Facebook - OARVOARV.EDUPAGE.ORG

Obchodná akadémia Rožňava
   
Aktuality
 
Novozaložená cvičná firma z OA bola vo Vranove nad Topľou
07. decembra 2018 sa konal v Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou XII. Vianočný veľtrh cvičných firiem. Veľtrh sa organizoval ako súťaž medzi domácimi cvičnými firmami za prítomnosti pozvaných cvičných firiem. Zúčastnilo sa ho 8 cvičných firiem: 5 firiem z kmeňovej školy, 1 firma z SOŠ Prešov, 1 firma z SOŠ Vranov nad Topľou a novovzniknutá cvičná firma AUTOCENTRUM OA, s. r. o. z Obchodnej akadémie v Rožňave.Celý článok + Fotogaléria

Mikuláš navštívil aj obchodnú akadémiu
Obchodná akadémia v Rožňave organizuje každoročne na Mikuláša
pre žiakov svojej školy deň plný zábavy a športu. Nebolo to inak ani 6. decembra 2018.

Žiaci, ktorí sú zdatní v korčuľovaní, sa stretli na zimnom štadióne a do sýta sa vyšantili na ľade.
K dobrej nálade prispeli aj sladkosti, ktoré dostali z košíka Mikuláša.

Tí, ktorí dávajú prednosť turistike, si vychutnali krásne počasie v prírode. Približne hodinová túra v zimnej krajinke začala v obchodnej akadémii a ukončila sa tesne nad zariadením pre seniorov Rožňava-Huta. Samozrejme, ani týchto žiakov Mikuláš neobišiel a okrem sladkostí im priviezol aj horúci čaj.

Tento deň sa naozaj vydaril. Veríme, že na budúci rok ho zopakujeme.

Fotogaléria

Žiačka OARV ocenená predsedom KSK Ing. Rastislavom Trnkom
Sabína Čobádiová je žiačkou III.B triedy Obchodnej akadémie v Rožňave.
Dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.

Predsedom KSK bola odmenená v kategórii "vedomosti a zručnosti".

Svoje zručnosti prejavila na súťažiach v Spracovaní informácií na počítači.Na celoštátnom kole v odpise z obrazovky skončila na 4. mieste a v rámci celoštátnej súťaže Šikovné prsty obsadila tiež 4. miesto.

Výborné výchovno-vzdelávacie výsledky dokázala aj na krajskom kole Olympiády v slovenskom jazyku. Skončila na 8. mieste ako najlepšia žiačka zo stredných odborných škôl.

Je šéfredaktorkou školského časopisu SRŠEŇ, s ktorým sa škola pravidelne zúčastňuje celoslovenskej súťaže Štúrovo pero. V školskom roku 2017/2018 bola odmenená za veľmi dobré spracovanie časopisov poslancom Európskeho parlamentu týždenným pobytom v Štrasburgu.

Vedenie školy aj všetci učitelia jej ďakujú za vzornú reprezentáciu školy.

Fotogaléria

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave
V dňoch 21. - 23. 11. 2018 sa cvičná firma Rio Dolce zúčastnila 20. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Cvičné firmy na veľtrhu vzájomne obchodovali a súťažili v kategóriách: Hlavná kategória - Najlepšia cvičná firma, Najlepší stánok, Najlepšia elektronická prezentácia, Najlepší reprezentant/reprezentantka, Najlepší katalóg, Najlepšie logo, Najlepší slogan. Udelené boli špeciálne ceny: Cena Najinovatívnejší nápad, Cena ekonomickej praxe, Cena SCCF, Cena Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Našu školu reprezentovala CF Rio Dolce, v ktorej pracujú žiaci IV.B a V.A triedy. Žiaci si z veľtrhu odniesli množstvo nových zážitkov, poznatkov a skúseností. CF Rio Dolce získala v konkurencii 42 cvičných firiem z Rumunska, Maďarka, Českej republiky a Slovenska Cenu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kategória Najlepšia firma veľtrhu predstavuje súčet bodov zo všetkých súťaží a naša firma Rio Dolce sa umiestnila na 7. mieste.

Ďakujeme pani Ing. Zuzane Šivecovej a žiakom za skvelú reprezentáciu našej školy.

Fotogaléria

Boli sme štýloví a hodili sme sa do gala!
Dňa 22. 11. 2018 sa uskutočnil medzinárodný SUIT UP deň,
do ktorého sa zapojila aj naša škola - Obchodná akadémia v Rožňave.
Podporili sme tento deň tým, že sme prišli do školy formálne oblečení.
Fotogaléria

Týždeň aktivít Obchodnej akadémie v Rožňave
Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku bol jeden týždeň v novembri v našej škole výnimočný. Od 12. - 16. 11. 2018 sa u nás konali rôzne zaujímavé aktivity pri príležitosti Dňa študentstva.
V pondelok a utorok sme zorganizovali Dni otvorených dverí pre žiakov, učiteľov a výchovných poradcov zo základných škôl formou netradičných vyučovacích hodín priamo v našich triedach a učebniach. V stredu sa konala slávnostná imatrikulácia prváčikov spojená s úžasným kultúrnym programom, ktorý pod taktovkou Ing. Heleny Fraňovej pripravili žiaci vyšších ročníkov. Vo štvrtok všetky triedy "zobudili" svojho športového ducha a zabojovali v rôznych športových disciplínach (stolný tenis, basketbal, volejbal, florbal, futbal).
V piatok sa naši žiaci zapojili do rôznych aktivít. Konala sa Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, súťaž v Spracovaní informácií na počítači, žiaci absolvovali online vedomostný kvíz "Nebuď otrok drog", online projekt "Digitálna inteligencia".
V rámci Dňa zdravej výživy sme mali v školskej jedálni pripravený výber zdravých jedál, ktorý pripravili žiaci rôznych ročníkov. Pri príležitosti Týždňa boja proti drogám sa v triedach konali aktivity s našimi PEER aktivistkami a pracovníčkami CPPPaP. No a kto ešte mal voľné ruky, mohol sa počas dňa podieľať na skrášľovaní okolia školy.

O bohatom programe hovorí aj niekoľko fotiek v našom fotoalbume:
Imatrikulácia - Spracovanie informácií na PC - Športový deň a upratovanie

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Už tretíkrát v našej škole sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách - prváci a druháci v kategórii B a tretiaci a štvrtáci v kategórii A. Všetci museli zvládnuť tri časti úloh: test, kompozíciu textu a rečnícke vystúpenie na určenú tému. Na súťaži sa zúčastnilo 18 žiakov a odborná porota zložená z učiteľov slovenčinárov pozitívne ocenila podané výkony. Podľa kritérií hodnotenia sa za úspešných riešiteľov považovali žiaci, ktorí získali 40 bodov z 55.
Najlepšími žiačkami sa stali Sabína Čobádiová (III.B) v kategórii A a Radka Borošová (II.B) v kategórii B, čím postupujú na krajské kolo olympiády. Úspešnými riešiteľmi boli ešte Adriána Žoriová (III.B), Ján Chalupka (IV.A). Druhé a tretie miesto medzi mladšími žiakmi získali Michaela Koltášová (I.A) a Bianka Burdigová (I.B).

Veríme, že naše dievčatá nás budú úspešne reprezentovať v krajskom kole v Košiciach.

Fotogaléria

Deň zdravej výživy
Každoročne si aj v našej škole pripomíname svetový Deň zdravej výživy. A ani tento rok to nebolo inak. Iné bolo hádam len to, že sme si deň zdravej výživy urobili v piatok 16. 11. 2018, ako súčasť "Týždňa študentstva", v rámci ktorého sa v našej škole konalo množstvo rôznorodých akcií.
Náš "zdravý deň" ale nebol ani tak zdravý, ako skôr chutný a pestrý. Žiaci všetkých tried za asistencie členov Žiackej školskej rady, priniesli do jedálne školy koláče, jednohubky, ovocné pyré, plody jesennej prírody a všetky možné maškrty, ktoré doma pripravili a ozvláštnili tak náš jedálniček.
No čo viac dodať, bol to chutný deň, veď si pozrite fotografie.

Historický úspech Obchodnej akadémie v Rožňave
O dlhodobej a kvalitnej výchovno-vzdelávacej práci učiteľov a vedenia Obchodnej akadémie v Rožňave hovoria výsledky v hodnotení mimovládnej neziskovej a nezávislej organizácii INEKO, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy inštitúcií.
V rámci hodnotenia škôl berie do úvahy výchovno-vzdelávacie výsledky, výsledky maturitných skúšok, úspechy žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach, zamestnanosť absolventov, účasť školy v európskych projektoch.
Obchodná akadémia v Rožňave obsadila za školský rok 2017/2018 medzi strednými odbornými školami na Slovensku 7. miesto.
To, že práca učiteľov je vysoko úspešná, hovoria aj umiestnenia v rámci Slovenska za posledné roky: po školskom roku 2013/2014 skončila obchodná akadémia na 32. mieste, 2014/2015 na 23. mieste, za školský rok 2016/2017 na 10. mieste a za školský rok 2017/2018 na 7. mieste. Zároveň je najlepšou strednou odbornou školou v Košickom kraji a treťou najlepšou obchodnou akadémiou na Slovensku.
Ďakujeme učiteľom aj vedeniu školy za dobrú reprezentáciu školy, mesta Rožňava a Košického samosprávneho kraja.


Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu
V živote mladého človeka je veľmi dôležité vzdelanie a výber správnej strednej školy. Nie je to ľahké rozhodnutie, a žiak je často ovplyvnený tým, kam idú jeho kamaráti, čo povie rodič,....

Na to, aby boli žiaci a rodičia informovaní o možnostiach štúdia na strednej škole, sa každoročne koná prezentačná výstava stredných škôl okresu Rožňava s názvom "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu", ktorú organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre žiakov základných škôl.

V tomto školskom roku sa výstava konala dňa 24. 10. 2018 v priestoroch OKC.

Zamestnanci a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava propagovali na výstave študijné odbory ponúkané pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2019/2020.

Sú to odbory:

6317 M - obchodná akadémia, školský vzdelávací program ekonóm - informatik
6317 M 74 - obchodná akadémia, bilingválne štúdium.
Súčasťou výstavného stánku bola aj prezentácia projektov, do ktorých je obchodná akadémia zapojená. Do tejto aktivity sa škola zapojila v rámci Európskeho týždňa odborných zručností po názvom Worshop ekonómov.

Veríme, že sme naším stánkom zaujali, a žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia sa rozhodnú pre správnu voľbu školy, pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Fotogaléria

16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 Košice
V dňoch 17. - 18. 10. 2018 sa cvičná firma Rio Dolce, v ktorej pracujú žiaci IV.B a V.A triedy, zúčastnila 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach v Spoločenskom pavilóne. Predmetom podnikania CF Rio Dolce je výroba a predaj čokolády. Veľtrhu sa zúčastnilo 26 cvičných firiem z Poľska, Čiech a Slovenska. Súťažilo sa v siedmych súťažných kategóriách. V troch sme získali prvé miesta:

Súťaž 60 sekúnd vo výťahu
1. miesto Monika Molnárová

Najlepší obchodný reprezentant
1. miesto Jakub Hovorka

Najlepší katalóg
1. miesto Petra Chnapková

Srdečné blahoželanie k úspešnej reprezentácii nielen cvičnej firmy, ale celej obchodnej akadémie patrí všetkým zamestnancom cvičnej firmy Rio Dolce.

Fotogaléria

Obchodná akadémia v štátnom archíve
Štátny archív Košice, pracovisko Rožňava, nám, žiakom 3. ročníka každoročne otvára svoje brány. V rámci predmetu administratíva a korešpondencia sme sa oboznámili prostredníctvom vedúceho pracoviska Mgr. Jána Liptáka s touto inštitúciou, jej poslaním i históriou archívnictva. Správu registratúry - zabezpečenie evidovania, tvorby, uchovania registratúrnych záznamov vo firmách, inštitúciách, úradoch, prístup k nim a zabezpečenie ich vyraďovania nám priblížila Ing. Eva Jergová. Zaujímavé informácie nám poskytli odborné pracovníčky v depozite a bádateľni. Veríme, že návšteva štátneho archívu nám pomôže zorientovať sa v problematike administratívy, resp. využitia poznatkov v praxi.

Fotogaléria

Ako sa darilo našim žiakom (OA Rožňava) na stáži na Cypre?
2. júna 2018 sme z Bratislavy odleteli na Cyprus do mesta menom Paphos. V tomto meste sme 4 mesiace pracovali v hoteloch značky Constantinou Bros. Celý pobyt na tomto ostrove bol plný nenahraditeľných skúseností a zážitkov. Spoznali sme tam ľudí z rôznych štátov sveta, napríklad ľudí z Litvy, Gruzínska, Srí Lanky, Grécka, či dokonca Nepálu.

Celý článok + Fotogaléria

Zlákal nás svet automobilov
V dňoch 11. a 12. októbra 2018 sa žiaci 4. a 5. ročníka Obchodnej akadémie v Rožňave zúčastnili zaujímavej exkurzie do sveta automobilov.
V prvý deň nás prijala automobilka Volkswagen v Bratislave, kde sme mohli sledovať takmer kompletne automatizovaný výrobný proces áut značiek ako Škoda, Volkswagen alebo Audi.
Nasledujúci deň sme sa zúčastnili autosalónu v Nitre, kde návštevníkom predstavili najnovšie modely niektorých značiek ako aj očakávané slovenské premiéry napríklad Škoda Kodiaq RS, CUPRA Ateca, Hyundai i30 N-line, JAGUAR I-PACE electric či Hyundai NEXO na vodíkový pohon.
Milovníci starších áut mohli obdivovať vystavených veteránov. V rámci tejto exkurzie si určite každý účastník prišiel na svoje.

Fotogaléria

OA na KOŽAZE
V dňoch 24. - 28. 09. 2018 sa naši žiaci III. A a III. B triedy zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia (KOŽAZ) v Rejdovej.
Program KOŽAZ-u bol bohatý. Začínal sa turistickým pochodom na Kejdu, počas ktorého sa žiaci oboznamovali s turistickými značkami, environmentálnymi zásadami pri pobyte v prírode, miestnou faunou a flórou.
Nasledujúci deň po raňajkách boli podľa vopred určeného rozvrhu pripravené zadania na stanovištiach - zdravotná výchova, topografia, pobyt v prírode, strelecká príprava.
V posledný deň sa uskutočnili branno - športové preteky, ktoré pozostávali zo streleckej súťaže, vedomostnej súťaže a športových súťaží. Po ukončení pretekov bolo vyhodnotenie súťaže a celého kurzu.
Každý deň mali žiaci spestrený večernými športovými hrami v telocvični základnej školy.

Fotogaléria

OARV podporuje vzdelávanie žiakov netradičnými metódami
Pevnou súčasťou vyučovacieho procesu Obchodnej akadémie v Rožňave sú počas niekoľkých rokov cvičné firmy. Cvičná firma je vyučovací predmet, v ktorom si žiaci spájajú teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami. Žiaci sa učia zostaviť podnikateľský plán, založiť podnikateľský subjekt, vystaviť spoločenskú zmluvu, otvoriť účet v banke, ohlásiť živnosť, založiť webovú stránku firmy, pripraviť marketingové materiály, katalóg firmy, cenníky, fiktívne predávať svoje produkty a služby....
Novinkou, ktorá je v tomto školskom roku súčasťou vyučovania predmetu cvičná firma, je aktívna spolupráca s reálnou firmou Autocentrum Opel - Hyundai. Pilotnou časťou spolupráce sú praktické cvičenia priamo vo firme - predajni automobilov, kde si žiaci prakticky trénujú nakupovanie automobilov na spôsob tzv. Mystery shoppingu (aj keď zamestnanci firmy o "zákazníkoch" vedia).

Ďakujeme firme za takúto skúsenosť a veríme, že si naši žiaci odnesú veľa nápadov, postrehov a námetov, ktoré využijú pri založení novej cvičnej firmy.

Fotogaléria

OA v Rožňave na súťaži "SLOVENSKÉ RÝCHLE PRSTY"
Na I. ročníku celoštátneho sústredenia žiakov v spracovaní informácií na počítači v Bratislave organizovaného OA Nevädzová Bratislava sa zúčastnila aj naša všestranná žiačka Sabína Čobádiová (III. B) s PaedDr. Emíliou Gajdošovou. Trojdňové tréningové sústredenie podľa modelu ZAV pod vedením Heleny a Jaroslava Zaviačičových i aktuálneho majstra sveta Jonáša Valu bolo rozšírené o oboznámenie sa a vyskúšanie novinky Intersteno - disciplíny audiotranscription. Pri kombinácii výsledkov zo súťaže (30 -min odpis textu - záznam hovoreného slova C-B-A a audiotranscription) spomedzi 35 účastníkov reprezentantka našej školy obsadila výborné 4. miesto. Sabínke blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Veríme, že získané zručnosti a vedomosti nám pomôžu pri výchove úspešných pisárov.

Fotogaléria

Ekonómia pre budúcich lídrov
V dňoch 6. - 11. augusta 2018 sa zúčastnil žiak Obchodnej akadémie v Rožňave Timotej Lipták letnej školy s názvom "Ekonómia budúcich lídrov", ktorú organizuje Nadácia F. A. Hayeka. Letná škola ekonómie sa konala v horskom hoteli Remata pri Prievidzi. Zišlo sa tu 28 mladých študentov, ktorí mali záujem rozvíjať svoje vedomosti v oblasti ekonómie.

Každý deň mali nabitý prednáškami, leadership tréningmi a rôznymi hrami. Na tejto letnej škole mali možnosť stretnúť zaujímavých ľudí, napr. podnikateľku roka Oľgu Bušo, alebo chlapcov zo slovenského startupu Ridelo Filipa Tomášku a Adriana Paleša. Porozprávali im o svojich začiatkoch, poradili ako rozbehnúť vlastný biznis... Bola to veľmi prínosná diskusia.

Posledný deň ich navštívil pán D. R. Seckinger, veľvyslanec z USA. On porozprával o tom, ako fungujú vzťahy Slovenska a USA. Po jeho prednáške čakal účastníkov posledný leadership tréning, pri ktorom sa ukázalo, ako sa z 28 člennej skupiny študentov z celého Slovenska stal za týždeň tím, ktorý vedel spolupracovať na 100%.

Účasť na programe Ekonómia pre budúcich lídrov umožnila žiakom zdokonaliť sa v oblasti ekonómie, získať odpovede na niektoré ekonomické a spoločenské otázky, rozvinúť svoje vodcovské zručnosti, načerpať inšpiráciu do ďalšieho profesného života a spoznať množstvo zaujímavých ľudí.
Fotogaléria

Duálne vzdelávanie v Obchodnej akadémii v Rožňave
Dňa 13. 09. 2018 sa konalo v priestoroch COVP Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava pracovné stretnutie o možnosti zavedenia duálneho vzdelávania v Obchodnej akadémii v Rožňave - prvej obchodnej akadémii na Slovensku s oprávnením používať od roku 2015 popri svojom názve označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku.
Stretnutie organizovalo vedenie obchodnej akadémie v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) v zastúpení Ing. Drahomírou Štepanayovou a Ing. Jozefom Štepanayom a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v zastúpení Ing. Petrom Kutruczom (DUAL POINT Košice). Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia regionálnych firiem: AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Autocentrum Opel - Hyundai, CMF Slovakia s.r.o., Ing. Zuzana Končeková - JAKON, Mayser Slovakia s.r.o., Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., výchovné poradkyne rožňavských základných škôl - ZŠ Zlatá, ZŠ Ulica pionierov, ZŠ akademika Jura Hronca a učitelia odborných predmetov obchodnej akadémie.

Predstaviteľom jednotlivých firiem bol vysvetlený, a zároveň prediskutovaný systém spolupráce medzi školou a zamestnávateľmi pri zavádzaní duálneho vzdelávania. Zástupcovia RÚZ a ŠIOV-u objasnili aj povinnosti, ale aj benefity všetkých zainteresovaných strán: zamestnávateľov, základných škôl, obchodnej akadémie aj jej žiakov.

Veríme, že toto pracovné stretnutie prinesie svoje ovocie, a onedlho budeme môcť oznámiť úspešný štart našej školy do systému duálneho vzdelávania, a tým zabezpečiť našim žiakom kvalitné odborné praktické zručnosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa v praxi hneď po ukončení štúdia.

Fotogaléria

Brány Obchodnej akadémie v Rožňave sa opäť otvorili...
Prázdniny sa skončili, škola začala. Privítal nás riaditeľ školy PaedDr. Viktor Baláž, ktorý nám poprial veľa úspechov v novom školskom roku. Osobne privítal žiakov prvého ročníka a aj nášho nového učiteľa anglického jazyka Mgr. Romana Jakobeja.

Okrem úvodných povinností počas prvého týždňa, akými sú: preberanie učebníc, príprava tried na vyučovanie, poučenie o dodržiavaní školského poriadku, bezpečnosti práce, sa už začali aj aktivity školy. Veríme, že ich cez školský rok bude dosť.

Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti sa 7. 09. 2018 žiaci druhého a maturitného ročníka zapojili do rôznych aktivít.

Druháci absolvovali besedu zameranú na ochranné prvky bankoviek a históriu papierových platidiel. Uvedenú problematiku prednášal odborník - numizmatik, a zároveň učiteľ matematiky PaedDr. Sanisló.

Maturitné ročníky sa zúčastnili online testovania, ktorého cieľom bolo zistenie prehľadu ich vedomostí o finančnej gramotnosti. Žiaci absolvovali 4 testy. Najrozsiahlejšie vedomosti preukázali a najviac bodov získali: Dominik Džačovský, Filip Tverďák zo IV. B a Patrik Žúdel z V. A.


Víťazom testovania blahoželáme, a všetkým žiakom a zamestnancom obchodnej akadémie prajeme úspešný školský rok 2018/2019.

OA v Rožňave nezaháľa a zapája sa do ďalších projektov.
Tu je prvý z nich: AEC network: Celebrating Diversity - CELEBRATING DIVERSITY

V rámci tohto projektu predstavujeme krásu rozmanitosti. Účastníci z participujúcich škôl majú priestor na to, aby prostredníctvom skupiny na sociálnych sieťach či internetovej stránke Obchodnej akadémie v Rožňave prezentovali históriu regiónu, recepty (najlepšie od babičiek), prírodné krásy miest, miestnu kultúru a pod.
Keďže chceme, aby naši mladí ľudia boli aktívni, chceli by sme sa naučiť hry a šport ktoré robia ostatní.
Na záver budeme hlasovať o najlepší / najzábavnejší / najzaujímavejší blog: (1) video (2) text a (3) fotografie medzi všetkými účastníkmi. A chceli by sme zorganizovať malé stretnutie s účastníkmi tu v Rožňave, aby sa osobne stretli a spoznali niečo osobne a predstavili svoju kultúru účastníkov. Podrobnosti o tejto navrhovanej návšteve budú predmetom neskoršej diskusie.

Participujúce školy:
 • koordinátor Obchodná akadémia v Rožňave,
 • St. Mark's Girls Senior Secondary School, India,
 • St. Marks. Sr. Sec. Pub. School, India,
 • Science Selangor Secondary School, Kula Lumpur, Malaysia,
 • Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember, Jawa Timur, Indonesia

Tu je krátky opis druhého z nich a odkaz na video, ktoré tvorí súčasť daného projektu:

Globálna vzdelávacia sieť Európa - uznáva dôležitosť inovácií v globálnom vzdelávaní prostredníctvom svojej ceny pre globálnu vzdelávaciu inováciu. Ocenenie prináša prínos globálnym vzdelávacím projektom, ktoré prinášajú pozitívnu zmenu a otvárajú oči a mysle ľudí k realite sveta, lokálne a globálne. Podporuje iniciatívy v oblasti globálneho vzdelávania, ktoré prinášajú túto zmenu prostredníctvom tvorivosti, účasti, priamych akcií, synergií a inovácií a nakoniec inšpirovať verejnú politiku.

GENEproject - video

GENE rozhodol, že budú zohľadnené nasledujúce aspekty:
 • transformačné učenie - zahŕňa osobný a kolektívny proces reflexie, ktorý vedie k posunu vnímania v chápaní seba samého, vieru človeka a správanie človeka, ktoré zahŕňa zmeny životného štýlu. Obsahuje tiež schopnosť poučiť sa zo skúseností, vrátane neúspechu s cieľom podporiť pozitívne zmeny,
 • vzájomná prepojenosť globálny - miestny - čo sa deje v miestnom kontexte, je prepojené s globálnou úrovňou a naopak; takzvanú dimenziu "glocal",
 • vzdelávací prístup - kde sa všetci zainteresovaní učia a aktívne sa zapájajú do procesu učenia, či už vo formálnom alebo neformálnom vzdelávacom prostredí,
 • kreativita - skutočný proces, ktorý dokazuje mimovoľné myslenie,
 • súdržnosť - iniciatíva zvyšuje synergie a súdržnosť medzi účelom, vzdelávacími prístupmi a svedectvami zúčastnených osôb a skupín,
 • outreach - venovať pozornosť verejnosti s osobitným zameraním na skupiny, ktoré sa nezúčastňujú na globálnom,
 • inšpirácia pre verejnú politiku - GENE uľahčuje učenie sa politiky a z tohto dôvodu sa skúsenosti môžu stať ukážkou verejnej politiky.
Žiadatelia sa vyzývajú, aby rozprávali príbeh o tom, ako ich iniciatíva prispieva k transformatívnemu učeniu a zmene vnímania medzi svojimi publikami a vysvetľuje, akým spôsobom je ich prístup inovatívny v ich kontexte.

Zobraziť staršie príspevky