamoviča Košice. Program bol ukončený recepciou, na ktorej sa uskutočnil mini duel pod taktovkou Gregora Mareša.
Slávnosť pokračovala vo večerných hodinách, kedy sa o 19.00 h v sále Mestského úradu v Rožňave uskutočnila Oldies Party s Julom Viršíkom a Jožkom Pročkom.
Deň pred oslavami sa konala slávnostná imatrikulácia prvákov - taktiež v Obchodno-kultúrnom centre v Rožňave, ktorá sa niesla v duchu 50-eho výročia založenia školy. Prváci sa po prvýkrát po dlhšom období nemuseli obávať zadávaných úloh ani prezliekania, resp. maľovania na tvár. Imatrikulácie prebiehali v slávnostnom a dôstojnom duchu.
Obchodnej akadémii v Rožňave prajeme, aby sa jej darilo rozvíjať, nadobúdať správny smer vo svete praxe a aby mala dostatok kvalitných a ambicióznych žiakov.

Fotogaléria

Slávnostná imatrikulácia prvákov
Bol krásny jesenný novembrový deň - 15. november 2017, kedy sa konala slávnostná imatrikulácia prvákov našej školy - obchodnej akadémie. Slávnosť otvorila zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Daniela Žiaková, ktorá sa prihovorila všetkým prítomným, a zároveň odmenila úspešných žiakov v rôznych súťažiach.
Nasledoval program imatrikulácie a prijímanie prvákov do cechu študentov - ekonómov, obchoďákov. Celá aktivita prebiehala v úplne inom, slávnostnom duchu. Program, ktorý si pripravili žiaci druhého a tretieho ročníka, prepletený skvelými číslami našich prvákov, vnášal do povetria slávnostnú atmosféru blížiacich sa osláv našej 50 ročnej jubilantky - Obchodnej akadémie v Rožňave.
Na záver žiaci odovzdali kyticu na znak vďaky a uznania p. riaditeľovi PaedDr. Viktorovi Balážovi. Imatrikulácie boli zavŕšené spoločným sľubom žiakov, že budú napomáhať v rozvíjaní sa školy správnym smerom.
Fotogaléria

ZAV Zvolen 2017
V dňoch 6. a 7. novembra 2017 sa žiaci Sabína Čobádiová a Henrich Palečko pod vedením pani profesorky PaedDr. Emílie Gajdošovej zúčastnili X. ročníka súťaže v spracovaní textov na PC vo Zvolene, kde mohli ukázať, že šikovné prsty máme aj v Rožňave. Súťažiaci z 18 škôl z celého Slovenska boli ubytovaní v internáte SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Naši druháci získali mnoho nových známostí, vedomostí a hlavne skúseností, ktoré dokázali v disciplíne 10-minútového odpisu v programe ZAV s penalizáciou 50 úderov za chybu a v disciplíne 10-minútového odpisu v programe ZAV s penalizáciou 100 úderov za chybu. Naši žiaci uspeli nasledovne:
V prvej disciplíne:
Sabína Čobádiová: 4. miesto s výkonom 379,3 čistých úderov za minútu
Henrich Palečko: 23. miesto 268,7 čistých úderov za minútu

V druhej disciplíne:
Sabína Čobádiová: 7. miesto s výkonom 328,3 čistých úderov za minútu
Henrich Palečko: 26. miesto s výkonom 228,3 čistých úderov za minútu

Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

Odborná prax žiakov v Holandsku
Odborná prax žiakov obchodnej akadémie bilingválneho odboru je realizovaná v podnikoch v Holandsku prostredníctvom mobilitných projektov Erasmus+ mobilita jednotlivcov, v súlade so schváleným projektom s názvom Better Practice Deeper Knowledge, ktorý sme pripravili a realizovali v spolupráci s partnerskou školou ROC Flevoland v Almere.

Celý článok + fotogaléria

Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu
Vzdelanie a výber správnej strednej školy sú veľmi dôležité v živote mladého človeka. Toto rozhodnutie nie je ľahké a žiaci sú často ovplyvnení tým, kam ide kamarát, čo vraví rodič... Na to, aby boli žiaci a rodičia informovaní o možnostiach štúdia na strednej škole, sa každoročne koná prezentačná výstava stredných škôl okresu Rožňava s názvom "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu", ktorú organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre žiakov základných škôl.
V tomto školskom roku sa výstava konala dňa 26. 10. 2017 v priestoroch OKC.

Zamestnanci a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava propagovali na výstave študijné odbory ponúkané pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2018/2019.

Sú to odbory:

6317 M - obchodná akadémia, školský vzdelávací program ekonóm - informatik
6317 M 74 - obchodná akadémia, bilingválne štúdium.

Zároveň boli žiaci základných škôl informovaní:
 • o úspechoch žiakov školy,
 • o praktických aktivitách cvičných firiem,
 • zahraničných stážach žiakov,
 • vynikajúcich výsledkoch školy v súťažiach aj na medzinárodnej úrovni
 • o možnosti získania štátnych skúšok z anglického jazyka
 • o možnosti získania štátnych skúšok z hospodárskej korešpondencie

Na prezentáciách sa zdôraznila komplexnosť Obchodnej akadémie v Rožňave.

Veríme, že sme zaujali, a žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia sa rozhodnú pre správnu voľbu školy, pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Fotogaléria

Deň zdravej výživy
Ako už tradične každý október, aj tento rok sme v našej škole mali hody. A nie také hocijaké. Po dobrotách z jabĺk a z tekvice z predchádzajúcich rokov, sme si tento rok vybrali ako ústrednú tému našej hostiny "Pani Jeseň" a jej kuchyňu.

Žiaci všetkých tried sa zapojili do tejto akcie, ktorú organizovala Žiacka školská rada, s naozaj veľkým nasadením. Triedy si rozdelili plody jesene a tak v jednej triede mali pridelené ovocie, v inej zeleninu a kapustu, v ďalšej orechy a semená alebo zemiaky...a veru, fantázii sa medze nekládli a žiaci, alebo skôr mamičky a babičky pripravili ozajstnú pastvu pre oči a pre chuťové poháriky.

Veď sa pozrite na priložené fotografie a dobrú chuť..:)

Cvičné firmy sú základom úspechu našej školy....
V dňoch 19. - 20. októbra 2017 sa konal 15. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, ktorého súčasťou bol aj celoslovenský veľtrh cvičných firiem.

Veľtrhu sa zúčastnilo 50 cvičných firiem zo Slovenska, Čiech a Poľska. Medzi nimi boli aj cvičné firmy z Obchodnej akadémie v Rožňave: Adam Koruna - Black Crown a Lukáš Danko - Ovečka Anička.

Žiaci pod vedením Ing. Šivecovej a Ing. Lukáčovej pripravili:
 • výstavný stánok,
 • katalóg produktov firmy v slovenskom a anglickom jazyku,
 • množstvo propagačných materiálov a darčekov,
 • elektronickú prezentáciu v slovenskom a anglickom jazyku,
 • prezentovanie e-prezentácie (slovenský jazyk, anglický jazyk).
Adelka Pucsoková sa zúčastnila v rámci veľtrhu aj súťaže Elevator pitch (náhodné stretnutie cudzinca s členom cvičnej firmy, ktorý mu v priebehu časového úseku 60 sekúnd predstaví svoju cvičnú firmu v anglickom jazyku).

Kvalitne pripravení žiaci a zaujímavé výstavné stánky priniesli svoje ovocie. Cvičná firma - Ovečka Anička si z veľtrhu odniesla 2. miesto v kategórii Naj...stánok, kde sa hodnotí: dizajn stánku, nápaditosť, originalita, reálnosť, atmosféra a firemná kultúra.

Ďakujeme obidvom cvičným firmám za kvalitnú reprezentáciu školy
a úspešnej cvičnej firme srdečne blahoželáme!


Fotogaléria

Exkurzia v štátnom archíve
18. septembra 2017 žiaci 3. ročníka v rámci predmetu Obchodná korešpondencia boli na exkurzii v Štátnom archíve Košice, pracovisko Rožňava. Vedúci pracoviska Mgr. Ján Lipták nás oboznámil s históriou archívnictva a poslaním pracovísk štátneho archívu.
Odborné pracovníčky nám priblížili problematiku Správy registratúry - zabezpečenie evidovania, tvorby, uchovania registratúrnych záznamov vo firmách, inštitúciách, úradoch, prístup k nim a zabezpečenie ich vyraďovania. Zaujala nás evidencia v starých registratúrnych (podacích) denníkoch, regionálne noviny z minulého storočia, reštaurovanie starých dokumentov, depozit, matričné knihy a pod. Sme radi, že sme získali informácie o službách archívu i o možnostiach štúdia v bádateľni. Návšteva tejto inštitúcie nám pomohla zorientovať sa v administratíve.

Cezpoľný beh
Dňa 03. 10. 2017 sa 3 žiačky a 3 žiaci z Obchodnej akadémie v Rožňave zúčastnili okresnej súťaže v cezpoľnom behu v Dobšinej, kde obsadili krásne dve tretie miesta.

K tomuto peknému výsledku im srdečne blahoželáme!

Európsky týždeň športu
V dňoch od 23. do 30. septembra 2017 sa konal tretí ročník celoeurópskej aktivity, v rámci ktorého naša škola podporila myšlienku #BeActive zorganizovaním štafetového behu okolo multifunkčného ihriska v Obchodnej akadémii. Súťažili všetci žiaci za svoju triedu s takýmto víťazným umiestnením podľa ročníkov:

Z prvého ročníka: I.B - zabehla 103 kôl čo je 15 450 metrov
Z druhého ročníka: II.A - zabehla 105 kôl, 15 750 metrov
Z tretieho ročníka: Aj keď boli víťazmi žiaci III.B s počtom kôl 97, v III.A sa našli aj vytrvalci, ktorí behali celých 20 minút času: Frederik Filip Pápai a Branislav Macko, ktorým sa udeľuje cena riaditeľa školy.

Zo štvrtého ročníka: IV.B s počtom kôl 113 a 16 950 metrami sa stali úplnými víťazmi.

Týmto aktivitám predchádzala turistická prechádzka na Dievčenskú skalu, ktorej sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka.
Prinášame Vám zaujímavé zábery zo športovo-pohybových aktivít organizovaných našou školou v rámci Európskeho týždňa športových aktivít.

Fotogaléria

Zahraničná prax žiakov OA v Holandsku
V týchto dňoch od 23. 09. 20107 - 05. 11. 2017 praxuje v Almere (Holandsku) 7 žiakov obchodnej akadémie z V. A. Odborná prax žiakov prebieha vďaka podpore projektu v rámci programu Erasmus+.

Všetci im prajeme veľa síl, optimizmu a krásnych zážitkov...

Fotogaléria

Ďalší úspech do vienka obchodnej akadémie....
Dňa 20. 09. 2017 sa učitelia a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava zúčastnili 9. ročníka Festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí pod názvom "Mosty bez bariér". Festival sa konal v areáli Strednej odbornej školy, J. Majlátha 2 v Pribeníku a zúčastnilo sa ho 52 škôl a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a Okresného úradu Košice.
Význam tohto podujatia zdôraznila svojou účasťou aj poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. Monika Smolková a poslanci NR SR MUDr. Richard Raši a Ing. Róbert Puci.
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú tohto podujatia ako aktívni diváci. Tento rok to boli žiaci II. A a II. B triedy.
Prvýkrát sme sa aktívne zúčastnili festivalu aj prostredníctvom cvičných firiem, ktoré po dôslednej domácej príprave postavili na festivale pekný stánok. Cieľom bolo spropagovať svoju školu, a zároveň zladiť časť výstavného stánku s vyhlásenou témou festivalu "Kúsok z nášho srdca". Typické gemerské kroje, tradičná slovenská izba, levanduľové srdiečkové vankúšiky, chutné linecké srdiečka, škvarkové pagáče a žlto-modrá kombinácia propagačnej časti stánku zaujali hodnotiacu porotu a škola so svojim stánkom získala prekrásne 3. miesto v súťaži o "Najkrajší stánok"

K tomuto výsledku významne svojou pomocou prispela firma Agrotrade Group, spol. r. o., za čo jej ďakujeme.
Fotogaléria

Začali sme nový školský rok...

Nový školský rok sa v Obchodnej akadémii v Rožňave začal slávnostným nástupom
na školskom dvore za účasti podpredsedu Košického samosprávneho kraja
Ing. Istvána Zachariaša.

.....a začína nový školský rok
Po dvoch mesiacoch prázdnin vstupujú naši žiaci opäť do svojich tried,
do svojej školy, v ktorej sa udialo veľa nového.
Že čo? To sa dozviete hneď prvý deň v škole.

Nástup žiakov je o 8:30

Slávnostný nástup a príhovor za účasti podpredsedu Košického samosprávneho kraja
sa začína o 9:00 na školskom dvore.
Nasledujú triednické hodiny.
Učebnice a iné pomôcky sa budú vydávať v utorok 5. 9. 2017.


PONUKA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA


Krásny úspech Patrika Žoriho na Majstrovstvách sveta v SIP 2017
Absolventovi našej školy a všetkým súťažiacim zo Slovenska srdečne blahoželáme!

Viac sa o majstrovstvách sveta dozviete v pripojenom článku....

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017
30. júna 2017 sa počas slávnostného nástupu odovzdávali odmeny žiakom za pravidelnú dochádzku do školy, reprezentáciu školy v rôznych disciplínach a výborný prospech. Nezabudli sme ani na žiakov, ktorí súťažili v písaní na počítači. Ocenenie si prevzali aj redaktorky časopisu K€Š a Sršeň a pre športovcov boli pripravené diplomy za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale, futbale, florbale, nohejbale, basketbale, bedmintone,...

Po slávnostnom nástupe všetci žiaci na triednických hodinách dostali vytúžené koncoročné vysvedčenia a opustili brány školy na 2 prázdninové mesiace. Veríme, že počas prázdnin si patrične oddýchnu a naberú sily do nového školského roku 2017/2018.

Fotogaléria

20. ročník súťaže Spotrebiteľská výchova
3. mája sa uskutočnil 20. ročník súťaže Spotrebiteľská výchova,
ktorej sa aj tento rok zúčastnilo naše trojčlenné družstvo s časopisom K€Š.
Žiačky 3. ročníka, Scarlett Krajlíková, Stanislava Macková a Monika Molnárová,
sa od začiatku marca venovali spracovaniu tohtoročnej témy, ktorá niesla názov:
"Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov - čo o ňom vieme a ako ho využívame." Koordinátormi a poradcami pri tvorbe boli Mgr. Oľga Dúdorová, Mgr. Ladislav Rášši,
JUDr. Petr Valný a Ing. Juraj Valko Krišťák.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 2. a 3. júna 2017 v rekreačnom zariadení Dunajec Village v Červenom Kláštore. Do súťaže sa zapojilo 24 časopisov zo Slovenska.
Náš časopis K€Š bol ocenený hodnotiacou komisiou jednou z hlavných cien.

Do školy na bicykli
Obchodná akadémia v Rožňave sa zapojila do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli". Táto kampaň sa koná v termíne 12. - 16. júna 2017 a bola vyhlásená národným cyklokoordinátorom, pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR.
Toto úspešné a populárne podujatie zažije už svoj tretí celoslovenský ročník, v ktorom máme spoločne s organizátormi opätovnú snahu zistiť záujem detí o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní za vzdelaním.
Hlavným cieľom kampane je predovšetkým podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku v mestách a v obciach, kde to umožňuje intenzita cestnej premávky a stav pozemných komunikácií.

Veríme, že všetci žiaci našej školy sa zapoja do tejto aktivity a prídu do školy na svojom "dvojkolesovom tátošovi".
Ako motiváciu dostanú žiaci kartu Petra Sagana. Kartu budú žiaci vedieť použiť na odmietnutie zlej známky z akéhokoľvek predmetu v danom týždni.

1. ročník školskej súťaže v písaní na počítačoch
Dňa 7. júna 2017 sa v Obchodnej akadémii v Rožňave konal 1. ročník školskej súťaže v písaní na počítačoch. 24 žiakov I. A a I. B triedy si overilo svoje výkony v úprave textu na počítači a v odpise textu z papierovej predlohy a v programe ZAV. Cieľom súťaže bolo aj vyhľadanie talentov pre účely reprezentácie školy.

V disciplíne: 10-min. odpis textu z papierovej predlohy obsadila 1. miesto Sabína Čobádiová z I. B, 2. miesto Dávid Garaj z I. A a Sebastián Kovács z I. A. Rovnaké umiestnenie získali uvedení žiaci aj v 10-minútovom odpise v programe ZAV. V úprave textu na počítači obsadila 1. miesto Patrícia Hatvaníková, 2. miesto Veronika Kubasková a 3. miesto Filip Nagy - všetci žiaci sú z I. B.

Srdečne blahoželáme a dúfame, že objavené talenty medzi prvákmi budú vo vyšších ročníkoch úspešne reprezentovať našu školu.

Fotogaléria

Májová cesta našich maturantov, teraz už absolventov...
V dňoch 3. a 4. mája 2017 sa konala
v Obchodnej akadémii v Rožňave
praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
Dňa 12. 05. 2017 sa pred akademickým týždňom konala na školskom dvore slávnostná rozlúčka so žiakmi maturitného ročníka: IV. B, IV. C a V. A triedy.
Po akademickom týždni začali
"ústne maturitné skúšky".
Bilingválni žiaci sa popasovali aj
s odbornou štátnou skúškou v anglickom jazyku.
26. máj 2017 - program žiakov
základnej umeleckej školy,
slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení,

Všetkým absolventom obchodnej akadémie želáme,
aby si v živote našli svoju správnu cestu...


Celý článok   Fotogalérie: Maturitné skúšky - Rozlúčka maturantov
Odovzdávanie maturitných vysvedčení - Štátna odborná jazyková skúška

Štrasburg 2017
16. mája 2017 (v sobotu) vycestovali za odmenu (vďaka časopisu KEŠ) žiačky III. A triedy: Monika Molnárová, Scarlett Krajliková a Adriána Čišková do francúzskeho mesta Štrasburg.
Dlhá cesta autobusom bola veľmi únavná, ale následné ubytovanie a trojchodová večera v mestečku Ernstein stáli za to. Druhý deň sa začal návštevou krásneho mesta Štrasburg. Detailné spoznávanie všetkých kútov mesta vo výletnej lodi po rieke Rýn zanechalo v žiačkach krásny pocit. Po spoznávaní centra mesta dievčatá v spoločnosti učiteľov Mgr. Dúdorovej a Ing. Krišťáka (ktorí boli výborným dozorom) čakal hlavný bod zájazdu - návšteva Európskeho parlamentu. Tam zažili živé rokovanie, na ktorom sa riešili hlavné problémy spoločnosti. Neskôr sa z prezentácie dozvedeli základné informácie o Európskej Únii: ako funguje, aký má rozpočet, koľkokrát zasadá,...

Následne ich v parlamentne privítala aj pani europoslankyňa Monika Smolková, ktorá bola ich hostiteľkou. Celý zájazd bol prvotriedne zorganizovaný od dopravy až po program, za čo jej patrí veľké poďakovanie.
Po návšteve Európskeho parlamentu si dievčatá s učiteľmi vychutnali večeru, a na ďalší deň cestovali domov plní zážitkov a spomienok z výletu.

Video Štrasburg 2017

Prijímacie skúšky do 1. ročníka
Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka Obchodnej akadémie
odbor: obchodná akadémia v školskom roku 2017/2018

Výsledky PS

Najlepší podnikateľský plán 2017
Organizátorom súťaže Najlepší podnikateľský plán 2017 je Úrad Košického samosprávneho kraja, odboru školstva v Košiciach v spolupráci s Obchodnou akadémiou, Watsonova 61, Košice. Súťaž je určená pre všetky stredné školy v pôsobnosti ÚKSK.
Účelom súťaže je podporovať na školách zavádzanie predmetov zameraných na rozvoj podnikateľského myslenia a tvorbu podnikateľských plánov.
Do súťaže sme na základe triednych kôl vybrali žiačku III.A triedy Katarínu Vesterovú, ktorá vypracovala podnikateľský zámer Tanečná škola FlashPace.

V konkurencii 11 podnikateľských plánov sa naša žiačka umiestnila na peknom 3. mieste.
Srdečne blahoželáme!

Projekt bez hraníc
V dňoch 23. - 28. apríla 2017 sa 18 žiakov IV. A triedy zúčastnilo výmenného pobytu v Maďarsku - Szőcsénypuszta v rámci projektu Bez hraníc. Partnerská škola sa zameriava na študijné odbory: lesníctvo a poľovníctvo, poľnohospodárstvo, drevárstvo, záhradníctvo a pripravila pre našich žiakov zaujímavý týždenný program. Mali sme možnosť spoznať 5 hektárový areál školy s lesnými zvieratami, ktoré chovajú (jelene, daniele, muflóny, diviaky, emu atď.), skleníkmi, lesnou prekážkovou dráhou a zariadeniami pre praktický výcvik. Videli sme aj priestory pre teoretické vyučovanie vrátane múzea lesníctva a pamätnej izby zakladateľa školy v prekrásnom prostredí kaštieľa z 19. storočia.
V rámci aktivít sme sa zúčastnili krátkeho someliérskeho kurzu vo Villányi, v strednej odbornej vinárskej škole, pomáhali sme pri úprave lesnej prekážkovej dráhy, ktorá slúži pre praktický výcvik lesníkov a poľovníkov, zapojili sme sa do priateľského futbalového turnaja medzi strednými školami, kde sme obsadili 3. miesto a Martin Lukáč bol vyhodnotený ako najlepší brankár turnaja. V rámci poznávacích výletov sme videli pekné maďarské mestá ako Pécs, Kaposvár, Keszthely, Marcali, Nagyatád a prezreli sme si nádherne reštaurované hrady Siklós a Szigetvár.
Tešíme sa na príchod maďarských partnerov k nám v termíne 07. - 13. máj 2017, keď nám znovu skrášlia areál školy výsadbou okrasných drevín a kríkov.

Fotogaléria

Mladý tvorca 2017
V dňoch 26. - 28. 04. 2017 sa žiačky obchodnej akadémie z cvičnej firmy Lukáš Danko - Ovečka Anička pod vedením Ing. Stanislavy Lukáčovej zúčastnili 25. ročníka celoštátnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017 v Nitre.
Účasť našej školy sa realizovala na základe ponuky organizátora výstavy Mladý tvorca 2017 - Ministerstva hospodárstva SR pod záštitou Slovenského centra cvičných firiem s cieľom predstaviť podnikateľské vzdelávanie formou jedinečných metód vyučovania. Na výstave sa okrem vyše 100 stredných odborných škôl zúčastnilo aj 5 oslovených úspešných cvičných firiem zo Slovenska (vrátane Ovečky Aničky).

Žiačky si okrem uzatvárania fiktívnych obchodov vyskúšali aj reálny predaj produktov cvičnej firmy a vypĺňanie účtovných dokladov reálnym zákazníkom.
Do Nitry si odniesli so sebou aj kúsok Rožňavy a jej okolia: model mestskej strážnej veže, vyrobené propagačné materiály o Námestí baníkov v Rožňave, magnetky s fotkami námestia, informačné prospekty o jaskyniach, modely kaštieľa Betliar a hradu Krásna Hôrka.
Žiačkam ďakujeme za úspešnú a výbornú reprezentáciu školy.

Fotogaléria

Prezentačný deň 12. 04. 2017

Prax študentov v rámci programu Erasmus+

A opäť sme boli športové jednotky...
Dňa 4. apríla 2017 sa basketbalistky a basketbalisti našej školy zúčastnili okresného kola v basketbale žiakov stredných škôl, ktorého organizátorom bolo CVČ v Rožňave. Aj dievčatá, aj chlapci zvíťazili vo svojich kategóriách. Dievčatám budeme držať prsty 12. apríla a chlapcom 19. apríla, kedy sa v Košiciach uskutočnia krajské kolá.

Fotogaléria

Plavecký kurz - Zemplínska Šírava 2017
V dňoch 27. - 31. 3. 2017 sa naši študenti druhého ročníka zúčastnili plaveckého kurzu na Zemplínskej Šírave. Naučili sa nové štýly plávania a tiež sa zdokonaľovali v štýloch plávania, ktoré už ovládali. Študenti vo vode súťažili aj v rôznych atypických disciplínach a večer vo vedomostných súťažiach a aktivitách. Počas kurzu navštívili prírodnú chránenú oblasť Morské oko a vybláznili sa v miestnom Thermal parku.

Plavecký kurz ukončili plaveckými pretekmi.
Najlepší plavci boli ocenení peknými cenami a diplomami.
Fotogaléria

Krajské kolo SOČ
7. apríla 2017 sa v SOŠ dopravnej v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 39. ročníka SOČ.
Žiaci tretieho ročníka našej školy sa aj tento rok prebojovali do krajského kola v počte 9 súťažiacich v piatich odboroch.

Adriána Čišková, Katarína Vesterová z III. A súťažili v odbore 01 Problematika voľného času
Monika Ezsőlová, Zuzana Kolesárová z III. B - odbor 08 Cest. ruch, hotelierstvo, gastronómia
Monika Molnárová z III. A, Michal Tišliar z III. B - odbor 13 História, filozofia, právne vedy
Scarlett Krajlíková z III. A, Janka Proková z III. B - odbor 15 Ekonomika a riadenie
Michaela Očenášová z III. A - odbor 17 Psychológia, pedagogika, sociológia

Konkurencia z celého kraja bola vo všetkých odboroch veľká, ale napriek tomu sa Scarlett Krajlíkovej v odbore Ekonomika a riadenie s prácou Vnímanie a skúsenosti s korupciou v Rožňave v porovnaní so zvyškom Slovenska podarilo umiestniť na druhom mieste, a tak postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 29. apríla 2017 v SPŠ v Banskej Bystrici.

Prajeme jej úspešnú reprezentáciu!

Bola u nás aj Markíza
Odvysielané 4. 4. 2017 v Prvých TV novinách na Markíze.

23. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
V dňoch 22. - 24. 3. 2017 sa v priestoroch Výstaviska Holešovice v Prahe konal
23. MVCF s účasťou 115 cvičných firiem, z toho 64 zahraničných z 10 krajín Európy.

CF sa zapojila do všetkých hlavných súťaží (stánok, katalóg, prezentácia firmy),
aj do ďalších súťaží.

Celý článok a fotogaléria

Prijímacie skúšky 2017
Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka OA v Rožňave
- bilingválne štúdium na školský rok 2017/2018


Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 5. a 6. apríla 2017.

V Rožňave boli najlepší z celého Slovenska...
V dňoch 22. a 23. marca 2017 organizovala Obchodná akadémia, Akad. Hronca 8, Rožňava 51. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

Súťaž bola organizovaná pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave a v spolupráci s mestom Rožňava. Zúčastnilo sa jej 70 hostí z celého Slovenska, ktorí obdivovali krásu mesta a okolia a chválili pohostinnosť organizátorov...

Celý článok a fotogaléria

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Jarné obdobie sa spája s recitačnou súťažou Hviezdoslavov Kubín. Aj v našej škole sa dňa 24. marca 2017 opäť konalo školské kolo. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií, prednes poézie a prednes prózy. Zúčastnilo sa jej 15 žiakov, a to najmä prváci, ktorí sa ukázali ako veľmi šikovní a nádejní do budúcnosti. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére. Žiaci ukázali pekné umelecké výkony. O výsledkoch rozhodovala porota v zložení: PaedDr. Iveta Emödiová, Mgr. Oľga Dúdorová a Mgr. Ladislav Rášši. Najlepší recitátori postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 30. marca.
Držíme im palce!

Poézia: 1. Alexandra Toporová (I.A) 2. Radka Revúcka (I.B) 3. Lucia Tóthová (II.A)

Próza: 1. Andrea Brenkusová (I.A) 2. Dominika Antalová (I.A) 3. Sabína Čobádiová (I.B)

Fotogaléria

51. ročník celoštátneho kola Súťaže žiakov stredných škôl v SIP
V dňoch 22. - 23. marca 2017 sa v priestoroch Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava uskutoční 51. ročník celoštátneho kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a garantom Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Súťažiť sa bude v troch disciplínach:
- odpis textu,
- úprava textu na počítači
- wordprocessing
SIP bulletin

Školské kolo súťaže "Mladý účtovník 2017"
Dňa 27. 02. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Mladý účtovník 2017".

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:
1. kategória: žiaci III. B a IV. A triedy riešili súvislý príklad bez použitia účtovníckeho programu.
2. kategória: žiaci maturitných tried: IV. B, IV. C a V. A riešili účtovné prípady v účtovnom programe Omega.

Dosiahnuté výsledky:

1. kategória:
1. miesto - Martin Vajzer (IV. A), 2. miesto (III. B) - Monika Ezsőlová
a 3. miesto - Zuzana Kolesárová (III. B)

2. kategória:
1. miesto - Vivien Kustvánová (V. A), 2. miesto - Kristián Petro (IV. C)
a 3. miesto - Viktória Kissová (V. A)

Všetkým srdečne blahoželáme a Vivien Kustvánovej a Kristánovi Petrovi
držíme palce na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 31. marca 2017 v Košiciach.

Fotogaléria

Študenti z Holandska už štvrtýkrát v Rožňave
Dňa 18. 03. 2017 študenti z Holandskej partnerskej školy už po štvrtýkrát docestovali do Rožňavy v rámci programu ERASMUS+ absolvovať časť študentskej praktickej prípravy. Žiaci navštevujú najväčšiu školu v Holandsku, ROC van Flevoland, kde študujú odbor zameraný na medzinárodný obchod, pozície asistent, účtovník.
Sedem chlapcov a jedno dievča budú štyri týždne vykonávať odbornú stáž v podnikoch v Rožňave. Veľmi pekne ďakujeme firmám, ktoré spolupracujú s Obchodnou akadémiou v Rožňave pri zabezpečení odbornej stáže a to konkrétne firmám: CWT Metal spol. s r.o, Agrotrade Group spol. s r.o., CMF Slovakia s.r.o., PAN - DUR Slovakia s.r.o., MAYSER Rožňava spol. s r.o.Počas víkendov program holandským študentom zabezpečujú žiaci Obchodnej akadémie bilingválneho odboru štúdia, absolvujú turistickú trasu v Slovenskom raji, navštívia jaskyne v našom okolí a Vysoké Tatry.

V rámci programu Erasmus+ naši žiaci absolvujú
6-týždňovú stáž v Holandsku v októbri 2017.

Fotogaléria

Deň otvorených dverí 07. 03. 2017
Výsledky skúšobných testov


Burza príležitostí Košice
Štátny inštitút odborného vzdelávania organizoval 2.3.2017 v Košiciach v Kunsthalle Burzu príležitostí, zameranú na prezentáciu škôl v pôsobnosti KSK. Súčasťou Burzy príležitostí bola súťaž pre zúčastnené školy a cvičné firmy v 2 kategóriách:
 1. Inovácia - komisia hodnotila vizuál stánku, slogan, logo, katalóg a vystupovanie zamestnancov.
 2. Atraktivita - hodnotili všetci návštevníci.

Našu školu reprezentovala CF Black Crown. Žiačky IV.A triedy Boglárka Lendvaiová, Zuzana Turisová, Vanessa Zelinová, Slávka Kuchárová a Valentína Gazdíková prezentovali podmienky štúdia na našej obchodnej akadémii, ako aj možnosti uplatnenia. Súčasne v súťažnej kategórii Inovácia získali za obchodovanie, celkové presvedčivé pôsobenie a vystupovanie 2. miesto. Dievčatám, ako aj celému tímu CF Black Crown, patrí za skvelú prácu veľké blahoželanie.

Fotogaléria

Krajské kolo v SIP v OA Watsonova v Košiciach
16. februára 2017 sa uskutočnilo krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v Obchodnej akadémii Watsonova v Košiciach. Našu školu reprezentovali: Patrik Žori a Michal Vester z V. A, Timotej Lipták a Viktória Miškárová z II. B, Lukáš Lőrinc z III. B, Laura Tóthová Veronika Fazekašová, Monika Molnárová, Katarína Vesterová, Miroslav Žiga a Patrik Žúdel z III. A triedy.
Medzi najlepších na celoslovenské kolo postupujú v disciplíne Wordprocessing - Patrik Žori a v disciplíne Úprava textu na počítači - Lukáš Lőrinc, Michal Vester, Laura Tóthová.

Za výbornú reprezentáciu súťažiacim ďakujeme a držíme im palce na celoslovenskej súťaži 22. a 23. marca 2017.

Fotogaléria

Basketbalové súťaže na OA
Dňa 15. februára 2017 bola naša škola spoluorganizátorom regionálneho finále dlhodobých športových súťaží v basketbale dievčat. Naše dievčatá pri účasti 4 družstiev obsadili pekné druhé miesto.

Dňa 20. februára sme boli opäť spoluorganizátormi základného kola dlhodobých športových súťaží v basketbale chlapcov. Aj tu sme obsadili 2. miesto pri účasti 5 družstiev a zabezpečili sme si postup do regionálneho kola. Našim chlapcom budeme držať palce, aby postúpili na záverečnú krajskú olympiádu.

Fotogaléria

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
21. februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov tretieho ročníka. Súťažilo sa v piatich odboroch. Žiaci svoje práce prezentovali pred trojčlennou komisiou v zložení: Ing. Fraňová, Ing. Šivecová, Mgr. Rášši. Do vyššieho - obvodného kola, ktoré bude 29. marca 2019 v Spišskej Novej Vsi, postúpilo 10 prác.

Odbor 01 Voľný čas:
Adriána Čišková - Divadlo a jeho vplyv na človeka
Katarína Vesterová - Zachovávanie ľudových tradícií
Odbor 08 Cestovný ruch a hotelierstvo:
Monika Ézsőlová - Renovácia hotela Domica Resort
Zuzana Kolesárová - Novinky a trendy v cestovaní
Odbor 13 História, politológia, filozofia a právne vedy:
Monika Molnárová - Mediátor
Michal Tišliar - Postoj obyvateľov SR k utečeneckej kríze
Odbor 15 Ekonomika a riadenie:
Scarlett Krajlíková - Vnímanie a skúsenosti s korupciou v Rožňave v porovnaní so zvyškom Slovenska
Janka Prokopová - Kryptomena
Odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia:
Michaela Očenášová - Ja nehovoriť jazyk tvoja kmeň
Ivana Leštáková - Hodnoty v živote stredoškoláka

Všetkým prajeme veľa úspechov!

Fotogaléria

Exkurzia Volkswagen a ITF Bratislava
V dňoch 26. a 27. 01. 2017 sa žiaci IV.A, IV.B a IV.C triedy zúčastnili hodnotnej exkurzie do najväčšieho automobilového koncernu na svete - Volkswagen Bratislava. VW pôsobí na Slovensku od roku 1991. Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou - Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Škoda Citigo, SEAT Mii a karosérie pre Porsche Cayenne. Viac ako 99 % jeho produkcie smeruje na vývoz do 148 krajín sveta. V rámci exkurzie sme si prezreli karosáreň, lakovňu a halu na výrobu agregátov.
Na druhý deň sme navštívili 23. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava so sprievodnými akciami Gastro, Poľovníctvo a oddych, Wellness a Fitness. Veľtrh poskytol návštevníkom prehľad o domácich dovolenkách, ale aj dovolenkách v obľúbených destináciách na celom svete. Celkovo sa na veľtrhu predstavilo 350 vystavovateľov z Bosny a Hercegoviny, Brazílie, Bulharska, Českej republiky, Čiernej Hory, Číny, Dominikánskej republiky, Chorvátska, Juhoafrickej republiky, Kuby, Maďarska, Maroka, Mexika, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španielska, Talianska, Tuniska, Turecka.
Tešíme sa na ďalšie pútavé odborné exkurzie.

Beseda s odborníčkou z praxe
Dňa 21. 12. 2016 žiaci Obchodnej akadémie v Rožňave absolvovali besedu v anglickom jazyku s pani Katarínou Spišiakovou, MBA - zamestnankyňou FAO (Food and Agriculture Organization) v Ríme, a zároveň absolventkou našej školy...
Celý článok + fotogaléria

Vianočné trhy
Posledný školský deň v tomto roku sa v obchodnej akadémii niesol v duchu naplnenia podstaty názvu školy... áno... u nás sa obchodovalo! A nie hocijako. Členovia Žiackej školskej rady v spolupráci s vedením školy zorganizovali štvrtý ročník "vianočných trhov". Je to už asi pravidlom, že z roka na rok sú trhy nápaditejšie, žiaci vynaliezavejší a stánky bohatšie. Kým predchádzajúce ročníky boli viac o výrobkoch a drobnostiach, ktoré žiaci predávali a aj navzájom kupovali, postupne sa z vianočných trhov stal kulinársky veľtrh chutných špecialít. Naše "vianočné trhy" boli plné farieb a vôní a hlavne plné chutí. Žiaci ponúkali gofry, hot-dog, pečenú klobásku, kapustnicu, ba aj kotlíkový guláš a grilované mäsko. No jednoducho povedané, človek s prázdnym bruchom neodišiel. Ale žiaci - obchodníci sa nedali zahanbiť aj mnohými výrobkami ako sviečky, ikebany, stromčeky, vianočné dekorácie a mnoho krásnych drobností, ktoré si nakúpili aj učitelia, a tí si veru pochvaľovali bohatý výber.

Fotogaléria

Tešíme sa, že sa tradícia vianočných trhov v našej škole zachováva,
lebo žiaci a aj učitelia sa rozídu na vianočné sviatky s dobrým pocitom a úsmevom na tvári.

Školské kolo v rétorike
Už pravidelne na konci kalendárneho roka organizujeme školskú súťaž v rétorike určenú primárne pre končiacich žiakov, ktorí na základe triednych kôl preukazujú najlepšiu schopnosť pripravovať a prednášať prejav. Tento rok sa na súťaži 21.12.2016 zúčastnilo 10 žiakov z troch štvrtáckych tried, ktorí v dvoch kolách najprv predniesli pripravený prejav a potom predniesli v podstate nepripravený prejav na vyžrebovanú tému. Víťazom sa stala Alexia Kolembusová (IV.A), ktorá zaujala prejavom o znovuzrodení človeka, na druhom mieste sa umiestnil Martin Vajzer (IV.A) s prejavom o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve a tretí skončil Dominik Krajec (IV.C), ktorý predniesol príhovor na stužkovú. Najlepší súťažiaci boli ocenení aj vedením školy, a to finančnými poukážkami.

Fotogaléria

Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre
V decembri sa u nás premiérovo uskutočnilo školské kolo v olympiáde v SJL. Vybraní žiaci súťažili v dvoch kategóriách - prváci a druháci v kategórii B a tretiaci a štvrtáci v kategórii A, a to v troch kolách - riešenie testu podobného monitoru alebo maturitnému testu, transformácii textu (tvorba publicistického textu o rodnom regióne, resp. básne so sylabickým veršom) a rečníckom vystúpení na určenú tému. Na súťaži dňa 8.12.2016 sa zúčastnilo 20 žiakov a odborná porota zložená z učiteľov slovenčinárov pozitívne ocenila podané výkony. Podľa kritérií hodnotenia sa za úspešných riešiteľov považovali žiaci, ktorí získali 40 bodov z 55. Po takmer celodennom úsilí boli za najlepších žiakov v SJL vyhlásení Juraj Bobka (I.A) v kategórii B, resp. Laura Tóthová (III.A) v kategórii A, ktorí postupujú na krajské kolo olympiády. Úspešnými boli ešte a prípadnými náhradníkmi sa stali Dominika Antalová (I.A), Adriana Žoriová (I.B) a Sabína Čobádiová (I.B), resp. Stanislava Macková (III.B). Najlepších súťažiacich ocenilo aj vedenie školy finančnými poukážkami.

Fotogaléria

Olympiáda z anglického jazyka
14. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili sa jej najlepší angličtinári z jednotlivých tried. Súťažilo sa v 3 kategóriách.
2A - prvý a druhý ročník OA, 2B - tretí a štvrtý ročník OA a 2C1 - žiaci všetkých bilingválnych tried.

Súťažiaci si merali vedomosti a zručnosti v gramatickom teste, teste slovnej zásoby, čítaní i počúvaní s porozumením a samozrejme v komunikácii, keď museli flexibilne reagovať a rozvinúť dialóg na stanovenú situáciu. Najlepší z každej kategórie postupujú do okresného kola, respektíve bilingválni študenti priamo do krajského kola.

Víťazi kategórií:

2A - Filip Tverďák z 2. B
2B - Ján Terpák z 3. B
2C1 - Patrik Žori z 5. A

Víťazom blahoželáme a držíme palce vo vyšších kolách.

Fotogaléria

Mikuláš na ľade

Fotogaléria

"Informatika nás baví"
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava v rámci aktivít Centra odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku zorganizovala 15. novembra 2016 súťaž "Informatika nás baví". Súťaž bola určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl. Zúčastnili sa jej 14 žiaci z troch základných škôl z Rožňavy.

Súťaž pozostávala z troch častí:
1. časť - Vedomostný test z oblasti hardvéru a internetu
2. časť - Kreslenie podľa predlohy
3. časť - Hry pre budúcich programátorov

Víťazom sa stal žiak, ktorý získal najväčší súčet bodov všetkých troch častí.

Vyhodnotenie súťaže:
1. miesto - Marko Mariňák, ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava
2. miesto - Radko Lukáč, ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava
3. miesto - Matúš Kerekeš, ZŠ Ulica pionierov Rožňava

Víťazi boli odmenení hodnotnými vecnými cenami a srdečne im blahoželáme!

Aktivita sa konala na podporu "Európskeho týždňa odborných zručností".

Fotogaléria

Študenti bilingválneho maturitného ročníka sú späť v laviciach!
Po 6 týždňoch náročnej no vo všetkých firmách úspešne absolvovanej odbornej praxi, počas ktorej sa sústredili na praktické rozvíjanie odborných kompetencií v Holandsku a na ktorej sa zúčastnili vďaka podpore projektu v rámci programu Erasmus+, sprevádzaní koordinátorkou a učiteľkou angličtiny Mgr. Janou Vidovou a p. Ing. Helenou Fraňovou, učiteľkou ekonomiky a angličtiny.

Celý článok +Fotogaléria

Imatrikulácia prvákov v OA
Bol krásny jesenný deň, 16. november 2016. Pri príležitosti Dňa študentstva sa v OKC konali imatrikulácie prvákov našej školy. Organizačne a kultúrne ich pripravili PaedDr. Iveta Emödiová a Mgr. Denisa Kováčová. Každý rok sa na tento deň tešia všetci žiaci, no najmä prváci. Slávnosť otvoril pán riaditeľ PaedDr. Viktor Baláž, ktorý sa prihovoril prítomným a potom odmenil úspešných žiakov v rôznych súťažiach. Nasledovala imatrikulácia I.A a I.B triedy. Štvrtáci im dávkovali pestré úlohy, ktoré museli plniť. Tance, spev a scénky mali na starosti žiaci druhého a tretieho ročníka.
V sále však každý mohol snívať svoj sen, pretože imatrikulácie sa niesli v duchu hesla: I have a dream. Najviac ale sníval náš maskot Karol, alias Zoltán, a to o krásnych dievčatách a zábave, ktorého sprevádzali Janka a Mário. Prekvapením pre všetkých bolo vystúpenie pána riaditeľa, ktorý zožal obrovský aplauz a úspech, keď roztancoval celú sálu. Tak aj toto si žiaci vysnívali.... Dobre naladení a spokojní odišli domov, pretože ich čakali voľné dni a oddych. Atmosféru sály umocnila aj krásna výzdoba, o ktorú sa postarali naši šikovní výtvarníci - Miriam a Braňo. Technickú stránku mali na starosti Števo a Jakub. Bol to neobyčajný - obyčajný deň.

Fotogaléria

Bojovali sme v Bratislave...
V dňoch 09. - 11. 11. 2016 sa 8 žiakov s vyučujúcou Ing. Stanislavou Lukáčovou zúčastnilo s novovzniknutou firmou Slowino, s. r. o.
19. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave.

V tvrdej konkurencii 65 cvičných firiem (z toho 11 zahraničných z Rakúska, Rumunska, Českej republiky) firma získala 3. miesto za najlepšiu elektronickú prezentáciu.

Celý článok + FotogalériaSemifinalisti Kvízmajstra
KVÍZMAJSTER je zábavno-vedomostná súťaž o kultúre a histórii regiónu Gemer-Malohont, ktorú organizuje Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote. Žiaci III. B sa do nej kvalifikovali a po 2. kole 27. októbra postúpili do semifinále. Súťažné trojčlenné družstvo tvoria žiačky Ivana Leštáková, Lucia Fazekašová a Stanislava Macková. 15. decembra si v dueli zmerajú sily s Gymnáziom P. J. Šafárika Rožňava.

Srdečne našim žiakom blahoželáme a všetci im budeme držať palce,
aby postúpili až do finále.

14. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v Košiciach
V dňoch 19. a 20. októbra 2016 prebiehal v Spoločenskom pavilóne v Košiciach 14. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Cvičné firmy na veľtrhu vzájomne obchodovali a súťažili v kategóriách: Hlavná kategória - Najlepšia cvičná firma, ďalej Najkrajší stánok, Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší reprezentant/reprezentantka. Našu školu reprezentovala CF Penzión Podkova v ktorej pracujú žiaci IV.C a IV.B triedy.

CF Penzión Podkova získala v konkurencii cvičných firiem z Poľska, Českej republiky
a Slovenska hlavnú cenu, 1. miesto v súťaži o cenu Najlepšia cvičná firma.

Srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

Dlhodobé športové súťaže KSK
Tak, ako každý rok, aj tento školský rok Košický samosprávny kraj pripravil v spolupráci s Regionálnym centrom mládeže v Košiciach pre žiakov stredných škôl vo svojej samospráve dlhodobé športové súťaže. Naša škola sa pravidelne zapája do väčšiny športových disciplín a kolektívnych športov. Minulý rok sme obsadili zo 76 zúčastnených stredných škôl KSK celkové 8. miesto v konečnom hodnotení, čo považujeme za veľký úspech. Tento školský rok, už IX. ročník dlhodobých športových súťaží KSK, odštartoval volejbal chlapcov a dievčat.

V dňoch 13. a 18. októbra sme boli poverení organizovaním základných kôl v tomto športe. V kategóriách chlapcov, aj dievčat sme obsadili 1. miesto a postúpili sme do regionálneho kola.

Najbližšie sa uskutoční ZK vo futsale chlapcov, ktoré opäť organizuje naša škola a to v termíne 26. októbra 2016 so začiatkom o 8.30 h a ZK v bedmintone, ktoré sa uskutoční 27. októbra na SOŠ technickej na Hviezdoslavovej ulici.

Určite budeme našim chlapcom a dievčatám držať prsty,
aby tiež postúpili do regionálneho kola.

ŠPORTU ZDAR!

Prezentovali sme úspechy svojej školy...
Dňa 13. 10. 2016 sa v Obchodno-kultúrnom centre v Rožňave uskutočnila burza stredných škôl okresu Rožňava s názvom Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu. Táto akcia sa uskutočnila s podporou Košického samosprávneho kraja a v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava.
Zamestnanci a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava propagovali študijné odbory ponúkané pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2017/2018.

Sú to odbory:

6317 M - obchodná akadémia, školský vzdelávací program ekonóm - informatik
6317 M 74 - obchodná akadémia, bilingválne štúdium.

Zároveň boli žiaci základných škôl informovaní:
 • o úspechoch žiakov školy,
 • o praktických aktivitách cvičných firiem,
 • zahraničných stážach žiakov,
 • vynikajúcich výsledkoch školy v súťažiach aj na medzinárodnej úrovni
 • o možnosti získania štátnych skúšok z anglického jazyka
 • o možnosti získania štátnych skúšok z hospodárskej korešpondencie
Na prezentáciách sa zdôraznila komplexnosť Obchodnej akadémie v Rožňave.

Škola má vlastný školský internát, školskú jedáleň s možnosťou výberu z dvoch druhov jedál s elektronickým prihlasovaním a odhlasovaním zo stravy.

Škola má elektronický dochádzkový systém, elektronickú triednu knihu a elektronickú žiacku knižku. S účinnosťou od 27. 11. 2015 získala oprávnenie používať označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku vydané Republikovou úniou zamestnávateľov.

Veríme, že sme zaujali, a žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia sa rozhodnú pre správnu voľbu školy, pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Fotogaléria

Viete ako chutí jeseň?
My v OA to už vieme. Dnes sme totiž "Chute jesene" ochutnávali v jedálni školy. Žiaci všetkých tried sa aktívne zapojili do prípravy lahodných pochúťok a s rovnakým zápalom sa dali aj do konzumovania svojich diel. Akcia bola organizovaná Žiackou školskou radou a verime,že si všetci pochutili a našli lahôdky,ktoré im naplnili bruško.

Fotogaléria

...a zase sme cestovali...
Tentokrát sme navštívili "veľtrh vysokých škôl" v Bratislave. Na tomto veľtrhu sa zúčastnili žiaci štvrtého a piateho ročníka a mohli si tu pozrieť stánky mnohých vysokých škôl zo Slovenska, ale aj z Čiech, Anglicka a dokonca aj z USA. A nie len pozrieť, ale aj "povyzvedať" o zameraní a študijných programoch a podmienkach prijatia na vysokú školu.

A dokonca sme stretli aj pána ministra školstva, pána Petra Plavčana.

Fotogaléria

Turistická destinácia Košický kraj - Pestrá paleta aktivít
10. 10. 2016 sme na našej škole privítali Ing. Adrianu Šebešovú a Mgr. Tünde Dzurov Vargovú z referátu cestovného ruchu KSK. Dôvodom ich návštevy bola prezentácia Košického kraja ako turistickej destinácie.

V rámci nej odznelo množstvo faktov o kraji, aktuálne informácie a štatistické údaje o poskytnutých službách v CR. Ak hľadáte miesta, kde sa môžete venovať obľúbeným kultúrno-spoločenským a športovým aktivitám či relaxu, v Košickom kraji ich určite nájdete.

Zahraničná prax žiakov OA v Holandsku
V týchto dňoch, týždňoch od 24. 9. 2016 do 6. 11. 2016 v Almere, Holandsku praxuje 9 žiakov Obchodnej akadémie z V.A a my im tu doma prajeme veľa síl a optimizmu, ale aj krásnych zážitkov.


Exkurzia v štátnom archíve
V dňoch 29. a 30. septembra 2016 sa uskutočnila exkurzia pre žiakov 3. ročníka v Štátnom archíve, pracovisko Rožňava. Žiaci sa oboznámili so Správou registratúry - zabezpečenie evidovania, tvorby, uchovania registratúrnych záznamov vo firmách, inštitúciách, úradoch, prístup k nim a zabezpečenie ich vyraďovania. Zaujala ich evidencia v starých registratúrnych (podacích) denníkoch z obcí nášho okresu.

V bádateľni videli zaujímavé staré listiny s pečaťou, reštaurované knihy, regionálne noviny a dozvedeli sa o možnosti využiť služby archívu, napr. pri písaní SOČ-ky alebo odborných prác. Vedomosti a poznatky z tejto exkurzie im pomôžu lepšie sa zorientovať v administratíve podniku, v praxi i v živote.

Poznávací pobyt vo Vysokých Tatrách
Vysoké Tatry sú hory zážitkov. O tom sa presvedčili aj žiaci IV. C triedy študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, ktorí v dňoch 26. a 27. 09. 2016 spoznávali Vysoké Tatry. Pohybovali sme sa na trase Rožňava, Poprad, Starý Smokovec, Hrebienok a odtiaľ na Zamkovského chatu (1 485 m n. m.). Po ubytovaní sa a krátkom oddychu na Zamke sme pokračovali Malou studenou dolinou na Terryho chatu (2 015 m n. m.). Kráčali sme lesom, prekonali sme pásmo kosodreviny. Otvorili sa nám výhľady do Popradskej kotliny. Chvíľkový relax na chate a pri plesách a čakala nás cesta späť. Večera na Zamke bola príjemným, a zároveň nevyhnutným spestrením príjemne náročného dňa. Po vypnutí agregátu na výrobu prúdu sme vo svetle čeloviek ešte chvíľu vychutnávali noc na vysokohorskej chate. Po výdatných raňajkách nás čakala slnkom zaliata cesta domov.
Náš poznávací pobyt vo Vysokých Tatrách sa prelínal Svetovým dňom turizmu, ktorý pripadol na 27. 09. 2016.
Fotogaléria

Mosty bez bariér
14. 09. 2016 sa konalo v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku zaujímavé podujatie Mosty bez bariér. Z našej školy sa ho zúčastnili žiaci druhého ročníka.

Žiaci stredných škôl z Košického kraja sa stretávajú v parku pri historickom kaštieli Majláthovcov. Videli sme ukážky remesiel, prezentácie kaderníčok, kozmetičiek, módnu prehliadku, barmanské vystúpenia, jazdeckú školu, ochutnali gurmánske špeciality. Všetky aktivity boli sprevádzané kultúrnym programom s vystúpeniami mladých umelcov.

Mosty bez bariér sú akciou zdravých a hendikepovaných detí. Stavanie mostu medzi nimi je cestou na ich spoznávanie, pochopenie jeden druhého.

Fotogaléria

Odborná exkurzia vo výrobnom podniku Kaltenecker
Žiaci IV. B a IV. C triedy sa zúčastnili exkurzie vo výrobnom podniku Kaltenecker v Rožňave. Pri vstupe do podniku nás privítala manažérka exportu a importu podniku Ing. Karolína Balog Makovníková. V krátkosti nám predstavila históriu tohto remeselného pivovaru. Prechádzajúc jednotlivými halami podniku nás oboznámila s výrobnými technológiami. Príjemnou bodkou na záver bola malá degustácia pivného špeciálu.

Fotogaléria

Beseda na živnostenskom úrade
Súčasťou prípravy našich žiakov do praxe sú aj odborné exkurzie a besedy s odborníkmi z praxe. Jednou z nich je aj beseda s vedúcim odboru živnostenského podnikania na Okresnom úrade v Rožňave Ing. Jánom Štefanom. Po krátkom úvode, v ktorom bola predstavená organizačná štruktúra navštívenej inštitúcie, nasledovali odborné informácie z oblasti živnostenského podnikania, doplnené zaujímavými príkladmi z oblasti zakladania živnosti. Pokračovali sme otázkami a odpoveďami. Ešte nám ostal čas na krátku prehliadku JKM (Jednotné kontaktné miesto).

K€Š zabodoval
Od marca tohto roku sa žiaci 3. ročníka Štefan Barczi, Renáta Vilimová, Amarila Viczénová, Ivana Prívozníková a Peter Rákai venovali téme 19. ročníka celoslovenskej súťaže Spotrebiteľská výchova " Spotreba pre život".

Študenti mohli spájať kreativitu s odbornými poznatkami a skúsenosťami zameranými na ochranu spotrebiteľa. Výsledkom ich práce bol ekonomický magazín K€Š, v ktorom nájdete články o tom, ako odolávať nástrahám súčasného marketingu. Tvorcovia časopisu sa zamerali hlavne na marketingovú komunikáciu. Koordinátormi ich práce a odbornými poradcami boli Mgr. Alica Koľveková, Mgr. Oľga Dúdorová a Ing. Juraj Valko Krišťák.

Slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže sa uskutočnilo 2. a 3. júna 2016 v rekreačnom zariadení Dunajec Village v Červenom Kláštore. Celoštátna odborná komisia ocenila prácu redaktorov jednou z 10 hlavných cien. Prevzali ju 3 zástupcovia redakčnej rady časopisu K€Š Štefan Barczi, Renáta Vilimová a Amarila Viczénová.

Všetkým študentom, ktorí na časopise pracovali,
ďakujeme a blahoželáme k peknému výsledku.


Prečítajte si ekonomický magazín K€Š a pozrite si ocenenie.

Májová cesta našich maturantov, teraz už absolventov...
V dňoch 3. a 4. mája 2016 sa konala
v Obchodnej akadémii v Rožňave
praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
Dňa 13. 05. 2016 sa konala slávnostná rozlúčka
so žiakmi maturitného ročníka:
IV. B, IV. C a V. A triedy.
Po akademickom týždni začali
"ústne maturitné skúšky".
Bilingválni žiaci sa popasovali aj
s odbornou štátnou skúškou v anglickom jazyku.
Toto sa uskutočnilo od 23. - 26. mája 2016.
Absolventi si dňa 27. mája 2016 poslednýkrát pod taktovkou triednych učiteľov vypočuli príhovor riaditeľa školy a prevzali vytúžené a očakávané maturitné vysvedčenia.

Želáme im, aby si v živote našli svoju správnu cestu...

Celý článok   Fotogalérie: Maturitné skúšky - Rozlúčka maturantov

Sršeň cestuje
Šéfredaktorka časopisu Sršeň Stanislava Macková získala na Štúrovom pere vo Zvolene Cenu europoslanca Vladimíra Maňku - návštevu Europarlamentu v Štrasburgu, ktorú absolvovala od 8. 5. do 12. 5. 2016.

Celý článok + Fotogaléria

Oficiálne výsledky prijímacích skúšok
Oficiálne výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka
Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava, odbor: obchodná akadémia
v školskom roku 2016/2017 - 1. kolo.

Oficiálne výsledky PS

Bez hraníc za zelené a zdravé prostredie
Projektové aktivity žiakov a učiteľov Obchodnej akadémie

Žiaci a učitelia Obchodnej akadémie v Rožňave pripravili spoločný projekt
so žiakmi družobnej školy - Poľnohospodárska odborná škola a školský internát
Zsigmunda Szecsényiho, Somogyzsitfa

Celý článok + Fotogaléria

Štúrovo pero 2016
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene bola 23. apríla plná stredoškolákov, vysokoškolákov, významných novinárov a osobností. Konalo sa tu vyhodnotenie 21. ročníka Štúrovho pera. Ide o najprestížnejšiu celoslovenskú súťaž vysokoškolských a stredoškolských časopisov a novinárskych príspevkov.
Každoročne sa do nej zapája veľké množstvo časopisov, v tomto roku ich bolo 81. Nadácia Slovenskej sporiteľne udelila nášmu časopisu Sršeň 4. miesto za zvyšovanie finančnej gramotnosti článkami vo finančnej rubrike Ach, tie financie. Desať redaktorov získalo päťdňový pobyt v Štrasburgu s návštevou Europarlamentu. Medzi týchto 10 redaktorov patrí aj naša šéfredaktorka časopisu Sršeň Stanislava Macková z II.B.
     
Tvoriť časopis je práca náročná, zaberá aj voľný čas, preto poďakovanie za túto prácu patrí všetkým redaktorom a Ing. Jurajovi Valko Krišťákovi za grafickú úpravu Sršňa.

Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie
Dňa 22. apríla 2016 sekcia ADK usporiadala v spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie v našej škole pre žiakov 3. a 4. ročníka. Žiaci mali za úlohu odpísať text za 10 minút s výkonom min. 200 č. ú/min, napísať obchodný list a vyhotoviť tabuľku podľa zadania. Svoje sily si overilo 21 žiakov pod dohľadom skúšajúcej komisárky Ing. Magdalény Zavackej.

Krajské kolo SOČ
Dátum: 08. 04. 2016
Miesto: SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice

Súťažilo 9 žiakov OA Rožňava v odboroch:

Odbor 01 Problematika voľného času - Martina Szanislóová - III.A
Odbor 03 Potravinárstvo, chémia - Valentína Gazdíková - III.A
Odbor 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia - Branislav Očkaík - III.A
Odbor 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia - Viktória Fazekašová - III.A
Odbor 13 História, politológia, fil. a právne vedy - Jaroslava Rochfalušiová - III.A
Odbor 13 História, politológia, fil. a právne vedy - Peter Rákai - III.B
Odbor 15 Ekonomika a riadenie - Martin Lukáč - III.A
Odbor 15 Ekonomika a riadenie - Martin Vajzer - III.A
Odbor 17 Pedagogika, psychológia, sociológia - Renáta Vilimová - III.B

Získali sme tieto ocenenia:

3. miesto: Martina Szanislóová III.A Odbor 01
3. miesto: Branislav Očkaik III.A Odbor 08
3. miesto: Martin Vajzer III.A Odbor 15

B l a h o ž e l á m e     v š e t k ý m     s ú ť a ž i a c i m

Rebríček najlepších slovenských škôl
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

- Najlepšia stredná odborná škola v Košickom kraji,
podľa inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Odkaz na celý článok

Ing. Anna Mikolajová bola ocenená predsedom KSK
Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravil Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava a strednými školami v okrese Rožňava slávnostné odovzdávanie ocenení za aktívnu výchovno-vzdelávaciu prácu pre pedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Slávnostný akt sa uskutočnil za účasti najvyšších predstaviteľov KSK - predsedu JUDr. Zdenka Trebuľu, podpredsedov - Ing. Emila Ďurovčíka, Ing. Štefana Zachariáša a vedúceho odboru školstva Ing. Štefana Kandráča.
Medzi ocenenými bola aj učiteľka Obchodnej akdémie v Rožňave, Ing. Anna Mikolajová, učiteľka odborných ekonomických predmetov - účtovníctvo a ekonomické cvičeni.

Srdečne jej blahoželáme a prajeme jej veľa trpezlivosti v ďalšej práci pri odbornej príprave našej mládeže.
Fotogaléria

Pedagogickí zamestnanci Obchodnej akadémie v Rožňave
oslávili svoj DEŇ UČITEĽOV výletom, v rámci ktorého sa v prírode nadýchali čerstvého vzduchu, vo wellness nabrali nové sily pre svoj pedagogický proces a si aj zasúťažili v bowlingu, v stolnom futbale a v biliarde.

A veru im dobre padli aj pesničky zo zbierky hudobníka pána učiteľa Petra Jandu.

Fotogaléria

OA v Rožňave - stále úspešná v projektoch ERAZMUS+
Obchodná akadémia v Rožňave pokračuje vo svojej spolupráci s najväčšou holandskou školou ROV Flevoland Amsterdam a jej ekonomickým odborom, ktorý má sidlo v meste Almere, 20 km od Amsterdamu.

V sobotu pricestovalo v rámci projektu ERAZMUS+ 12 študentov tejto školy do Rožňavy. Vedenie školy zabezpečilo študentom trojtýždňovú súvislú stáž v podnikoch v okrese Rožňava. Študenti sa v rámci praxe zamerajú na výkon medzinárodného obchodu a na marketing vo firmách, v ktorých budú vykonávať odbornú stáž. Komunikačný jazyk je angličtina.

Touto cestou ďakujeme aj firmám, ktoré zabezpečili podmienky pre prax našich zahraničných študentov a tým podporujú spoluprácu so strednými školami a zabezpečujú súlad teórie zákona o odbornom vzdelávaní s praxou.

Sú to firmy: CWT Metal s.r.o., Brzotín, Carmeuse Slovakia s.r.o., Slavec, Agrotrade Group s.r.o., Rožňava, Notes a.s., Betliar, MAYSER Rožňava s. r.o., Brzotín, CMF Slovakia s. r.o.,

Fotogaléria + Video

Výsledky prijímacích skúšok - bilingválne štúdium
Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka OA v Rožňave - bilingválne štúdium
na školský rok 2016/2017

Výsledky PS

Deň učiteľov na OA
Keďže 28. marca, kedy si pripomíname Deň učiteľov, sme doma v kruhu priateľov a známych oslavovali sviatky jari, pripomenuli sme si Deň učiteľov na našej škole už v stredu, 23. marca.

Členovia Žiackej školskej rady Obchodnej akadémie v Rožňave si pripravili krátky program, v ktorom vyzdvihli prácu učiteľov, ale aj prevádzkových zamestnancov školy a poďakovali im tak na školskom dvore za ich namáhavú a obetavú prácu. K ich programu prispel aj zástupca rodičov, pán Dušan Macko, ktorý sa tiež poďakoval všetkým učiteľom a zamestnancom školy za ich prínos a kladný prístup pri výchove a vzdelávaní žiakov.

Rovnako aj riaditeľ školy, PaedDr. Viktor Baláž poďakoval všetkým zamestnancom školy za ich prácu a poprial im veľa trpezlivosti a síl do ich namáhavej a tvorivej práce.

Na záver žiaci odovzdali učiteľom krásne ruže ako symbol ich vďaky, ale aj prejavenej náklonnosti k svojim učiteľom.

Fotogaléria

Hviezdoslavov Kubín v OA
Každoročne v marci sa v našej škole koná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín na počesť významného slovenského básnika, oravského rodáka Pavla Országha Hviezdoslava.

Inak to nebolo ani v tomto školskom roku a súťaž sa uskutočnila 21. marca 2016. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov, ktorí prednášali v dvoch kategóriách - poézia a próza. Žiaci ukázali, ako sa dá krásne narábať so slovom, čo všetko sa dá ním vypovedať, a tak emotívne predviedli svoje pripravené ukážky. Súťaže sa zúčastnili aj noví žiaci prvého ročníka. Celý deň sa niesol v príjemnej uvoľnenej atmosfére.

O výsledkoch rozhodovala porota v zložení: PaedDr. Iveta Emödiová, Mgr. Oľga Dúdorová a Mgr. Ladislav Rášši. Spomedzi jednotlivých recitátorov vybrala týchto žiakov na ocenenie, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole.

POÉZIA
PRÓZA
1.miesto Monika Molnárová (II. A) Lucia Tóthová (I. A)
2.miesto Laura Tóthová (II. A) Veronika Fazekašová (II. A)
3.miesto Zuzana Kolesárová (II. B) Scarlett Krajliková (II. A)

Všetkým zúčastneným ďakujeme za pekné umelecké výkony
a oceneným na prvých miestach budeme držať palce v okresnom kole 30. marca!

Fotogaléria

Celoslovenské kolo Súťaže v spracovaní informácií na počítači
9. a 10. marca 2016 v Seredi našu školu i Košický kraj reprezentovali Lukáš Lőrinc, David Havko, Michal Vester v UTX a Patrik Žori vo Wordprocessingu. V silnej konkurencii sa nestratili. Patrik Žori sa vo svojej disciplíne WP umiestnil na 2. mieste, Michal Vester v UTX na 7. mieste, David Havko na 8. mieste a Lukáš Lőrinc na 12. mieste. Chlapci sa stretli a zmerali si sily s rovesníkmi vo svojich disciplínach už v stredu a na druhý deň navštívili novozriadené Múzeum holokaustu v Seredi. K dosiahnutým výsledkom našim reprezentantom blahoželáme a veríme, že na ďalšom 51. ročníku súťaže SIP, ktorý usporiada naša škola, si zasúťažia viacerí naši žiaci.

Výsledková listina      Fotogaléria

Krajské kolo Súťaže v spracovaní informácií na počítači
v tomto školskom roku sa uskutočnilo 11. februára v Obchodnej akadémii Watsonova v Košiciach. 31 žiakov súťažilo v 3 disciplínach: odpis textu, úprava textu na počítači a wordprocessing. Z našej školy súťažilo 10 žiakov. Lukáš Lőrinc, David Havko, Michal Vester v UTX a Patrik Žori vo WP nás i Košický kraj budú reprezentovať na celoslovenskom kole 9. a 10. marca 2016 v Seredi.

Výsledková listina      Fotogaléria

Školské kolo SOČ
23. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo SOČ v priestoroch dielne pre kreatívny marketing. Zúčastnilo sa ho pätnásť najlepších prác žiakov tretieho ročníka v 7 odboroch. Témy boli pestré, žiaci si ich vyberali podľa záujmu z oblastí ku ktorým najviac inklinujú. Práce posúdila odborná porota v zložení: Ing. Fraňová, Ing. Šivecová a Mgr. Rášši a rozhodla o postupe 11 prác do obvodného kola, ktoré sa uskutoční v SOŠ technickej v Michalovciach 1. apríla 2016.

Tabuľka postupujúcich do obvodného kola
P.č.MenoTriedaNázov práceOdbor
1Viktória Fazekašová3. ABiele noci na Dedinkách08 Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia
2Valentína Gazdíková3. AVitalita skrytá v čaji03 Chémia, potravinárstvo
3Martin Lukáč3. ANezastaviteľní šmejdi15 Ekonomika a riadenie
4Branislav Očkaik3. ANávod na lacné cestovanie08 Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia
5Jaroslava Rochfalušiová3. ADedinka pod Radzimom13 História, politológia, filozofia a právne vedy
6Martina Szaniszlóová3. AŠtudent strednej školy v Rožňave ako dobrovoľník01 Problematika voľného času
7Zuzana Turisová3. ADepresia a jej vplyv na mladých ľudí17 Pedagogika, psychológia, sociológia
8Martin Vajzer3. AČím je ovplyvnené naše nakupovanie?15 Ekonomika a riadenie
9Peter Rákai3. BOsobný bankrot a ako sa zbaviť dlhov13 História, politológia, filozofia a právne vedy
10Renáta Vilimová3. BDobročinnosť v našich srdciach17 Pedagogika, psychológia, sociológia
11Štefan Barczi3. CDigitálny marketing11 Informatika

Fotogaléria

Naša prax v LKW Walter
Ako každý žiak Obchodnej akadémie v Rožňave, musel som aj ja absolvovať povinnú odbornú prax vo štvrtom ročníku. Keďže naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s jednou z najväčších expedičných firiem na svete, firmou LKW Walter z Viedne v Rakúsku, naskytla sa mi možnosť, moju prax absolvovať tam...

Celý článok + Fotogaléria

Opäť sme boli úspešní...
Dňa 4. februára 2016 sa konal v Obchodnej akadémii Poprad 8. kontraktačný deň cvičných firiem, na ktorom sa zúčastnilo 12 cvičných firiem a študentských spoločností zo stredných škôl z Popradu, Košíc, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi a Levoče. Súčasťou kontraktačného dňa boli 3 súťaže: o najkrajší výstavný stánok, najlepší manažérsky tím a najzaujímavejší katalóg.
Z našej školy sa kontraktačného dňa zúčastnili žiaci s cvičnou firmou Viliam Dolce - Rio Dolce, f. o. pod vedením Ing. Zuzany Šivecovej. Celý tím opäť potvrdil svoje kvality a vyhral súťaž o najkrajší výstavný stánok.

Fotogaléria

PRÍĎ SI VYSKÚŠAŤ TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Máš záujem o štúdium v Obchodnej akadémii v Rožňave -
PRÍĎ SI VYSKÚŠAŤ TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY


V dňoch 17. a 18. februára 2016 organizuje Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava "Dni otvorených dverí", počas ktorých si žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl môžu overiť svoje vedomosti na prijímacie skúšky a to:

odbor obchodná akadémia s rozšíreným vyuč. INF - z MAT a zo SJL
odbor obchodná akadémia - bilingválne štúdium 8. a 9. ročník - z ANJ

Na Dňoch otvorených dverí sa môžu zúčastniť aj zákonní zástupcovia, ktorí si počas testovania žiakov môžu obzrieť školu, porozprávať sa s riaditeľom školy, pracovať v učebni na počítačoch s internetom, s interaktívnou tabuľou, tabletom.
Ak sa žiak zúčastní bez doprovodu je potrebné vyplniť súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa na organizovanej akcii.

Žiaci si môžu vybrať deň, kedy sa zúčastnia testovania.
Rozpis testovania:

17. 2. 2016 (streda), v tom istom čase aj 18. 2. 2016 (štvrtok)
9:00 .................MAT    10:00............... SJL    11:00...............ANJ

Termín, kedy sa žiak zúčastni testovania oznámte e-mailom skola@oarv.edu.sk v tvare:
meno, škola, deň, predmet... do 10. 2.

Žiak v čase od 9:00 - 13:00 môže využiť aj športový objekt školy
- zábavné hry v telocvični (je potrebná športová obuv)

Obchoďácke fašiangy
Po úspešných Vianočných trhoch, ktoré žiaci a zamestnanci Obchodnej akadémie s nadšením absolvovali v decembri, sa členovia Žiackej školskej rady v spolupráci s vedením školy vrhli na ďalšiu veselú akciu, ktorou bolo oslávenie obdobia fašiangov.

Celý článok + Fotogaléria

Jazykovka pri obchodnej akadémii v Rožňave
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava otvára
vzdelávacie centrum pre cudzie jazyky s názvom JAZYKOVKA PRI OA.

Jazykové kurzy budú prebiehať zatiaľ v anglickom a nemeckom jazyku.
Kurzy sú určené pre začiatočníkov aj pokročilých.

Podrobnosti...

Vianočné trhy OA
22. 12. 2015 sa v našej škole konal tretí ročník Vianočných trhov OA. Všetky triedy si pripravili stánky so zaujímavou vianočnou ponukou. Zistili sme, že žiaci sú stále viac vynaliezavejší a snažili sa ponúknuť čo najviac svojich výrobkov, prípadne dobrôt, ktoré vlastnoručne pripravili, upiekli, uvarili,.... V predvianočnej ponuke nechýbali perníčky, vianočné ozdoby, rôzne zákusky, vianočný punč, jednohubky, hotdogy, palacinky, pečené mäsko, vianočné ikebany,...
Svoj vlastný stánok pripravila aj redakčná rada školského časopisu Sršeň, ktorá pod patronátom Mgr. Dúdorovej vydala opäť nové, zaujímavé číslo plné informácií zo života školy.
Počas trhov boli ocenení aj najúspešnejší žiaci školských súťaží: rétorika, úprava textu na počítači, olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku, vianočný turnaj vo florbale.
Na záver trhov zneli školským dvorom vianočné piesne v podaní učiteľov anglického jazyka a talentovaných žiačok a žiakov obchodnej akadémie.

Fotogaléria

Spoznávali sme Košice
III. B a III. C absolvovali v stredu 09. 12. 2015 zaujímavú poznávaciu exkurziu v Košiciach. Prvá časť sa odohrala v historickom centre mesta pri úžasnom Dóme sv. Alžbety. Žiaci manažmentu regionálneho cestovného ruchu mali pripravené k jednotlivým historickým objektom v centre mesta sprievodné slovo.
Po obede sme sa presunuli na letisko. Prešli sme detekčnou kontrolou, pohybovali sme sa v neverejnej časti letiska, sledovali prílety pravidelných liniek z Prahy a Viedne a navštívili sme hasičskú stanicu. V letiskovej hale sme videli začiatok letiskovej kontroly cestujúcich a dozvedeli sme sa množstvo ďalších informácií. Na ploche letiska sme videli odstavených niekoľko menších lietadiel rôznych leteckých spoločností z Rakúska, Čiech, Luxemburska, Kataru ...
Aj napriek nepriaznivému počasiu bola exkurzia zaujímavá a priniesla množstvo nových informácií a zážitkov.
Fotogaléria

Najlepšia stredná odborná škola v Košickom samosprávnom kraji
Podľa celkového hodnotenia škôl zverejneného inštitúciou INEKO - nezávislá inštitúcia pre ekonomické a sociálne reformy - je najlepšou strednou odbornou školou v Košickom kraji Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Pri celkovom hodnotení škôl sa sledovali:
 • výsledky maturitných skúšok,
 • nezamestnanosť absolventov,
 • prijímanie na vysoké školy,
 • výsledky štátnej školskej inšpekcie,
 • mimoriadne výsledky a úspechy žiakov v súťažiach,
 • získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov.

V rámci Slovenska skončila obchodná akadémia na 21. mieste (zo 402 hodnotených škôl).

Prvá obchodná akadémia s COVP je z Košického kraja
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava už dlhodobo úspešne implementuje projekty v rámci OP Vzdelávanie. Realizáciou týchto projektov zabezpečuje ďalšie vzdelávanie učiteľov, žiakov ale aj materiálno-technické podmienky pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu podľa požiadaviek praxe.

Na základe dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov a veľmi dobrého materiálno-technického vybavenia dal zriaďovateľ podnet na možnosť realizácie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) aj v tejto škole. Vedenie školy podalo na MŠVVaŠ SR Žiadosť o financovanie rozvojového projektu na podporu budovania COVP. Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a úspešne sa aj realizoval.

Celý článok + Fotogaléria

Akcie Žiackej Školskej Rady
Dňa 24. 11. 2015 sa žiaci Obchodnej akadémie zúčastnili na konferencii s názvom "Aktivizujme sa!". Zúčastnili sa tam žiačky z II. A a III. B triedy.
Organizátorom akcie bola Rada mládeže Košického kraja, ktorá v spolupráci so Študentským parlamentom mesta Rožňava pripravila program zameraný na aktuálne potreby pracovníkov s mládežou.

Vo štvrtok, 26. 11. 2015 sa uskutočnil workshop pre predsedov a členov Žiackych školských rád v priestoroch Gymnázia v Rožňave. Na workshope sa zúčastnili dve študentky Obchodnej akadémie v Rožňave z II.A triedy - predsedníčka Žiackej školskej rady Katarína Vesterová a členka Žiackej školskej rady Veronika Fazekašová.

... viac o akciách ŽŠR

Ocenenie pre juniorského majstra sveta
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa vo štvrtok 19. novembra 2015 stretli podpredsedovia Košického samosprávneho kraja Emil Ďurovčík a István Zachariáš so žiakmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Na slávnostnom podujatí v spoločenskej sále Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Komenského ulici v Košiciach sa podpredseda KSK Emil Ďurovčík spolu s predsedom Školskej komisie Zastupiteľstva KSK Viliamom Zahorčákom poďakoval oceneným za ich mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení študijných povinnosti a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti. Symbolické ocenenie prevzalo spolu 29 jednotlivcov a 4 kolektívy.
Medzi ocenenými bol aj náš žiak Patrik Žori, ktorý sa ako prvý Slovák v júli 2015 stal juniorským majstrom sveta v disciplíne Wordprocessing na svetovej súťaži v spracovaní informácií na počítači v Budapešti.

Študentský život je zábavný aj počas imatrikulácií...
Život študenta je spájaný s rôznymi radosťami aj starosťami, obavami, prekvapeniami. Začína imatrikuláciami na strednej škole a končí stužkovou slávnosťou a maturitnými skúškami.

Aj prváci Obchodnej akadémie v Rožňave začali svoj študentský život slávnostnou imatrikuláciou, ktorá sa konala 16. 11. 2015 v divadelnej sále OKC.

Celý článok + Fotogaléria

Beseda k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra
Naša škola zorganizovala dňa 11. novembra 2015 besedu k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Organizátorkou besedy bola PaedDr. Iveta Emödiová v spolupráci s Mgr. Oľgou Dúdorovou. Besedy sa zúčastnili naši študenti 1. a 2. ročníka a tiež študentky z redakčnej rady časopisu Sršeň. Táto beseda vznikla z iniciatívy Matice slovenskej v Rožňave, s ktorou naša škola spolupracuje.
Navštívili nás dvaja vzácni hostia, Mgr. Maroš Smolec, správca Matice slovenskej, šéfredaktor Slovenských národných novín a Jozef Šimonovič, 1. podpredseda MS, slovenský herec a recitátor, predstaviteľ televízneho Ľudovíta Štúra. Obidvaja nám zaujímavou formou priblížili život a činnosť Ľudovíta Štúra, striedavo nás informovali o najvýznamnejších udalostiach v jeho živote, o vývine slovenského jazyka, o Slovenských národných novinách v minulosti, súčasnosti a v budúcnosti.
Celý článok + Fotogaléria

Prezentovali sme úspechy svojej školy...
Dňa 22. 10. 2015 sa v Športovej hale v Rožňave uskutočnila burza stredných škôl okresu Rožňava s názvom Správna voľba povolania. Táto akcia sa uskutočnila s podporou Košického samosprávneho kraja a v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava a sieťou EURES, ktorá aktivizovala v rámci Burzy práce aj zamestnávateľov.

Rovnaká aktivita sa konala aj v Revúcej dňa 28. 10. 2015
pod záštitou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej.

Na oboch burzách zamestnanci a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava propagovali študijné odbory ponúkané pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2016/2017.

Celý článok + Fotogaléria

Spolupráca s holandskou školou v rámci projektu ERAZMUS+
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava spracovala v programe ERAZMUS+ dvojročný projekt vzájomnej výmeny žiakov v rámci súvislej odbornej praxe študentov.
Projekt je spracovaný s holandskou školou ROC Flevoland, Amsterdam, Holandsko, stredisko v Almere, ktorá má takmer identický študijný program ako naša škola.
V súčasnosti prebieha druhé kolo výmennej stáže žiakov Obchodnej akadémie v Rožňave v holandských firmách.
Dvanásť žiakov v čase od 24. 10. do 14. 11. 2015 pod vedením pani Mgr. Jany Vidovej, projektovej manažérky projektu ERAZMUS+, má zabezpečené pracovné miesta v holandských firmách a rieši problematiku zahraničného obchodu.

Žiaci získavajú mimoriadne skúsenosti, ktoré môžu využiť kvalitatívne na vyššej úrovni aj v podnikoch so zahraničnou účasťou na Slovensku.
Do Holandska vycestoval v tomto období aj riaditeľ školy, PaedDr. Viktor Baláž, ktorý rokoval s novým vedením školy. Výsledkom rokovania bolo podpísanie memoranda o spolupráci na ďalšie roky. Podpis novej zmluvy je dôkazom aj toho, že sme schopní zabezpečiť holandským študentom aj učiteľom vhodné podmienky na realizáciu svojho programu odbornej praxe.

Fotogaléria

Úspešný 13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 v KE
V Spoločenskom pavilóne v Košiciach sa v dňoch 21. - 22. októbra 2015 konal 13. MVCF krajín V4, na ktorom vystavovalo 21 cvičných firiem z Poľska, Českej republiky a zo Slovenska.

Veľtrhu sa z našej školy zúčastnila cvičná firma Rio Dolce. Zamestnanci cvičnej firmy pripravili na veľtrh množstvo propagačných prospektov v slovenskom a v anglickom jazyku a katalóg produktov cvičnej firmy, kde pridali aj ruštinu a nemčinu. Vytvorili výstavný stánok, v ktorom nielen prezentovali svoj predmet podnikania, ale riešili aj konkrétne obchodné prípady, uzatvárali aj obchodné vzťahy a kontakty. Kinga Fehérová a Samo Blaško v slovensko-anglickom dialógu zaujímavo odprezentovali elektronickú prezentáciu o cvičnej firme a o predmete podnikania.

Umiestnenie CF:

1. miesto v súťaži o cenu "Najlepšia elektronická prezentácia"
3. miesto v súťaži o cenu "Najlepšia cvičná firma"

Cvičnej firme blahoželáme.
Všetkým našim cvičným firmám prajeme ďalšie úspešné cvičnofiremné podnikanie.

Fotogaléria

EXKURZIA BRATISLAVA A VIEDEŇ
Dňa 08.10.2015 sa uskutočnila odborná exkurzia do Bratislavy. Hlavným cieľom tejto exkurzie bola prehliadka výrobného závodu Volkswagen Slovakia. Prehliadka závodu trvala 90 minút, študenti sa dozvedeli o histórii závodu, aké modely áut sa v Bratislave vyrábajú, absolvovali niekoľko typov prehliadky - karosáreň, výrobu agregátov (výroba podvozkov, dokonale riadená logistická sieť - dodávka dielu "just in time"). Študenti mali možnosť vidieť najmodernejšiu lisovňu koncernu na svete a najväčší koncernový lis, ktorý lisuje jednotlivé diely karosérie. Na záver navštívili Auto Fórum s výstavnými modelmi áut vyrábaných v Bratislave...

Celý článok + Fotogaléria


Školské kolo súťaže "Najlepší podnikateľský zámer 2015"

Dňa 07.10.2015 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Najlepší podnikateľský zámer 2015". Do súťaže sa zapojili študenti 2. ročníka (v školskom roku 2014/2015) a do školského kola postúpilo 11 študentov (III.A, III.B, III.C) . Formou prezentácie a obhajoby práce predstavili svoj podnikateľský zámer. Členmi hodnotiacej komisie boli vyučujúce odborného predmetu Podniková ekonomika - Ing. Ivana Fafráková, Ing. Alica Koľveková a Ing. Zuzana Šivecová. Komisia sa zamerala na hodnotenie nápadu, ústneho prejavu, obsahu prezentácie a prezentačných zručností študenta.

Komisia vysoko ocenila kreativitu študentov a veľmi zaujímavé nápady na podnikanie.

Výsledky školského kola:

TOP PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
Vanessa Zelinová (III.A) AMAZING CARS - postup do krajskej súťaže

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER študijného odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Branislav Očkaik (III.A) - EAGLE

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER študijného odboru obchodná akadémia
Štefan Barczi (III.C) - VIP Agency s.r.o.

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu
Dominik Krajec (III.C) - DK WELLNESS CENTRUM

Všetkým ostatným účastníkom ďakujeme za účasť a krásne nápady na podnikanie.
Želáme veľa úspechov.

To, že niekto dosiahne nejaký úspech,
je len dôkazom pre všetkých, že ostatní ho môžu dosiahnuť tiež.
Abraham Lincoln
Fotogaléria

CENA PRIMÁTORA MESTA
Počas prebiehajúcich osláv Dní mesta Rožňava 2015 boli udelené najvyššie mestské ocenenia. Medzi ocenenými bol aj žiak našej školy Patrik Žori zo IV. A triedy.
Získal CENU PRIMÁTORA MESTA za juniorský titul majstra sveta v disciplíne Wordprocessing a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava.
K udelenému oceneniu mu srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

Mosty bez bariér
Dňa 17.09.2015 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili akcie s názvom "Mosty bez bariér",
ktorá sa konala v Pribeníku.

Celý článok + Fotogaléria

Výstup Zejmarskou roklinou na Geravy
Dňa 16. 09. 2015 žiaci III.C triedy aj napriek mierne nepriaznivému počasiu
absolvovali zaujímavú poznávaciu turistiku do Slovenského raja...

Celý článok + Fotogaléria

ZLATO Z CELOSVETOVEJ SÚŤAŽE V SPRACOVANÍ INF. NA PC
Patrik Žori, žiak III. A triedy Obchodnej akadémie v Rožňave sa stal v júli 2015
juniorským majstrom sveta v súťaži Spracovanie informácií na počítači v disciplíne
Profesionálne spracovanie textu - wordprocessing.

Celý článok + Fotogaléria

Oplatí sa byť aktívny ☺
Študenti Obchodnej akadémie sa už roky zapájajú do rôznych dlhodobých aktivít medzinárodnej spolupráce a riešia spoločne s mládežou z rôznych krajín Európy a Ázie zadania, ktoré si vymyslia sami - v oblasti prezentovania a spoznávania kultúrneho dedičstva, životného štýlu či bežného života, teda nielen profesionálnu oblasť života - stáže v zahraničí či cvičné firmy.

Dnes dostali úžasnú ponuku, za ktorú partnerským školám v Indonézii ďakujeme, a to zúčastniť sa prezentačných a poznávacích aktivít, ktoré pripravili a pozvali naň mládež a učiteľov z vybraných škôl v krajinách Európy a Ázie. Aktivita, ktorá je jedinečná, má názov "Trails Expedition 2015" a v dňoch 1 - 10 novembra 2015 žiaci (jazykovo zdatní v anglickom jazyku) a učitelia môžu prezentovať svoju kultúru a spoznávať rôznorodosť Európskej, či pre nás kultúrnu exotiku Ázie. Počas týchto dní sa zúčastnia poznávacích výletov života žiakov na ostrove Jáva (hlavné mesto Jakarta), štát Indonézia v juhovýchodnej Ázii.

Držíme im prsty a nezabudnite ENJOY :!!!
Mgr. Jana Vidová

Fotogaléria

Študentská konferencia
V dňoch 11. 06. 2015 - 12. 06. 2015 sa žiaci prvého ročníka Lucia Fazekašová a Martina Plišková zúčastnili v rámci predmetu Manažment osobných financií celoslovenskej študentskej konferencie v Bratislave v centrále Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici.

Celý článok + Fotogaléria

Odovzdávanie maturitných vysvedčení
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava pripravila na deň 29. 5. 2015 slávnostný akt odovzdávania maturitných vysvedčení v troch odboroch štúdia, v odbore obchodná akadémia, v odbore obchodná akadémia - bilingválne štúdium a v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu.
Odovzdávanie maturitných vysvedčení v tomto školskom roku bolo trochu výnimočné. Absolventi jednej triedy obchodnej akadémie sú prví absolventi, v Prešovskom a Košickom kraji, ktorí ukončili bilingválne štúdium v anglickom jazyku v odbore obchodná akadémia. Riaditeľ školy im odovzdával maturitné vysvedčenia v anglickom jazyku aj vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške v odbore ekonomika, ktoré boli garantované Jazykovou školou v Košiciach.

Celkove na ústnej forme maturitnej skúške maturovalo 74 žiakov, všetci úspešne. Na bilingválnom odbore maturovalo 21 žiakov, v odbore obchodná akadémia maturovalo 33 žiakov a v odbore MRCR 17 žiakov.
Že obchodná akadémia pripravuje žiakov na život teoreticky aj prakticky svedčia o tom certifikáty, ktoré žiaci prevzali popri maturitných vysvedčeniach - certifikáty o absolvovaní sprievodcovského kurzu, barmanského kurzu, vysvedčenie o štátnej skúška z administratívy a hospodárskej korešpondencie, a certifikát o osvojení si práce v účtovníckom programe na PC a o úspešnej práci v cvičných firmách.

Fotogaléria

Najlepší podnikateľský plán 2015
Úrad Košického samosprávneho kraja, odboru školstva v Košiciach v spolupráci s Obchodnou akadémio Watsonova, Košice organizoval súťaž Najlepší podnikateľský plán pre všetky stredné školy v pôsobnosti KSK.

Iveta Lorinczová preberá pohár za 2. miesto v krajskej súťaži Najlepší podnikateľský plán

Regionálna súťažná prehliadka sa konala 15. 05. 2015. Našu školu reprezentovala Ivetka Lörinczová, žiačka III.C triedy študijného odboru obchodná akadémia. Vypracovala podnikateľský plán na tému Autokino CarIX. Úspešne ho obhájila.
V súťaži získala 2. miesto. Blahoželáme.

Žiačka Iveta Lorinczová s ocenením aj so svojou učiteľkou Ing. Z. Šivecovou.

Fotogaléria

Mladý tvorca 2015 - Top turistická destinácia regiónu
Súčasťou celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2015 organizovanej už tradične v areáli Agrokomlexu v Nitre bola aj súťaž Top turistická destinácia regiónu 2015. Súťaž sa konala v dňoch 28. - 30. 04. 2015. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Obchodná akadémia Rožňava sa zapojila projektom Cesty ľadom, ktorý sa zameriaval na propagáciu Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Žiaci III.C študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu Alexandra Vidová, Tomáš Hajdúk, Klaudia Tymzáková, Diana Zatrochová, Barbora Žúdelíková a Štefan Šiling navrhli a zrealizovali úpravu výstavného stánku v zmysle zvolenej témy. Pripravili potrebné propagačné materiály. Veľa času a úsilia venovali príprave prezentácie, ktorá obsahovala nimi natočené a spracované videomateriály o uvedenej destinácii. Zároveň musela byť ozvučená a doplnená sprievodným slovom.

Všetci žiaci aktívne pracovali počas celej súťažnej prehliadky a podávali informácie o zvolenej turistickej destinácii. Mimoriadne poďakovanie patrí Davidovi Kentošovi za jeho pomoc pri úprave videa, prezentácie a propagačných materiálov.

Žiaci zodpovedne vykonávali svoju prácu počas prípravy na súťaž, ako aj počas jej realizácie. Vzorne reprezentovali Obchodnú akadémiu Rožňava.

Fotogaléria

Oficiálne výsledky prijímacích skúšok
Oficiálne výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka Obchodnej akadémie,
Akademika Hronca 8, Rožňava, v školskom roku 2015/2016

odbor:
Obchodná akadémia
Manažment regionálneho cestovného ruchu

Krásne úspechy cvičných firiem v Litve
Naše cvičné firmy William Dolce - Rio Dolce a Lukáš Danko - Ovečka Anička sa v dňoch 22. - 23. 04. 2015 zúčastnili 19. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Litve, v meste Klaipeda. Líderkami týchto firiem sú Ing. Zuzana Šivecová a Ing. Stanislava Lukáčová. Veľtrhu sa zúčastnilo spolu 41 firiem.

Po namáhavej 20 hodinovej ceste a krátkej rekonvalescencii, žiaci so zanietením súťažili s cvičnými firmami z Litvy, Fínska a Ruska. Opätovne potvrdili svoje kvality, a na Slovensko priniesli nádherné umiestnenia.

Cvičná firma Rio Dolce sa stala strieborným víťazom za originálny stánok
(výnimočnosť, atraktívnosť, súvislosť s aktivitami firmy)

Cvičná firma Ovečka Anička si odniesla tri prvé miesta:

1. Najlepšia manažérka, najlepšia reprezentantka - stala sa ňou Alexandra Ambrúšová (sebavedomie, odhodlanosť, úsilie dosiahnuť cieľ, excelentná reakcia v extrémnych situáciách, originálne a jasné vyjadrenie myšlienok, zodpovednosť za svoje činy a tímovú prácu)

2. Zlatý víťaz: Najlepšie schopnosti komunikácie a spolupráce medzi cvičnými firmami stredných škôl (excelentná komunikácia, schopnosť pre kvalifikovanú obsluhu klientov, výborná znalosť a prezentovanie ponúkaných produktov a služieb)

3. Najlepšia cvičná firma - pracovný tím (tímová práca smerujúca k jasnému cieľu, štýlový tím, členovia cvičnej firmy zodpovedajú za seba navzájom, súlad predmetu podnikania s marketingom, výzdobou stánku a oblečením)

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria   +   Článok

Veľký úspech tímu obchoďákov
Naši žiaci sa prvýkrát pod vedením Ing. Fraňovej zapojili do náročnej súťaže Generácia €uro a len malý krôčik ich delil od cesty do Frankfurtu nad Mohanom. Súťaž vyžaduje pomerne hlboké vedomosti a hlavne záujem o makroekonómiu.

Tím Obchoďáci súťažil v zložení žiakov V. A triedy:

Martin Czmorik, Marika Peniašková a Lenka Pavlovská
a umiestnil sa na krásnom 2. mieste v celoštátnom kole.

Súťaž pozostáva z niekoľkých kôl, ktoré sú selekčné a len tie najlepšie tímy postúpia do vyššieho kola. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 104 tímov. V prvom kola žiaci odpovedali online na 30 otázok rôznej obtiažnosti z oblasti makroekonómie. V druhom kole žiaci písali esej, v ktorej samostatne rozhodovali o použití určitých makroekonomických nástrojov týkajúcich sa menovej politiky ECB.

Do tretieho, celoštátneho kola sa prepracovalo už len 6 najlepších tímov. Toto kolo bolo najťažšie, keďže úlohou žiakov bolo vytvoriť prezentáciu a pred porotou, ktorá sa skladala z odborníkov NBS, pútavou formou obhájiť svoje rozhodnutie z eseje a tiež odpovedať na otázky z makroekonomickej politiky eurozóny.
Pevne dúfame, že sa tento úspech podarí v budúcnosti zopakovať aj ďalším zanietencom makroekonómie z našej školy.

SOČ
Aj v tomto školskom roku 2014/2015 sa všetci žiaci tretieho ročníka zapojili do stredoškolskej odbornej činnosti. Do školského kola postúpilo 11 prác v šiestich odboroch. Keďže z každého odboru môžu postúpiť do obvodného kola iba 2 práce, 9 prác postúpilo do ďalšieho kola v Spišskej Novej Vsi 26. 03. 2015.

Do krajského kola sa prepracovalo 7 prác,
ktoré reprezentovali našu školu v Košiciach 01. 04. 2015.

MenoTriedaTémaOdbor
Jozef HorváthIII. AManipulácia más17
Gabriela HricováIII. AVplyv požiaru hradu Krásna Hôrka na turizmus v regióne Horný Gemer08
Michal MišendaIII. AČo je start-up?15
Michal VesterIII. ATime manažment stredoškoláka01
Daniela ŠnírerováIII. CNekalé praktiky obchodníkov pri potravinárskom tovare13
Viktória KoósováIII. CItinerár pobytu v Slovenskom raji08
Diana ZatrochováIII. CKvalita života nezamestnaných15

Z týchto prác to bola práca a prezentácia Michala Vestera: Time manažment stredoškoláka, ktorá upútala odbornú porotu v odbore 01 - Voľný čas a obsadila 1. miesto, preto postupuje do celoštátneho kola v Piešťanoch v dňoch 21. - 24. 04. 2015.

Fotogaléria

Druhé kolo výmennej stáže
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava spracovala v programe ERAZMUS+ dvojročný projekt vzájomnej výmeny žiakov v rámci súvislej odbornej praxe študentov.

Projekt je spracovaný s holandskou školou ROC Flevoland, Amsterdam, Holandsko, stredisko v Almere, ktorá má takmer identický študijný program ako naša škola.

Prvé kolo výmeny žiakov sa uskutočnilo v roku 2014 (v apríli 2014 tu boli žiaci z Holandska, v novembri 2014 boli naši žiaci v Holandsku).

Druhé kolo výmennej stáže sa začína 12. 4. 2015. Dvanásť študentov z Holandska a dvaja učitelia pricestovali do Rožňavy a v pondelok 13. 4. sú už zapojení do aktivít v rámci Rožňavských firiem.


Prijímacie skúšky 2015
Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka OA v Rožňave
- bilingválne štúdium v školskom roku 2015/2016

Výsledky PS 1. 4. 2015

Žiaci, ktorí splnili kritéria sú prijatí.

Celoslovenské kolo súťaže žiakov v spracovaní inf. na počítači
Celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sa konalo 10. a 11. marca 2015 v Spojenej škole Slanická Osada, Námestovo. Náš kraj reprezentovalo 9 žiakov, z toho 4 žiaci našej OA: 1. disciplíne - odpis textu: Tomáš Hajdúk, III. C a Radovan Mike, IV. B v 2. disciplíne - úprava textu na počítači: Radovan Mike, IV. B a Alexandra Szepessyová, IV. B v 3. disciplíne - profesionálne spracovanie textu - wordprocessing: Patrik Žori, III. A.

V silnej a vyrovnanej konkurencii sa naši reprezentanti nestratili, ba v novej 3. disciplíne zažiaril Patrik Žori, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a opäť našu školu zviditeľnil v celoslovenskom meradle. Minuloročný víťaz Radovan Mike v UTX sa umiestnil na 4. mieste.

Najlepším srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Súťažiaci spoznali ďalší krásny kút našej vlasti a po súťaži navštívili Oravský hrad a múr Oravskej priehrady.

Výsledková listina

Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači
12. februára 2015 v Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice

Zo 7 odborných škôl súťažilo 37 žiakov v disciplínach: odpis textu, úprava textu na počítači a wordprocessing. Našim úspešným žiakom blahoželáme a veríme, že nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole SIP v Slanickej osade pri Námestove 10. a 11. marca 2015.

Výsledková listina

Fotogaléria

DEŇ BEZPEČNÉHO INTERNETU
OA Rožňava organizuje dňa 10. februára 2015
2. ročník konferencie "Deň bezpečného internetu".

Akcia sa uskotuční v divadelnej sále OKC od 9:00 za prítomnosti
žiakov a učiteľov Obchodnej akadémie.

Hosťom konferencie je Mária Tóthová Šimčáková - odborná garantka projektu e-deti.

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.

OA Rožňava inovuje odbory štúdia
Odbory štúdia:
6317 M - obchodná akadémia - všeobecná
6317 M - obchodná akadémia - rozšírené vyučovanie informatiky
6324 M - manažment regionálneho cestovného ruchu
6317 M 74 - obchodná akadémia - bilingválne štúdium (pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ)

Bilingválne štúdium - jedinečnosť regiónu
5-ročné štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Žiak získa v anglickom jazyku všeobecné
aj odborné znalosti a môže získať vysvedčenie o štátnej skúške z ANJ.
Prípravné testy a kritériá na prijímacie skúšky sú uverejnené na stránke školy,
sekciaOA-bilingválne štúdium.

NOVÉ - obchodná akadémie z rozšíreným vyučovaním informatiky
zabezpečí vzdelanie vyhľadávané v praxi: EKONÓM - INFORMATIK

Škola sa v stáva od školského roka 2015/2016 Centrom odborného vzdelávania
pre kreatívnu ekonomiku (COV). Škola bude v rámci COV spolupracovať s vysokými školami a IT firmami v oblasti ekonomiky a informatiky.


V súčasnosti má škola 12 tried, z toho 4 triedy obchodnej akadémie 5 tried obchodnej akadémie - bilingválneho odboru a 3 triedy manažmentu regionálneho cestovného ruchu. Celkový počet žiakov je 290.
Súčasťou Obchodnej akadémie je školský internát a školská jedáleň.

Škola pripravuje žiakov na prax ako aj na vzdelávanie v systéme vysokých škôl.

Škola je zapojená do projektu OA Rožňava - moderná škola, v rámci ktorej bude v marci 2015 vybavená prostriedkami informačných technológií v sume 60 tisíc EUR.

Vybavenie školy:
6 odborných učební s PC a s internetom
1 učebňa kontinuálneho vzdelávania s 21 notebookmi
4 odborné učebne s interaktívnou tabuľou
1 jazykové laboratórium a 5 jazykových učební
1 telocvičňa 32 x 18 s posilňovňou
1 viacúčelové ihrisko s umelým povrchom

Prioritou školy je spokojný zákazník - úspešný absolvent, schopný okamžite sa uplatniť na trhu práce alebo pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

Víziou školy je stať sa prostredníctvom inovačných metód a postupov vo vzdelávaní žiakov jednotkou medzi strednými školami v okrese Rožňava a v Košickom kraji sa zaradiť medzi najlepšie stredné odborné školy.