Obchodná akadémia Rožňava
   
Aktuality
 
Školské kolo SOČ
20. februára 2018 sa v škole uskutočnilo školské kolo SOČ, kde žiaci tretieho ročníka predstavili a odprezentovali svoje práce, ktorým sa podľa ich záujmov venujú vo svojom voľnom čase. Do obvodného kola, ktoré bude 26. marca 2018 v SOŠ technická Michalovce, postupujú 4 nasledovné práce, všetky z III. A triedy:

1. Krisztína Zalczerová s prácou Mediálny multitasking v odbore 01 Voľný čas
2. Filip Frederik Pápai s prácou Ako porozumieť úverom v odbore 15 Ekonomika a riadenie
3. Lucia Tóthová s prácou Bloger ako práca v odbore 15 Ekonomika a riadenie
4. Branislav Macko s prácou Veríme všetkému vedeckému? v odbore 17 Pedagogika,
sociológia, psychológia

Všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov v reprezentácii školy vo vyššom kole súťaže.

Krajské kolo 52. ročníka SIP v Košiciach
Početná skupina žiakov našej školy OA Rožňava v sprievode s PaedDr. Gajdošovou a Ing. Sáreníkovou sa 15. februára 2018 zúčastnila súťaže v odpise, úprave textu na počítači a v profesionálnom spracovaní textu - wordprocessingu. Súťaž sa uskutočnila v Obchodnej akadémii Watsonova 61, Košice. Všetci žiaci boli úspešní a v plnej miere predviedli svoje zručnosti, schopnosti i vedomosti. Na celoslovenskom kole nás budú reprezentovať v UTX: Veronika Fazekašová zo IV. A, Lukáš Lőrinc zo IV. B, Sebastián Kovács z II. A, Katarína Vesterová zo IV. A a Boglárka Kovácsová z II. A a vo WP Timotej Lipták z III. B. Všetkým účastníkom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim držíme palce v Dolnom Kubíne 21. marca 2018.

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Dňa 7. februára 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - A, B. Našu školu reprezentovali dve žiačky, a to: Stanislava Macková (IV.B) ) v kategórii A a Sabína Čobádiová (II.B) v kategórii B. Súťaž pozostávala z troch častí: komplexný test z literatúry, gramatiky a slohu; slohová práca na vybraný žáner a ústny rečnícky prejav. Za úspešných riešiteľov sa považovali žiaci, ktorí získali 40 bodov z 55. Počet účastníkov v kategórii A bol 32 a v kategórii B 36. Ocenení boli traja najlepší žiaci a úspešní riešitelia v každej kategórii (A - 2 žiaci; B - 7 žiakov). Takouto úspešnou riešiteľkou bola aj Sabína Čobádiová, ktorá získala diplom úspešného riešiteľa v krajskom kole OSJL.

Sabínke srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Pozvánka na skúšobné testovanie
V dňoch 26. a 27. februára 2018 organizuje Obchodná akadémia

„Dni otvorených dverí“

Počas týchto dní si môžu žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl overiť svoje vedomosti
na prijímacie skúšky prostredníctvom skúšobných testov.

PRÍĎ SI VYSKÚŠAŤ TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

JUNIVERZITY
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku

Chceš vedieť viac?
Tak neváhaj a klikni.

Informatika ma baví - vyhodnotenie súťaže
Obchodná akadémia Rožňava v rámci aktivít "Centra odborného vzdelávania a prípravy
pre kreatívnu ekonomiku
zorganizovala 18. decembra 2017 súťaž "Informatika nás baví".
Súťaž bola určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl.
Zúčastnili sa jej 12 žiaci z troch základných škôl z Rožňavy.

Súťaž pozostávala z troch častí:
1. časť - Vedomostný test z oblasti internetu
2. časť - Kreslenie podľa predlohy
3. časť - Hry pre budúcich programátorov

Víťazom sa stal žiak, ktorý získal najväčší súčet bodov všetkých troch častí.

Vyhodnotenie súťaže:
1. miesto - Matej Hlivák, ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava
2. miesto - Michal Vrzal, ZŠ akademika Jura Hronca, Rožňava
3. miesto - Richard Palička, ZŠ Zlatá 2, Rožňava

Víťazom srdečne blahoželáme!

Mikuláš neobišiel ani obchodnú akadémiu
Obchodná akadémia v Rožňave organizuje každoročne na Mikuláša pre žiakov svojej školy deň plný zábavy a športu. Nebolo to inak ani dnes, 6. decembra 2017.
Žiaci, ktorí sú zdatní v korčuľovaní, sa stretli na zimnom štadióne a za účasti "Mikuláša" aj "Čerta" sa do sýta vyšantili na ľade. K dobrej nálade prispeli aj sladkosti, ktoré dostali z košíka Mikuláša (p. riaditeľa).
Tí, ktorí dávajú prednosť turistike, si vychutnali krásne počasie v prírode. Približne hodinová túra v zimnej krajinke začala v obchodnej akadémii, pokračovala popri hvezdárni smerom k rybníkom a ukončila sa tesne nad zariadením pre seniorov Rožňava-Huta. Samozrejme, ani týchto žiakov Mikuláš neobišiel a okrem sladkostí priviezol aj horúci čaj.

Tak tento deň sa naozaj vydaril :-)

Fotogaléria

Školské kolo olympiády z anglického jazyka
5. decembra 2017 sa v Obchodnej akadémii Rožňava uskutočnilo školské kolo 28. ročníka olympiády z anglického jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov všetkých tried a odborov školy. Súťažilo sa v troch kategóriách v disciplínach test slovnej zásoby, gramatický test, čítanie a počúvanie s porozumením a rozprávanie.

Víťazi jednotlivých kategórií :

kategória 2A - Matej Koltáš z II. B počet bodov 33
kategória 2B - Petra Chnapková z III. B počet bodov 55
kategória 2C1 (bilingválni) - Adela Pucsoková z V. A počet bodov 63

Víťazi kategórií 2A a 2B postupujú do okresného kola, ktoré bude 17. 01. 2018
v OA Watsonova Košice a víťaz kategórie 2C1 postupuje priamo do krajského kola,
ktoré bude 14. 02. 2018 v Gymnáziu Poštová Košice.

Víťazom blahoželáme a držíme palce do vyšších kôl súťaže.

Fotogaléria

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Koncom novembra sa uskutočnilo školské kolo v Olympiáde zo SJL. Vybraní žiaci súťažili v dvoch kategóriách - prváci a druháci v kategórii B a tretiaci a štvrtáci v kategórii A, a to v troch kolách - riešenie testu, v kompozícii textu a rečníckom vystúpení na určenú tému. Na súťaži sa zúčastnilo 18 žiakov a odborná porota zložená z učiteľov slovenčinárov pozitívne ocenila podané výkony. Podľa kritérií hodnotenia sa za úspešných riešiteľov považovali žiaci, ktorí získali 40 bodov z 55. Najlepšími žiakmi sa stali Sabína Čobádiová (II.B) v kategórii B a Stanislava Macková (IV.B) v kategórii A, čím postupujú na krajské kolo olympiády. Úspešnými riešiteľmi boli ešte Miriam Domiková (II.B), Kristián Laczko (II.B), Saskia Mesarčíková (I.A) a Adriana Žoriová (II.B).
Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Školské kolo v rétorike
Už pravidelne na konci kalendárneho roka organizujeme školskú súťaž v rétorike určenú pre končiacich žiakov, ktorí na základe triednych kôl preukazujú najlepšiu schopnosť pripraviť a prednášať prejav. Tento rok sa na súťaži 24.11.2017 zúčastnilo 8 žiakov, ktorí v dvoch kolách najprv predniesli pripravený prejav a potom predniesli v podstate nepripravený prejav na vyžrebovanú tému. Najlepším rečníkom sa podľa odbornej komisie stala Zuzana Kolesárová (IV.B), na 2. mieste sa umiestnila Monika Molnárová (IV.A) a tretia skončila Lea Dovcová (IV.B).
Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Obchodná akadémia v Rožňave oslávila polstoročie....
Obchodná akadémia v Rožňave, bývalá stredná ekonomická škola, oslávila dňa 16.11.2017 50. výročie svojho založenia. Oslavy sa uskutočnili v divadelnej sále Obchodno-kultúrneho centra v Rožňave. Tri hodiny slávnostného programu prepletaného odovzdávaním pamätných plakiet zamestnancom za výchovné a odborné pôsobenie nielen v minulosti ale aj v súčasnosti a bohatým kultúrnym programom moderovali: Karol Horník - bývalý absolvent SEŠ a dlhoročný poslanec KSK, súčasná žiačka Barbora Tomková a v druhej polovici vystriedal pána Horníka moderátor RTVS Gregor Mareš, ktorý patrí tiež medzi absolventov jubilujúcej školy. V slávnostnom programe vystúpili: tanečná skupina Sambed, speváčka Karmen Pál-Baláž (absolventka obchodnej akadémie) so sestričkou Vivien a otcom Marianom, folklórny súbor Dubina, Gajdošskí trogári z Veľkého Zálužia, hudobné teleso z Konzervatória Jozefa Adamoviča Košice. Program bol ukončený recepciou, na ktorej sa uskutočnil mini duel pod taktovkou Gregora Mareša.
Slávnosť pokračovala vo večerných hodinách, kedy sa o 19.00 h v sále Mestského úradu v Rožňave uskutočnila Oldies Party s Julom Viršíkom a Jožkom Pročkom.
Deň pred oslavami sa konala slávnostná imatrikulácia prvákov - taktiež v Obchodno-kultúrnom centre v Rožňave, ktorá sa niesla v duchu 50-eho výročia založenia školy. Prváci sa po prvýkrát po dlhšom období nemuseli obávať zadávaných úloh ani prezliekania, resp. maľovania na tvár. Imatrikulácie prebiehali v slávnostnom a dôstojnom duchu.
Obchodnej akadémii v Rožňave prajeme, aby sa jej darilo rozvíjať, nadobúdať správny smer vo svete praxe a aby mala dostatok kvalitných a ambicióznych žiakov.

Fotogaléria

Slávnostná imatrikulácia prvákov
Bol krásny jesenný novembrový deň - 15. november 2017, kedy sa konala slávnostná imatrikulácia prvákov našej školy - obchodnej akadémie. Slávnosť otvorila zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Daniela Žiaková, ktorá sa prihovorila všetkým prítomným, a zároveň odmenila úspešných žiakov v rôznych súťažiach.
Nasledoval program imatrikulácie a prijímanie prvákov do cechu študentov - ekonómov, obchoďákov. Celá aktivita prebiehala v úplne inom, slávnostnom duchu. Program, ktorý si pripravili žiaci druhého a tretieho ročníka, prepletený skvelými číslami našich prvákov, vnášal do povetria slávnostnú atmosféru blížiacich sa osláv našej 50 ročnej jubilantky - Obchodnej akadémie v Rožňave.
Na záver žiaci odovzdali kyticu na znak vďaky a uznania p. riaditeľovi PaedDr. Viktorovi Balážovi. Imatrikulácie boli zavŕšené spoločným sľubom žiakov, že budú napomáhať v rozvíjaní sa školy správnym smerom.
Fotogaléria

ZAV Zvolen 2017
V dňoch 6. a 7. novembra 2017 sa žiaci Sabína Čobádiová a Henrich Palečko pod vedením pani profesorky PaedDr. Emílie Gajdošovej zúčastnili X. ročníka súťaže v spracovaní textov na PC vo Zvolene, kde mohli ukázať, že šikovné prsty máme aj v Rožňave. Súťažiaci z 18 škôl z celého Slovenska boli ubytovaní v internáte SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Naši druháci získali mnoho nových známostí, vedomostí a hlavne skúseností, ktoré dokázali v disciplíne 10-minútového odpisu v programe ZAV s penalizáciou 50 úderov za chybu a v disciplíne 10-minútového odpisu v programe ZAV s penalizáciou 100 úderov za chybu. Naši žiaci uspeli nasledovne:
V prvej disciplíne:
Sabína Čobádiová: 4. miesto s výkonom 379,3 čistých úderov za minútu
Henrich Palečko: 23. miesto 268,7 čistých úderov za minútu

V druhej disciplíne:
Sabína Čobádiová: 7. miesto s výkonom 328,3 čistých úderov za minútu
Henrich Palečko: 26. miesto s výkonom 228,3 čistých úderov za minútu

Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

Odborná prax žiakov v Holandsku
Odborná prax žiakov obchodnej akadémie bilingválneho odboru je realizovaná v podnikoch v Holandsku prostredníctvom mobilitných projektov Erasmus+ mobilita jednotlivcov, v súlade so schváleným projektom s názvom Better Practice Deeper Knowledge, ktorý sme pripravili a realizovali v spolupráci s partnerskou školou ROC Flevoland v Almere.

Celý článok + fotogaléria

Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu
Vzdelanie a výber správnej strednej školy sú veľmi dôležité v živote mladého človeka. Toto rozhodnutie nie je ľahké a žiaci sú často ovplyvnení tým, kam ide kamarát, čo vraví rodič... Na to, aby boli žiaci a rodičia informovaní o možnostiach štúdia na strednej škole, sa každoročne koná prezentačná výstava stredných škôl okresu Rožňava s názvom "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu", ktorú organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s mestom Rožňava a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre žiakov základných škôl.
V tomto školskom roku sa výstava konala dňa 26. 10. 2017 v priestoroch OKC.

Zamestnanci a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava propagovali na výstave študijné odbory ponúkané pre žiakov prvého ročníka v školskom roku 2018/2019.

Sú to odbory:

6317 M - obchodná akadémia, školský vzdelávací program ekonóm - informatik
6317 M 74 - obchodná akadémia, bilingválne štúdium.

Zároveň boli žiaci základných škôl informovaní:
 • o úspechoch žiakov školy,
 • o praktických aktivitách cvičných firiem,
 • zahraničných stážach žiakov,
 • vynikajúcich výsledkoch školy v súťažiach aj na medzinárodnej úrovni
 • o možnosti získania štátnych skúšok z anglického jazyka
 • o možnosti získania štátnych skúšok z hospodárskej korešpondencie

Na prezentáciách sa zdôraznila komplexnosť Obchodnej akadémie v Rožňave.

Veríme, že sme zaujali, a žiaci základných škôl z Rožňavy a okolia sa rozhodnú pre správnu voľbu školy, pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava.

Fotogaléria

Deň zdravej výživy
Ako už tradične každý október, aj tento rok sme v našej škole mali hody. A nie také hocijaké. Po dobrotách z jabĺk a z tekvice z predchádzajúcich rokov, sme si tento rok vybrali ako ústrednú tému našej hostiny "Pani Jeseň" a jej kuchyňu.

Žiaci všetkých tried sa zapojili do tejto akcie, ktorú organizovala Žiacka školská rada, s naozaj veľkým nasadením. Triedy si rozdelili plody jesene a tak v jednej triede mali pridelené ovocie, v inej zeleninu a kapustu, v ďalšej orechy a semená alebo zemiaky...a veru, fantázii sa medze nekládli a žiaci, alebo skôr mamičky a babičky pripravili ozajstnú pastvu pre oči a pre chuťové poháriky.

Veď sa pozrite na priložené fotografie a dobrú chuť..:)

Cvičné firmy sú základom úspechu našej školy....
V dňoch 19. - 20. októbra 2017 sa konal 15. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, ktorého súčasťou bol aj celoslovenský veľtrh cvičných firiem.

Veľtrhu sa zúčastnilo 50 cvičných firiem zo Slovenska, Čiech a Poľska. Medzi nimi boli aj cvičné firmy z Obchodnej akadémie v Rožňave: Adam Koruna - Black Crown a Lukáš Danko - Ovečka Anička.

Žiaci pod vedením Ing. Šivecovej a Ing. Lukáčovej pripravili:
 • výstavný stánok,
 • katalóg produktov firmy v slovenskom a anglickom jazyku,
 • množstvo propagačných materiálov a darčekov,
 • elektronickú prezentáciu v slovenskom a anglickom jazyku,
 • prezentovanie e-prezentácie (slovenský jazyk, anglický jazyk).
Adelka Pucsoková sa zúčastnila v rámci veľtrhu aj súťaže Elevator pitch (náhodné stretnutie cudzinca s členom cvičnej firmy, ktorý mu v priebehu časového úseku 60 sekúnd predstaví svoju cvičnú firmu v anglickom jazyku).

Kvalitne pripravení žiaci a zaujímavé výstavné stánky priniesli svoje ovocie. Cvičná firma - Ovečka Anička si z veľtrhu odniesla 2. miesto v kategórii Naj...stánok, kde sa hodnotí: dizajn stánku, nápaditosť, originalita, reálnosť, atmosféra a firemná kultúra.

Ďakujeme obidvom cvičným firmám za kvalitnú reprezentáciu školy
a úspešnej cvičnej firme srdečne blahoželáme!


Fotogaléria

Exkurzia v štátnom archíve
18. septembra 2017 žiaci 3. ročníka v rámci predmetu Obchodná korešpondencia boli na exkurzii v Štátnom archíve Košice, pracovisko Rožňava. Vedúci pracoviska Mgr. Ján Lipták nás oboznámil s históriou archívnictva a poslaním pracovísk štátneho archívu.
Odborné pracovníčky nám priblížili problematiku Správy registratúry - zabezpečenie evidovania, tvorby, uchovania registratúrnych záznamov vo firmách, inštitúciách, úradoch, prístup k nim a zabezpečenie ich vyraďovania. Zaujala nás evidencia v starých registratúrnych (podacích) denníkoch, regionálne noviny z minulého storočia, reštaurovanie starých dokumentov, depozit, matričné knihy a pod. Sme radi, že sme získali informácie o službách archívu i o možnostiach štúdia v bádateľni. Návšteva tejto inštitúcie nám pomohla zorientovať sa v administratíve.

Cezpoľný beh
Dňa 03. 10. 2017 sa 3 žiačky a 3 žiaci z Obchodnej akadémie v Rožňave zúčastnili okresnej súťaže v cezpoľnom behu v Dobšinej, kde obsadili krásne dve tretie miesta.

K tomuto peknému výsledku im srdečne blahoželáme!

Európsky týždeň športu
V dňoch od 23. do 30. septembra 2017 sa konal tretí ročník celoeurópskej aktivity, v rámci ktorého naša škola podporila myšlienku #BeActive zorganizovaním štafetového behu okolo multifunkčného ihriska v Obchodnej akadémii. Súťažili všetci žiaci za svoju triedu s takýmto víťazným umiestnením podľa ročníkov:

Z prvého ročníka: I.B - zabehla 103 kôl čo je 15 450 metrov
Z druhého ročníka: II.A - zabehla 105 kôl, 15 750 metrov
Z tretieho ročníka: Aj keď boli víťazmi žiaci III.B s počtom kôl 97, v III.A sa našli aj vytrvalci, ktorí behali celých 20 minút času: Frederik Filip Pápai a Branislav Macko, ktorým sa udeľuje cena riaditeľa školy.

Zo štvrtého ročníka: IV.B s počtom kôl 113 a 16 950 metrami sa stali úplnými víťazmi.

Týmto aktivitám predchádzala turistická prechádzka na Dievčenskú skalu, ktorej sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka.
Prinášame Vám zaujímavé zábery zo športovo-pohybových aktivít organizovaných našou školou v rámci Európskeho týždňa športových aktivít.

Fotogaléria

Zahraničná prax žiakov OA v Holandsku
V týchto dňoch od 23. 09. 20107 - 05. 11. 2017 praxuje v Almere (Holandsku) 7 žiakov obchodnej akadémie z V. A. Odborná prax žiakov prebieha vďaka podpore projektu v rámci programu Erasmus+.

Všetci im prajeme veľa síl, optimizmu a krásnych zážitkov...

Fotogaléria

Ďalší úspech do vienka obchodnej akadémie....
Dňa 20. 09. 2017 sa učitelia a žiaci Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava zúčastnili 9. ročníka Festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí pod názvom "Mosty bez bariér". Festival sa konal v areáli Strednej odbornej školy, J. Majlátha 2 v Pribeníku a zúčastnilo sa ho 52 škôl a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a Okresného úradu Košice.
Význam tohto podujatia zdôraznila svojou účasťou aj poslankyňa Európskeho parlamentu Mgr. Monika Smolková a poslanci NR SR MUDr. Richard Raši a Ing. Róbert Puci.
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú tohto podujatia ako aktívni diváci. Tento rok to boli žiaci II. A a II. B triedy.
Prvýkrát sme sa aktívne zúčastnili festivalu aj prostredníctvom cvičných firiem, ktoré po dôslednej domácej príprave postavili na festivale pekný stánok. Cieľom bolo spropagovať svoju školu, a zároveň zladiť časť výstavného stánku s vyhlásenou témou festivalu "Kúsok z nášho srdca". Typické gemerské kroje, tradičná slovenská izba, levanduľové srdiečkové vankúšiky, chutné linecké srdiečka, škvarkové pagáče a žlto-modrá kombinácia propagačnej časti stánku zaujali hodnotiacu porotu a škola so svojim stánkom získala prekrásne 3. miesto v súťaži o "Najkrajší stánok"

K tomuto výsledku významne svojou pomocou prispela firma Agrotrade Group, spol. r. o., za čo jej ďakujeme.
Fotogaléria

Začali sme nový školský rok...

Nový školský rok sa v Obchodnej akadémii v Rožňave začal slávnostným nástupom
na školskom dvore za účasti podpredsedu Košického samosprávneho kraja
Ing. Istvána Zachariaša.

.....a začína nový školský rok
Po dvoch mesiacoch prázdnin vstupujú naši žiaci opäť do svojich tried,
do svojej školy, v ktorej sa udialo veľa nového.
Že čo? To sa dozviete hneď prvý deň v škole.

Nástup žiakov je o 8:30

Slávnostný nástup a príhovor za účasti podpredsedu Košického samosprávneho kraja
sa začína o 9:00 na školskom dvore.
Nasledujú triednické hodiny.
Učebnice a iné pomôcky sa budú vydávať v utorok 5. 9. 2017.


PONUKA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA


Krásny úspech Patrika Žoriho na Majstrovstvách sveta v SIP 2017
Absolventovi našej školy a všetkým súťažiacim zo Slovenska srdečne blahoželáme!

Viac sa o majstrovstvách sveta dozviete v pripojenom článku....

Zobraziť staršie príspevky